Openbaarheid van bestuur (recht op inzage)

Het algemene principe van de passieve openbaarheid van bestuur, zoals grondwettelijk bepaald in artikel 32 van de Grondwet, houdt in dat elke instantie waarop het decreet van toepassing is, verplicht is om aan iedereen die erom vraagt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door:

 • er inzage in te verlenen;
 • er uitleg over te verschaffen;
 • er een afschrift van te overhandigen.

Die drie concrete wijzen waarop het grondwettelijk recht, zoals gegarandeerd door artikel 32 G.W., kan worden uitgeoefend, zijn evenwaardig. 

Hoe aanvragen ?

 • De aanvrager om openbaarmaking geeft aan op welke wijze hij van zijn recht gebruik wil maken.
 • Op de aanvraag vermeldt u: de aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, de wijze waarop u van uw recht gebruik wil maken, naam en correspondentieadres van de aanvrager.

 • U richt uw aanvraag schriftelijk: 
  T.a.v Algemeen directeur, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
  algemeendirecteur@kampenhout.be 
 • Het aanvraagformulier kan u onderaan deze pagina downloaden.

Afhandeling

U ontvangt een antwoord binnen de 15 kalenderdagen na registratie van de aanvraag.

In sommige gevallen heeft de algemeen directeur meer tijd nodig om de vraag te beantwoorden. In dat geval ontvangt u een verlengingstermijn. De verlenging van de termijn duurt maximaal 15 dagen.

Uitzonderingen

De vraag kan geheel of gedeeltelijk afgewezen worden:

 • als de vraag onredelijk is
 • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is
 • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn
 • als de vraag in strijd is met een ander belang dat in bovenstaand decreet wordt omschreven (privacy van natuurlijke personen, geheimhouding van commerciële en/of industriële informatie, …)

Voor meer informatie over dit decreet en de bijhorende memorie van toelichting (waarbij de relevante teksten op gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk zijn), kunt u terecht op www.vlaanderen.be/openbaarheid