Uittreksel of afschrift uit de overlijdensakte

Een overlijdensakte bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Je kan hiervan een eensluidend verklaard afschrift (volledige kopie) of een uittreksel aanvragen. Een uittreksel van een overlijdensakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van overlijden.

Procedure

Je kan een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de overlijdensplaats. Hiervoor kan je je wenden tot het loket van de dienst Burgerlijke Stand.

Hoe aanvragen ?

Een verkort uittreksel van de overlijdensakte kan door iedereen worden aangevraagd.

Een afschrift kan aangevraagd worden door:

  • echtgenoot of echtgenote, wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn of erfgenamen
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, ...).
  • andere personen na toelating van de familierechtbank (voor akten jonger dan 100 jaar).

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart

Oude documenten

U kunt zelf opzoekingen in het kader van genealogisch onderzoek doen voor de gegevens/akten van meer dan 100 jaar oud in Villa Lucie. Maak hiervoor een afspraak met heemkring Campenholt.

Voor gegevens uit de burgerlijke stand minder dan 100 jaar oud moet u een toelating van de voorzitter rechtbank van eerste aanleg te Brussel voorleggen.

Voor Kampenhout richt u de aanvraag voor toelating aan:
Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel

Deze opzoekingen doet de gemeente zelf. Als een exacte datum of periode opgegeven wordt, is de opzoeking gratis. Andere opzoekingen zijn betalend aan 30 euro/uur met een minimum van 30 euro.