Hemelwaterplan

De laatste jaren zien we een duidelijke stijging in het aantal gevallen van watertekort en wateroverlast. Ze zijn het gevolg van een onevenwichtige waterbalans: meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer. Ook de intensiteit van de buien neemt toe. Korte intense neerslagperiodes worden afgewisseld met langere droge periodes. Het hemelwaterplan heeft als doel met die problematiek om te gaan en op verschillende niveaus een oplossing te zoeken.

Er zal ruimte nodig zijn voor water, zowel in de buurt van beken en rivieren als in de rioleringen en op straat. De huidige rioleringsbuizen zijn niet gedimensioneerd om met intense neerslaghoeveelheden om te gaan, waardoor het risico op wateroverlast vanuit de rioleringen toeneemt. Het is belangrijk om in te zetten op bronmaatregelen om het water ter plaatse te houden en afvoer te minimaliseren: ontharden, hergebruik, infiltratie, buffering en, pas in laatste instantie, vertraagde afvoer. Door het water in straten eerst in wadi’s en plantenvakken op te vangen, vermijden we dat rioolbuizen overbelast raken. Tegelijkertijd zorgen ontharding en infiltratie op particulier en openbaar domein ervoor dat het grondwater opnieuw wordt aangevuld.

Noodzakelijkheid van het hemelwaterplan

Er zijn vijf elementen die de nood aan een hemelwaterplan verklaren:

 1. de klimaatverandering;
 2. de ruimtelijke erfenis (bouwen in watergevoelige of overstromingsgebieden, ...);
 3. de toegenomen verharding;
 4. de beperkingen van het riool- en waterlopenstelsel;
 5. de schaalvergroting in de landbouw.

Daarbij is het van belang om te bekijken hoe met het hemelwater om te gaan:

 • ontharden;
 • hergebruiken;
 • infiltreren;
 • bufferen;
 • vertraagd afvoeren;

Opmaak van het hemelwaterplan

De opmaak van het hemelwaterplan is een proces waarin we op verschillende tijdstippen meerdere actoren en stakeholders raadpleegden en verschillende stappen doorliepen:

 • startvergadering: inwinnen van bijkomende informatie nuttig voor het hemelwaterplan van lokaal bestuur Kampenhout;
 • eerste visievoorstel voor lokaal bestuur Kampenhout;
 • vervolgvergadering voor het bepalen van de bufferlocaties;
 • overlopen van de presentatie voor het college van burgemeester en schepenen;
 • presentatie van de conclusies van het hemelwaterplan aan de stakeholders.

Het eindresultaat bestaat uit een aantal rapporten:

 • visienota;
 • kaartenbundel visienota;
 • hemelwaterplankaart;
 • toolbox generieke maatregelen;
 • voorbeeld ruimen van grachten en waterlopen.

De visienota bevat handvaten en aanbevelingen over hoe het lokaal bestuur kan omgaan met het hemelwater op haar grondgebied en waarmee in verschillende domeinen rekening gehouden kan worden. Inzetten op minder overlast door het hemelwater zelf, de groenblauwe netwerken en buffering. Hierbij worden verschillende deelgebieden verder in detail bekeken.

Het hemelwaterplan bevat suggesties voor beleidsmogelijkheden, vervolgtrajecten en actiepunten. Het hemelwaterplan zelf, net zoals de bijlagen, kan je hieronder downloaden en inkijken.

Deel deze pagina