Oproep tot kandidaatstelling voor de GECORO

Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2019 14.51 u.

Elke zes jaar wordt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad een nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) samengesteld. De werkingsperiode van deze adviescommissie valt samen met de bestuursperiode van de gemeenteraad.

De GECORO adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan of beleidsplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen en behandelt de bezwaarschriften hierover. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen, vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

De GECORO bestaat uit 13 personen waarvan 5 deskundigen in ruimtelijke ordening en 8 vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Voor Kampenhout zijn volgende maatschappelijke geledingen aangeduid: verenigingen rond natuur en milieu, werkgevers en/of zelfstandigen, handelaars, landbouwers, gepensioneerden, socio-culturele en sportverenigingen, jeugd en onderwijs.

Deze GECORO-leden moeten voeling hebben met wat in de gemeente leeft. Zij moeten inzicht hebben en minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening. In alle geval moeten zij bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken. Zij moeten voldoende bereid zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om er over te vergaderen om tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering. Zij moeten voldoende mondig zijn om zich te kunnen mengen in een discussie, zonder vooringenomenheid.

Wenst u zich kandidaat te stellen als deskundige dan schrijft u een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen. De deskundigheid in de ruimtelijke ordening kan gemotiveerd worden door diploma’s, praktijkkennis en/of ervaring.

Wenst u zich als vertegenwoordiger voor een aangeduide maatschappelijke geleding kandidaat te stellen dan schrijft hiervoor een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen waarbij u een vertegenwoordiger voordraagt van de vereniging met een plaatsvervanger. Daarin vermeldt u ook duidelijk voor welke maatschappelijke geleding u zich kandidaat stelt en waarom u herkenbaar en aanvaardbaar bent als vertegenwoordiger voor deze geleding.

Na alle kandidaturen onderzocht te hebben benoemt de gemeenteraad de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. Hierbij moet de gemeenteraad rekening houden met de verplichte evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen waarbij maximum 2/3e van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 31 juli 2019 ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, kandidatuur GECORO, Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout. U kan uw kandidatuur ook per mail overmaken aan stedenbouw@kampenhout.be. Alle documenten die uw kandidatuur ondersteunen moeten als bijlage bijgevoegd worden.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst omgeving: 016/65 99 05 of stedenbouw@kampenhout.be.