Subsidieverdeling - Noodfonds Cultuur van de Vlaamse Regering

Door de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, werden alle verenigingen in Kampenhout sinds maart 2020 zwaar getroffen. Alle verenigingen hebben door het wegvallen van activiteiten financieel verlies geleden. Het Noodfonds Cultuur van de Vlaamse Regering komt hier gedeeltelijk aan tegemoet.

Om de lokale besturen te helpen om deze sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni 2020 de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. 

Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor de drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. Op basis van dit principe werd aan de gemeente Kampenhout 133.760,71 euro toegewezen. 

Op 26 november 2020 keurde de gemeenteraad van lokaal bestuur Kampenhout het reglement voor de verdeling van dit Vlaams noodfonds goed. Erkende Kampenhoutse verenigingen kunnen tot 28 februari 2021 subsidies aanvragen voor geleden financiële schade als gevolg van de coronamaatregelen.

De subsidieverdeling vanuit het Noodfonds verloopt volgens drie pijlers:

 1. Elke vereniging krijgt een subsidie van 20 % op het gemeentelijke subsidiebedrag, dat uitbetaald werd voor werkjaar/kalenderjaar 2019. Dit moet niet aangevraagd worden door de vereniging en wordt onmiddellijk na goedkeuring van dit reglement uitbetaald. 
 2. Voor verenigingen met eigen infrastructuur is er een premie van max 4.000 euro per vereniging die volgende verliezen kunnen aantonen (per evenement of maand- of jaarbasis) gedurende de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
 3. Subsidie ter waarde van het geleden verlies van niet plaatsgevonden, jaarlijks gelijkaardige en terugkerende evenementen (bv. restaurantdag, fuif, jaarlijkse optredens, …) die door vereniging zelf georganiseerd worden.

Alle voorwaarden kan u terugvinden in het 'Reglement Subsidieverdeling - Noodfonds Cultuur van de Vlaamse Regering'.

Hoe aanvragen ?

De aanvragen moeten uiterlijk 28 februari 2021 ingediend zijn.

U dient een aanvraag in door:

 • onderaan deze pagina het aanvraagformulier te downloaden en volledig in te vullen. U verzendt het vervolgens per post t.a.v. gemeente Kampenhout, dienst cultuur, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout (postzegel geldt als datum);
 • of u doet uw aanvraag online via het digitaal aanvraagformulier.

Reglement

Reglement Subsidieverdeling - Noodfonds Cultuur van de Vlaamse Regering

Artikel 1: Definities

- Verenigingen: hieronder worden verstaan: uitsluitend erkende Kampenhoutse jeugdverenigingen, socio-culturele verenigingen, sportverenigingen of parochiezaalcomités met openbaar karakter.

- Evenement: Een evenement is een gebeurtenis waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap of een combinatie van deze centraal staat. Een evenement is in de meeste gevallen publiek toegankelijk, al dan niet mits betalen van een toegangsbijdrage. Eetfestijnen/eetdagen worden hier ook onder verstaan. Wekelijkse trainingen, repetities, cursussen, lessenreeksen, … specifiek bedoelt voor de aangesloten leden, meestal in de context ter voorbereiding van een evenement worden hier niet onder verstaan.

- Eigen infrastructuur: infrastructuur waar de vereniging eigenaar van is, al dan niet verhuurd aan derden en/of zelf instaat voor onderhoud en verzekeringen en/of lasten draagt.

Artikel 2: Algemene voorwaarden

- Dit reglement heeft betrekking op onkosten/verliezen gemaakt tijdens de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

- Enkel de onkosten die gestaafd worden met de nodige bewijsstukken komen in aanmerking voor toekenning van subsidies.

- De vereniging kan geen onkosten/verliezen meerdere keren inbrengen.

- Bij de vaststelling van misbruik of bewust verkeerd invullen van de formulieren wordt de betrokken vereniging uitgesloten voor deze subsidie.

- Verenigingen welke opgehouden hebben te bestaan, kunnen geen subsidies ontvangen.

- De aanvragen moeten uiterlijk 28 februari 2021 ingediend zijn, t.a.v. Gemeente Kampenhout, dienst cultuur, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout (postzegel geldt als datum) of via het digitaal aanvraagformulier.

- De uitbetaling zal voor 30 april 2021 uitgevoerd worden.

Artikel 3: Subsidieverdeling vanuit het Noodfonds

a) Elke vereniging krijgt een subsidie van 20 % op het gemeentelijke subsidiebedrag, dat uitbetaald werd voor werkjaar/kalenderjaar 2019. Dit moet niet aangevraagd worden door de vereniging en wordt onmiddellijk na goedkeuring van dit reglement uitbetaald.

b) Voor verenigingen met eigen infrastructuur is er een premie van max 4.000 euro per vereniging die volgende verliezen kunnen aantonen (per evenement of maand-of jaarbasis) gedurende de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020:

 • energieverbruik waarvoor de betrokken club/vereniging normaal zelf de kosten draagt
 • verlies van inkomsten gekoppeld aan de uitbating van een cafetaria/toog of aan de overeenkomst met een uitbater.
 • verlies van inkomsten gekoppeld aan het verlies van de verhuur van terreinen/ruimtes.
 • verlies van inkomsten gekoppeld aan inkomgelden bij wedstrijden.

Deze verliezen moeten kunnen aangetoond worden op basis van de inkomsten van de afgelopen drie jaren (2017, 2018 en 2019).

Het totale te verdelen bedrag onder artikel 3.b bedraagt 60.240 euro.

c) Subsidie ter waarde van het geleden verlies van niet plaatsgevonden, jaarlijks gelijkaardige en terugkerende evenementen (bv. restaurantdag, fuif, jaarlijks optredens, …) die door vereniging zelf georganiseerd worden.

Ook reeds betaalde onkosten ter voorbereiding van evenementen die omwille van Corona niet mochten doorgaan, kunnen ingebracht worden (bv. facturen van drukwerk, aankoop van voedingswaren, …).

Om dit verlies te compenseren, wordt het gemiddelde van de winst van de 3 vorige edities berekend. Van dit bedrag krijgt de vereniging maximaal 30% max 4.000 euro per club/vereniging.

Verenigingen die nog geen drie jaar actief zijn, mogen zich beperken tot ofwel de afgelopen twee werkjaren of afgelopen werkjaar.

Het totale te verdelen bedrag onder artikel 3.c bedraagt 60.240 euro.

Artikel 4: Overschotten - Tekorten

Indien er bij de eindafrekening budget over is (overschot) op posten 3b en/of 3c , worden deze overschotten bij artikel 3.a bijgeteld.

Indien er bij de eindafrekening tekorten zijn op posten 3b en/of 3c, worden de te verdelen bedragen bij alle aanvragen percentueel verminderd.

Artikel 5: GDPR

Om in aanmerking te komen voor subsidies, is het vereist dat de organisatie persoonsgegevens doorgeeft aan de Kampenhoutse vrijetijdsdiensten, het bekomen van deze gegevens is een gebaseerd op wettelijke verplichting. Dit wil zeggen dat men geen expliciete toestemming nodig heeft van elk individu voor het verzamelen van deze gegevens.

De volgende persoonsgegevens zijn mogelijks vereist voor het bekomen van subsidies (deze lijst is niet limitatief):

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

De vrijetijdsdiensten gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze de gegevens hebben verkregen, ze worden niet gedeeld met derden tenzij dat door een wetgeving verplicht is. Deze gegevens worden bewaard voor een periode die bepaald is door de wettelijke termijn, bij het verstrijken van deze termijn worden deze vernietigd.

Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens kan u terecht op de website: www.kampenhout.be/privacyverklaring.

Artikel 6

Dit reglement treedt in werking met onmiddellijke ingang.

Deel deze pagina