Zorgwonen

Bij zorgwonen wordt in of bij een bestaande woning een kleinere wooneenheid ingericht voor maximaal twee 65-plussers of zorgbehoevende personen, zodat ze kunnen wonen bij iemand die zorg aan hen verleent. Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die bij oudere of zorgbehoevende personen komt wonen. Bij zorgwonen worden de zorgbehoevende en de zorgverlener op fiscaal vlak als twee aparte gezinnen op één adres beschouwd. Ze krijgen dus geen apart huis- of busnummer.

Voorwaarden

Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid (binnen het bestaande bouwvolume van de hoofdzakelijk vergunde woning)

 • Vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.
 • Maakt ten hoogste een derde uit van de brutovloeroppervlakte van de volledige woning (gedeelde ruimten niet meegerekend).

Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid in een bestaand hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw (nieuw sinds 16 augustus 2021)

 • Brutovloeroppervlakte bedraagt maximaal 50 m².
 • Geen bijkomende verharding, met uitzondering van strikt noodzakelijke toegang.
 • Noodzakelijke nutsvoorzieningen takken aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid.
 • Afvoer van het afvalwater sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwooneenheid.

Voorwaarden tijdelijke, verplaatsbare constructie (nieuw sinds 16 augustus 2021)

 • Wordt volledig geplaatst binnen een straal van 30 meter van de hoofdwooneenheid (op hetzelfde of onmiddellijk aanpalend perceel).
 • Plaatsing (al dan niet vrijstaand):
  • in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen.
  • in de achtertuin tot op 1 meter van de perceelsgrenzen. De ondergeschikte wooneenheid kan in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens geplaatst worden als ze tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht wordt en als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.
  • Gaat niet gepaard met ontbossing of wijziging van het reliëf van de bodem en gebeurt niet in een overstromingsgebied of een ruimtelijk kwetsbaar gebied.
  • Tijdelijk voor een maximale totale duur van drie jaar per hoofdwooneenheid (de duur kan met een nieuwe melding slechts één keer verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal drie jaar).
 • Hoogte van maximaal 3,5 meter.
 • Brutovloeroppervlakte bedraagt maximaal 50 m².
 • Geen bijkomende verharding, met uitzondering van strikt noodzakelijke toegang.
 • Noodzakelijke nutsvoorzieningen takken aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid.
 • Afvoer van het afvalwater sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwooneenheid.
 • Binnen drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie worden de tijdelijke, verplaatsbare constructie en de hiervoor aangelegde strikt noodzakelijke toegang verwijderd.

Hoe aanvragen?

Creatie van een zorgwoning

In een aantal gevallen is het creëren van een zorgwoning meldingsplichtig. De zorgwoning moet worden gemeld in het omgevingsloket. Contacteer uw gemeente voor meer informatie.

Inschrijving in het bevolkingsregister

De inschrijving in het bevolkingsregister (melding van domicilie) gebeurt bij de bevolkingsdienst, wanneer de ondergeschikte wooneenheid in gebruik genomen wordt. Als met de creatie van de ondergeschikte wooneenheid verbouwingswerken gepaard gaan, zal de melding bij de bevolkingsdienst bijgevolg pas gebeuren na de voltooiing van deze werken. De meldingsplicht of vergunningsplicht heeft geen impact op het bevolkingsrechterlijk vlak.

Zorgwonen heeft echter niet de bedoeling om een bestaand gezin te splitsen aangezien dit de uitkeringen wel be├»nvloedt. Volgens de federale regelgeving moet er een wijziging zijn in de gezinssituatie. Er moet daarom sprake zijn van een ‘fysische verhuis’ van de zorgbehoevende of de zorgverlener, dus een verhuis van adres A naar adres B als zorgbehoevende of zorgverlener. Een gezin dat ‘samen’ verhuist van adres A naar adres B kan geen aanspraak maken op een inschrijving als ‘zorgwonen’, ook al zijn de verbouwingen die het gezin gedaan heeft geldig op stedenbouwkundig vlak. Contacteer uw gemeente voor meer informatie.

Beëindiging van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet u dit opnieuw melden aan uw gemeente met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.

Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Deel deze pagina