Veelgestelde vragen over mogelijk opvangcentrum in Hellebos

Bijgewerkt op vrijdag 24 maart 2023

1. Waarover gaat het?

Op vrijdag 3 maart werd lokaal bestuur Kampenhout op de hoogte gesteld door het kabinet van staatssecretaris de Moor dat een intern onderzoek lopende was naar mogelijke locaties voor opvangcentra voor asielzoekers. Er werd gekeken naar terreinen in eigendom van de Regie der Gebouwen en het terrein van de slipschool in Kampenhout (Hellebos) was één van vele mogelijke locaties die men onderzocht.

Op zondag 5 maart bezorgde de burgemeester schriftelijk zijn bepalende voorwaarden aan het kabinet van Asiel en Migratie. Die werden maandag 6 maart op het college van burgemeester en schepenen toegelicht. Het gaat om volgende voorwaarden:

 • de garantie van de veiligheid;
 • het verkrijgen van een omgevingsvergunning, waarbij rekening gehouden moet worden met de RUP-procedure die momenteel loopt en waarover Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir later dit jaar een beslissing moet nemen.
 • de garantie van de technische aspecten, zoals watervoorziening en riolering.
 • het tijdelijke karakter van het opvangcentrum en de (versnelde) herbestemming tot natuurgebied van de locatie;
 • het vinden van een geschikte locatie waar opgevangen kinderen naar school kunnen gaan. De Kampenhoutse scholen zitten immers al aan hun maximumcapaciteit.

Op dat moment ging het college ervan uit dat de realisatie van een opvangcentrum in Kampenhout allerminst mogelijk zou zijn door de bovenvermelde voorwaarden.

Op donderdag 9 maart vernam het lokaal bestuur dat, ondanks de voorwaarden, Kampenhout toch nog als opvanglocatie overwogen zou worden. De technische en juridische mogelijkheid van het terrein is nog steeds in onderzoek.

Op vrijdag 10 maart vond een overleg plaats tussen de kabinetschef van staatssecretaris De Moor, enkele medewerkers van Fedasil en het college van burgemeester en schepenen. Het college benadrukte nogmaals:

 • de hoge milieuwaarde van het terrein en de lopende procedure voor de opmaak van een RUP dat het gebied moet herbestemmen tot natuurgebied;
 • de vraagtekens bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning, gezien de weigering van de vergunning voor de slipschool door minister Demir;
 • de vraagtekens bij de technische aspecten, zoals het ontbreken van riolering en de toevoer van water;
 • de vraag waar opgevangen kinderen naar school zouden kunnen gaan.

Op maandag 13 maart ontving het college van burgemeester en schepenen het kabinet van eerste minister Alexander De Croo en het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. Diezelfde week vond eveneens een overleg plaats op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Op woensdag 15 maart richtte het college van burgemeester en schepenen een aangetekende brief aan het kabinet van de eerste minister en dat van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Daarin bevestigde het college zijn eerdere standpunt dat het terrein van de slipschool in Kampenhout (Hellebos), dat de federale overheid als opvanglocatie voor asielzoekers overweegt, niet geschikt en onhaalbaar is voor deze doeleinden.

Op donderdag 23 maart bracht het kabinet van staatssecretaris van Asiel en Migratie Nicole De Moor de burgemeester op de hoogte dat ze ingaan op de schriftelijk gestelde vragen om af te zien van de plannen om een opvangcentrum te lokaliseren op de terreinen in het Hellebos. De vergunningsproblematiek en het niet aanwezig zijn van stromend water en rioleringen – de exacte redenen die het lokaal bestuur reeds aangaf op zondag 5 maart 2023 – waren bepalend om deze piste te verlaten. Ook de bijzondere natuurwaarde van het gebied lag mee aan de basis van deze beslissing.

Er vond dan ook intensief overleg plaats met de verschillende kabinetten. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor heeft steeds op een open manier met het lokaal bestuur overleg gehad. Dat constructieve overleg resulteerde in het verlaten van deze denkpiste. Als lokaal bestuur zijn we tevreden dat onze beleidsvisie om de zone naar natuurgebied te herbestemmen hier ook gerespecteerd wordt. Hopelijk keert de rust in het Hellebos nu terug.

2. Wie nam de beslissing voor een mogelijk opvangcentrum in Kampenhout?

De beslissing volgt uit het migratieakkoord waarover de federale regering het op woensdagnacht 8 maart 2023 eens werd. Dat akkoord werd gesloten om de asielcrisis te kunnen aanpakken door extra opvangplaatsen te creëren. Het gaat om een beslissing op federaal niveau, waarvan lokaal bestuur Kampenhout in kennis werd gesteld. Het lokaal bestuur heeft daar zelf geen beslissingsrecht over.

3. Gaat het opvangcentrum er effectief komen?

Het opvangcentrum komt er alleen als aan alle voorwaarden, vooraf bepaald door lokaal bestuur Kampenhout, voldaan wordt. Het gaat om:

 • de garantie van de veiligheid;
 • het verkrijgen van een omgevingsvergunning, waarbij rekening gehouden moet worden met de RUP-procedure die momenteel loopt en waarover Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir later dit jaar een beslissing zal moeten nemen;
 • de garantie van de technische aspecten, zoals watervoorziening en riolering;
 • het tijdelijke karakter van het opvangcentrum;
 • het vinden van een geschikte locatie waar opgevangen kinderen naar school kunnen gaan. De Kampenhoutse scholen zitten immers al aan hun maximumcapaciteit.

Deze voorwaarden zijn doorslaggevend voor lokaal bestuur Kampenhout. Als er niet aan de voorwaarden voldaan wordt, komt het centrum er niet.

4. Waarom werd deze locatie in Kampenhout als mogelijkheid naar voor geschoven?

Het terrein van de voormalige slipschool is eigendom van de Regie der Gebouwen en dus een federale aangelegenheid. Het lokaal bestuur werd er vrijdag 3 maart 2023 van in kennis gesteld dat Kampenhout een mogelijke, te onderzoeken locatie was. Daarop gaf de burgemeester schriftelijk zijn bezwaren, die maandag 6 maart op het college van burgemeester en schepenen werden toegelicht. Tot op dat moment ging het lokaal bestuur ervan uit dat de randvoorwaarden te gecompliceerd waren en de haalbaarheid niet realistisch was. Donderdagochtend 9 maart werd het lokaal bestuur ervan in kennis gesteld dat, ondanks de vooraf bepaalde voorwaarden, Kampenhout toch nog als opvanglocatie overwogen zou worden.

5. De slipschool heeft geen nieuwe omgevingsvergunning gekregen, kan het opvangcentrum dan wel een vergunning krijgen?

Volgens de informatie waarover het lokaal bestuur momenteel beschikt, lijkt het bekomen van een omgevingsvergunning hier verre van eenvoudig, vooral door de ligging en het gebrek aan infrastructuur op het gebied.

Er bestaan mogelijk bepaalde vrijstellingen rond tijdelijke opvangcentra, maar of die effectief voor dit gebied kunnen gelden, is niet duidelijk. Daarbij loopt er momenteel ook een RUP-procedure, waarover Vlaams Minister van Leefmilieu Zuhal Demir aanstaande zomer een beslissing zal moeten nemen.

6. Zou het om een open of gesloten centrum gaan?

Het zou gaan om een open centrum.

7. Hoe kan het lokaal bestuur de openbare veiligheid en rust in de omgeving garanderen?

Een terechte vraag, waarop het lokaal bestuur vandaag nog geen sluitend antwoord kan geven. Of er extra middelen ter beschikking worden gesteld, is afhankelijk van de vraag of het opvangcentrum er effectief komt.

8. Vanaf wanneer zou het opvangcentrum in gebruik genomen worden als het er effectief komt?

Het is nog niet duidelijk of het opvangcentrum er zal komen.

9. Aan hoeveel asielzoekers zou het opvangcentrum plaats kunnen bieden?

De plannen van het kabinet en Fedasil spreken over 400 opvangplaatsen.

10. Hoelang zou het opvangcentrum open blijven?

Het opvangcentrum zou tijdelijk van aard zijn en zou maximaal een jaar open blijven, volgens de informatie die het lokaal bestuur vandaag ter beschikking heeft.

11. Hoe zou het opvangcentrum precies georganiseerd worden?

Het Europese asielagentschap EUAA zou containers ter beschikking stellen. Naast slaapcontainers zouden er ook containers zijn voor faciliteiten als eetruimtes, keukens, sanitair, enzovoort. Het containerdorp zou in de eigen behoeften kunnen voorzien.

12. Wat gebeurt er met de beslissing om van de slipschool weer een volwaardig natuurdomein te maken?

Na de sluiting van het tijdelijke opvangcentrum, zal de herbestemming tot natuurgebied versneld worden doorgezet. Met het oog op de natuurwaarde van de site, staat ook een overleg met het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt op de planning. De uiteindelijke doelstelling van de voltallige gemeenteraad van Kampenhout blijft om het terrein tot bos- en natuurgebied te herbestemmen.

Volgens het lokaal bestuur is het niet uitgesloten dat de RUP-procedure die vandaag loopt ertoe zal bijdragen dat het bekomen van een omgevingsvergunning voor asielopvang niet mogelijk zal zijn.

13. Waarover ging de aangetekende brief die het lokaal bestuur aan het kabinet van De Croo en dat van de Moor richtte?

In de week van 13 maart ontving het lokaal bestuur het kabinet van de eerste minister en dat van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Er vond eveneens een overleg plaats op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Op basis van die gesprekken richtte het lokaal bestuur op woensdag 15 maart een aangetekende brief aan de eerste minister en de staatssecretaris om de denkpiste omtrent een opvangcentrum in het Kampenhoutse Hellebos te verlaten en niet in een lange juridische en stedenbouwkundige procedure te verglijden. Als de federale overheid effectief een vergunning zou aanvragen, zal het college die gemotiveerd weigeren.

14. Wat zijn nu de volgende stappen?

Lokaal bestuur Kampenhout verwacht een duidelijk antwoord van beide kabinetten. Indien de denkpiste van de federale overheid om een opvangcentrum in het Hellebos op te richten behouden blijft, zal het lokaal bestuur verdere stappen ondernemen. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, zal er meer informatie volgen.

Staat jouw vraag niet mee in de bovenstaande lijst? Stel ze ons via info@kampenhout.be.

Deel deze pagina