Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook lokaal bestuur Kampenhout, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen of uitleg te krijgen. Dit alles wordt 'openbaarheid van bestuur' genoemd.

Actieve openbaarheid

Lokaal bestuur Kampenhout stelt op eigen initiatief nuttige, belangrijke en noodzakelijke informatie ter beschikking over haar beleid, regelgeving en dienstverlening.

Via https://www.kampenhout.be/beleid kan je op de website een aantal beleidsdocumenten (meerjarenplan, budget, jaarrekeningen …) raadplegen. Je vindt er ook informatie over vergaderingen van bestuursorganen (agenda’s, verslagen …) terug.

Passieve openbaarheid

Je kan ook zelf als burger aan de gemeente vragen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen. De nationaliteit of de woonplaats van de aanvrager speelt geen rol. Hoe je zo'n aanvraag indient, lees je hieronder.

Voorwaarden

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten. Je kunt het lokaal bestuur dus niet vragen om:

  • gegevens te verzamelen uit dossiers en daaruit een nieuw document op te maken om de aanvraag te beantwoorden;
  • de gevraagde informatie te verwerken of te analyseren;
  • bijkomende uitleg op te schrijven;
  • een samenvatting van een omvangrijk dossier te maken.

Toekomstige documenten kunnen evenmin opgevraagd worden. Als het document niet af is of onvolledig is, moet het niet worden vrijgegeven. Het is ook niet mogelijk om documenten op te vragen die fysiek vernietigd zijn conform de voorschriften van het archiefdecreet.

Reden aanvraag

Als je algemene bestuursdocumenten opvraagt, moet je geen belang kunnen aantonen. Je moet wel een belang aantonen als je documenten van persoonlijke aard opvraagt die niet over jezelf gaan.

Aanvragen in naam van een andere persoon

Als je een aanvraag wenst in te dienen in naam van een andere persoon, dien je een schriftelijke volmacht van de volmachtgever bij de aanvraag te voegen (niet vereist voor advocaten).

Download onderaan deze pagina een volmachtformulier en voeg het ingevulde exemplaar als bijlage toe bij je aanvraag.

Bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Alleen de oorspronkelijke bouwheer kan er een kopie van krijgen. In alle andere gevallen heb je een toestemming van de architect of zijn erfgenamen nodig.

Uitzondering: nieuwe eigenaars van een bestaand pand.

Voeg bij je aanvraag volgende zaken toe:

  • een schriftelijk bewijs van eigendom (notariële akte, ...);
  • een verklaring op eer waarin je aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor privédoeleinden te gebruiken. Download onderaan deze pagina de verklaring en voeg het ingevulde exemplaar als bijlage toe bij je aanvraag.

Uitzonderingen:

Een aanvraag kan ook afgewezen worden in het geval van onderstaande uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister.
  • Dossiers over personen en personeel.
  • Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden: bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (te veel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot inzage wordt altijd schriftelijk aangevraagd ter attentie van de algemeen directeur van het lokaal bestuur.

Dit kan door onderaan deze pagina het aanvraagformulier te downloaden en het ingevulde exemplaar per e-mail te sturen naar openbaarheid@kampenhout.be of per post naar Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout, t.a.v. de algemeen directeur.

Aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.

Afhandeling

Jouw aanvraag wordt voorgelegd aan de algemeen directeur of een afgevaardigde en zal uiterlijk binnen de twintig kalenderdagen worden beantwoord.

Wanneer zou blijken dat de gevraagde informatie moeilijk te verzamelen is, kan deze termijn verlengd worden tot veertig kalenderdagen. In dat geval word je daarvan op de hoogte gebracht.

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je een klacht indienen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Deel deze pagina