Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook het lokaal bestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen of uitleg te krijgen. Dit alles wordt 'openbaarheid van bestuur' genoemd.

Actieve openbaarheid

Lokaal bestuur Kampenhout stelt op eigen initiatief nuttige, belangrijke en noodzakelijke informatie ter beschikking over haar beleid, regelgeving en dienstverlening.

Passieve openbaarheid

Naast de actieve openbaarheid heeft het lokaal bestuur ook de verantwoordelijkheid inzage te verlenen in bestuursdocumenten op vraag van de burger. 

Welke documenten?

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van het lokaal bestuur openbaar.
Hierop zijn echter uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister.
  • Dossiers over personen en personeel.
  • Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden: bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (te veel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen.

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als het document nog niet af is of onvolledig, kan jouw aanvraag gemotiveerd afgewezen worden.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot inzage wordt altijd schriftelijk aangevraagd ter attentie van de algemeen directeur van het lokaal bestuur. Dit kan:

Afhandeling

Jouw aanvraag wordt voorgelegd aan de algemeen directeur of een afgevaardigde en zal uiterlijk binnen de vijftien kalenderdagen worden beantwoord.

Wanneer zou blijken dat de gevraagde informatie moeilijk te verzamelen is, kan deze termijn verlengd worden tot dertig kalenderdagen. In dit geval wordt je hiervan op de hoogte gebracht.

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Deel deze pagina