Vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst moet u een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen bij de gemeente waar uw exploitatiezetel is gevestigd. Het gaat om een vergunning die geldig is in heel Vlaanderen voor een periode van 5 jaar. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar. Per exploitant (KBO-nummer) wordt maar één vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.

Er is sprake van een taxidienst wanneer u een onderneming uitbaat die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen. 

Met het nieuwe taxidecreet, dat van kracht is sinds 1 januari 2020, heeft de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer betrekking op vier exploitatievormen:

 • straattaxi;
 • standplaatstaxi;
 • ceremonievervoer;
 • openbaar vervoer (OV) taxi.

Voorwaarden

Om een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer te verkrijgen, moet u als exploitant aan volgende voorwaarden voldoen:

1. Beroepsbekwaamheid

Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen met NACEBEL-code 49.320.

2. Goed gedrag en zeden

 • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) afleveren. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Het is verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de vergunning, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan drie maanden zijn.

3. Solvabiliteit

 • Als natuurlijk of rechtspersoon moet u eigenaar zijn van het voertuig(en) dat u exploiteert of moet u beschikken over een aankoopovereenkomst met afbetaling of een leaseovereenkomst van het voertuig(en).
 • Als exploitant moet u in orde zijn met uw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen) en fiscale lasten (FOD Financiën).

Het voertuig moet in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Voor de nieuwe voertuigen sinds 1 januari 2020 (en voor 1 januari 2025) zijn de ecoscores (volgens NEDC- of WLTP-testprocedure) als volgt bepaald:

 • Voertuigen met max 5 zitplaatsen: NEDC 71, WLTP 67
 • Voor 5+ zitplaatsen (grote break, monovolume): NEDC 68, WLTP 63
 • Voor 5+ zitplaatsen (minibus): NEDC 56, WLTP 54
 • Voor voertuigen langer dan 5,1 meter: NEDC 56, WLTP 54

Volgens MB van 21 december 2020:

 • Vrijstelling ecoscores voor minibussen uitsluitend ingezet als aangepast vervoer
 • Mogelijkheid tot vrijstelling ecoscore voor voertuigen uitsluitend ceremonievervoer van minder dan 40 jaar. Als meer dan 40 jaar: altijd vrijgesteld

Voor nieuwe voertuigen vanaf 1 januari 2025 (en voor 1 januari 2030):

 • WLTP 74 voor voertuigen met max 5 zitplaatsen
 • WLTP 71 voor 5+ zitplaatsen
 • WLTP 61 voor 5+ minibus
 • WLTP 61 voor voertuigen langer dan 5,1 meter

Voor nieuwe voertuigen vanaf 1 januari 2030: zero-emissie.

Hoe aanvragen?

U dient uw aanvraag in via de applicatie Centaurus2020 of via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Attest dat bewijst dat u als exploitant in orde bent met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • Attest dat bewijst dat u als exploitant in orde bent met de fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • Bewijsstukken die aantonen dat u over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leaseovereenkomst, …).

De volgende documenten dienen uiterlijk vóór de opmaak van de vergunningskaarten aangeleverd te worden:

 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).
 • Minstens één van de volgende documenten:
  • de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit, als het voertuig uitgerust is met een taximeter
  • de gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten worden besteld en geregistreerd

Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.

De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van:

 • 409,26 (2023) euro per vergund voertuig;
 • 292,83 (2023) euro per vergund voertuig dat beantwoordt aan de emissienormen die vanaf 2025 of 2030 van toepassing is.

Deel deze pagina