Verkeerscommissie

De verkeerscommissie overlegt en geeft advies over initiatieven en voorstellen die te maken hebben met verkeer en mobiliteit in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder. Dit kan onder meer gaan over:

  • het verhelpen van probleempunten op de openbare weg door het opmaken van een aanvullend verkeersreglement;
  • infrastructurele maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid;
  • de bepaling van de wegbekleding en inrichting bij belangrijke wegverbeteringen alsook bij de aanleg van nieuwe wegen en/of aanhorigheden;
  • de bepaling van de uitwerking van de proefopstellingen in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid;
  • verkeerstechnische aspecten bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
  • het openbaar vervoer voor zover de gemeente bevoegd is;
  • sensibiliseringsacties inzake verkeersveiligheid;

De verkeerscommissie is een door het lokaal bestuur erkende adviesraad die onafhankelijk advies uitbrengt en bestaat uit afgevaardigden van de politieke fracties en adviesraden, de gemeentelijke administratie, de politie, het onderwijs en lokale verenigingen. Daarnaast kunnen ook maximaal zes leden als deskundige of als geïnteresseerde burger zetelen.