Aanpassingen openbaar domein

Bij het bouwen of verbouwen van een woning kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad, zodat je jouw woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: de verharding van een oprit, de verlaging van een boordsteen aan het voetpad, de verplaatsing van een verkeersbord of verlichtingspaal, ... Dergelijke aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet zelf uitvoeren, maar moet je aanvragen. 

Gemeentewegen 

Gaat het om een gemeenteweg, dan vraag je de aanpassingen aan bij het lokaal bestuur.

Hoe aanvragen?

Je dient jouw aanvraag schriftelijk of per mail in bij het team Infrastructuur (openbare werken). Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag.

Als de werken door het lokaal bestuur of een onderaannemer van het lokaal bestuur worden uitgevoerd, moet er een voorafgaandelijk akkoord zijn over de betaling van de kostprijs.

Daarna worden de werken in de planning opgenomen en uitgevoerd.

Kostprijs

Je betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Gewestwegen

Indien jouw perceel gelegen is langs een gewestweg, de N21 (Haachtsesteenweg) of N26 (Mechelsesteenweg/Leuvensesteenweg), is het Agentschap Wegen en Verkeer de wegbeheerder en moet je bij hen de vergunning aanvragen. Je kan daarvoor contact opnemen via wegen.vlaamsbrabant.districtvilvoorde@mow.vlaanderen.be.

Als de aanvraag betrekking heeft op een inrit, is het nuttig om eerst deze informatie door te nemen.

Deel deze pagina