Peterschap grafmonument

De gemeente Kampenhout wenst ter vrijwaring van het funerair erfgoed, de bestaande grafmonumenten op de Kampenhoutse begraafplaatsen, voor peter- of meterschap open te stellen met het oog op het restaureren of in stand houden ervan.

Doelgroep en toepassingsgebied

  • Iedereen (particulier, familie, vereniging, ... natuurlijke of rechtspersonen) kan een aanvraag indienen om het peter- of meterschap over een bepaald bestaand grafmonument te verwerven.
  • Nabestaande(n) van de eerste en tweede graad van de overledene(n), die begraven ligt(gen) in het betrokken graf, kunnen geen aanvraag tot peter- of meterschap over het grafmonument indienen.
  • Het college van Burgemeester en Schepenen beslist autonoom welke grafmonumenten in aanmerking komen voor peter- of meterschap.

Voorwaarden

Voor de voorwaarden neem je contact op met de dienst Begraafplaatsen.

Kostprijs

Gratis.

Termijn

Het peter- of meterschap wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar en kan hernieuwd worden met een periode van 5 jaar.

Procedure

De aanvraag om het peter- of meterschap van een grafmonument te verwerven, wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen t.a.v. de dienst begraafplaatsen.