Gezonde Gemeente

Tijdens de vorige legislatuur (2013-2018) werkte de gemeente Kampenhout mee aan het project 'Gezonde Gemeente'. Na een positieve evaluatie werd besloten om dit charter opnieuw te ondertekenen. Zo engageert Kampenhout zich om ook tijdens deze legislatuur 2019-2024 verder werk te maken van een samenhangend gezonheidsbeleid.

Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt, want Kampenhout vindt een goede gezondheid voor iedereen belangrijk.

Om dit te realiseren streeft Kampenhout volgende beleidsintenties na:

  • Planmatig en onderbouwd, volgens de principes van Gezonde Gemeente, werken aan preventieve gezondheid.
  • Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020-2025.
  • Meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling.
  • De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid.
  • Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding.
  • Een voorbeeldfunctie vervullen naar alles stakeholders.
  • Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met het label 'Gezonde Gemeente'.
  • Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om bovenstaande intenties te realiseren.

-> Kampenhout geeft hiermee niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities, maar helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

-> Kampenhout kan hiervoor in eerste instantie beroep doen op het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) en de inhoudelijke en communicatieve ondersteuningsmaterialen van Gezonde Gemeente. Om deze samenwerking te concretiseren kunnen Kampenhout en LOGO een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. De samenwerkingsovereenkomst kan worden uitgebreid met andere partners zoals het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

-> Daarnaast kunnen het LOGO, het CGG en Kampenhout beroep doen op verschillende Vlaamse expertisecentra zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info

'Gezonde Gemeente' is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw in samenwerking met de Vlaamse Logo's, VAD vzw en VVSG vzw met de steun van de Vlaamse overheid. Ook tal van andere preventieorganisaties onderschrijven dit initiatief. Kijk voor een actueel overzicht en voor meer informatie op: www.gezondegemeente.be.

Deel deze pagina