Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hellebos

In het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Kampenhout maakt het lokaal bestuur het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hellebos op. In het GRS wordt de aanwezigheid van de slipschool in het ecologisch waardevolle Hellebos aanzien als een knelpunt en een bedreiging.

De gemeenteraad van Kampenhout keurde op 25 april 2019 de beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) voor het voormalig militair domein in het Hellebos goed. Dat gebied is in eigendom van de Regie der Gebouwen en wordt momenteel als opleidingscentrum (slipschool) voor de Federale Politie gebruikt. De BGO stelt een herbestemming van de terreinen voorop om de aanwezige en omliggende unieke fauna en flora te beschermen en de mogelijkheid te geven zich te herstellen binnen het complex van het Hellebos. Daarbij is er specifieke aandacht voor het recreatief medegebruik.

Op 18 februari 2021 bezorgde het departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten een afschrift van het ministerieel besluit van 15 februari 2021, waarin het lokaal bestuur de planningsbevoegdheid kreeg voor de opmaak van het gemeentelijk RUP Hellebos op het grondgebied van Kampenhout volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Procesverloop

Het geïntegreerd planningsproces bestaat uit vijf fasen, die resulteren in volgende documenten:

 1. een startnota en procesnota
 2. een scopingnota
 3. een voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
 4. een ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
 5. een definitief gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

1. Startnota en procesnota (afgerond)

In een eerste fase maakt het lokaal bestuur een startnota op. Die geeft een eerste inzicht in de planning van de gewenste beleidsopties. Daarnaast gaat de startnota na of het plan aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken en of het een invloed heeft op de risico's en mogelijke gevolgen van een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting. De startnota wordt ter advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Nadien volgt een publieke raadpleging en een participatiemoment. De adviezen, het verslag van het participatiemoment en de opmerkingen worden in fase 2 verwerkt in een scopingnota.

De procesnota staat op zichzelf en omschrijft het volledige planningsproces: hoe het volledige proces wordt gepland en effectief wordt uitgevoerd. Het is een document dat voortdurend evolueert.

Stappenplan

 1. Goedkeuring startnota op de zitting van het college van 1 augustus 2022
 2. Publicatie van de startnota en de procesnota op 5 september 2022
 3. Publieke raadpleging van 12 september 2022 tot en met 10 november 2022 (60 dagen)
 4. Participatiemoment op 3 oktober 2022 om 18.30 uur in cultuur- en beleefcentrum De Krop

2. Scopingnota (afgerond)

In een tweede fase maakt het lokaal bestuur een scopingnota op, waarin we de adviezen en de inspraakreacties verwerken. Op die manier geven we aan hoe we omgaan met suggesties om het plan te verbeteren of beschrijven we aandachtspunten in functie van de effectenonderzoeken. De scopingnota moet voorgelegd worden aan het team Milieueffectrapportage (team MER) om bevestiging te krijgen dat het plan geen aanzienlijke effecten kan veroorzaken en dat dus de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is.

Het team MER van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten van de Vlaamse overheid gaf ook een advies. Daarin staat bepaald dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

3. Voorontwerp (afgerond)

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota, vervolgt het planteam het geïntegreerde planningsproces. Vanuit de bespreking met de opdrachtgever over de uitgewerkte planopties werken we alle voorgaande input uit tot een voorontwerp. Het voorontwerp is een geïntegreerd document conform de geldende richtlijnen bestaande uit:

 • een plan van de feitelijke toestand;
 • een grafisch plan;
 • de aan het grafisch plan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften;
 • een toelichtingsnota.

Het voorontwerp omvat de formele vertaling van het gewenste toekomstbeeld in een juridisch document dat beantwoordt aan het decreet.

In deze derde fase maken we een aangepast voorontwerp RUP op dat we zullen voorleggen op een plenaire vergadering met de verschillende betrokken adviserende instanties (fase 3). De plenaire vergadering zal plaatsvinden op 4 mei 2023.

4. Ontwerp RUP en openbaar onderzoek

Op basis van de laatste vergadering en het verslag terzake wordt het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt en wordt de decretaal vastgelegde goedkeuringsprocedure aangevat. Vanuit de besprekingen met de opdrachtgever werken we alle voorgaande input uit tot een ontwerp RUP.

Zoals bepaald in artikel 2.2.5 VCRO bevat een RUP minimaal:

 • een beschrijving en verantwoording van de doelstellingen van het plan;
 • een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is;
 • de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting of het beheer en, in voorkomend geval, de normen, vermeld in artikel 4.2.4 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
 • een weergave van de juridische toestand;
 • een weergave van de feitelijke ruimtelijke toestand en de toestand van het leefmilieu, de natuur en andere relevante feitelijke gegevens;
 • de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is en, in voorkomend geval, een omschrijving van andere relevante beleidsplannen.

We bespreken het ontwerp RUP en nemen het door met het planteam en leggen het ter goedkeuring aan het CBS voor. Vervolgens brengt het CBS het ontwerp RUP op de gemeenteraad (GR) die bevoegd is voor de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk RUP. De gemeenteraad stelde het ontwerp van het gemeentelijk RUP op 22 juni 2023 vast.

Na de voorlopige vaststelling vraagt de gemeente advies aan de betrokken adviesinstanties en onderwerpen we het ontwerp RUP aan een openbaar onderzoek. Dat heeft als doel het publiek de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over deze documenten.

Tijdens het openbaar onderzoek leggen we het RUP gedurende 60 dagen ter inzage in het gemeentehuis en stellen we het ter beschikking op de gemeentelijke website. Opmerkingen en bezwaren kan je uiterlijk tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de GECORO bezorgen.

De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Het advies bevat de integrale adviezen van de deputatie en van het departement. Het openbaar onderzoek vond plaats van 11 september 2023 tot en met 9 november 2023.

Onderaan deze pagina kan je de relevante stukken downloaden of raadpleeg alle info op de website van de Vlaamse overheid: DSI - Fichedetail - Hellebos (vlaanderen.be).

Deel deze pagina