Stemmen als niet-Belg

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van 14 oktober 2018 (dus niet de provincieraad).

Voor wie ?

  • Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie
  • Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie

Voorwaarden

  • U bent minstens 18 jaar oud op 14 oktober 2018.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Kampenhout op 1 augustus 2018.

  • U geniet op 14 oktober 2018 uw burgerlijke en politieke rechten (dat wil zeggen dat die niet afgenomen zijn door een gerechtelijke veroordeling).

Personen van buiten de Europese Unie moeten bijkomend aan deze voorwaarden voldoen:

  • Bij indiening van de aanvraag tot inschrijving een verklaring van verbintenis afleggen om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

  • Op het moment van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België doen gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.

Hoe aanvragen ?

U moet ten laatste op 31 juli 2018 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Wie zich eerder al heeft ingeschreven en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, moet zich niet meer opnieuw registreren.

U komt met bovenstaand ingevuld document (inschrijfformulier) en uw identiteitskaart naar de dienst burgerzaken. U krijgt een ontvangstbewijs.

U mag het formulier ook ingevuld opsturen naar de dienst burgerzaken. Ook dan krijgt u een ontvangstbewijs.

Daarna controleren we of u aan alle voorwaarden voldoet. U wordt via aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing of uw aanvraag wordt aanvaard of geweigerd.

Reglement

Wet van 27 januari 1999 tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet en van de gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994.

Wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen, die een nieuw artikel 1ter invoegt in de gemeentekieswet.

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart en eventueel onderstaand document.

Extra info

EU-burgers kunnen zelf ook kandidaat zijn voor een zetel in de gemeenteraad.

EU-burgers kunnen zich ook laten registreren als kiezer voor de Europese verkiezingen van 2019 in Kampenhout.