Aanpassingen openbaar domein

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ... , 

Deze aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet u zelf uitvoeren, u vraagt deze aan bij het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen ?

U dient uw aanvraag schriftelijk of per mail in bij de dienst openbare werken. Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvraag.

Als de werken door de gemeente of een onderaannemer van de gemeente, worden uitgevoerd, moet er een voorafgaandelijk akkoord zijn over het betalen van de kostprijs.
Daarna worden de werken in de planning opgenomen en uitgevoerd.

Kostprijs

U betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.