Openbaar onderzoek van het ontwerp-programmatische aanpak stikstof (ontwerp-PAS) en -plan-MER

Gepubliceerd op vrijdag 22 april 2022 11.44 u.
De Vlaamse overheid stelde een ontwerp-programmatische aanpak stikstof (ontwerp-PAS) op. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectenrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

Het openbaar onderzoek naar het ontwerp-PAS en het bijhorende plan-MER loopt van dinsdag 19 april 2022 tot en met vrijdag 17 juni 2022.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

De ontwerpen inkijken?

Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 inkijken op verschillende manieren.

 • Online via: www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vind je ook meer informatie over het openbaar onderzoek.
 • Als je geen computer of internet hebt, kan je gebruikmaken van een openbare computer bij het lokaal bestuur. Maak daarvoor een afspraak bij team Omgeving via omgeving@kampenhout.be of op het nummer 016 65 99 13.
 • Je kan deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt daarvoor een afspraak via het nummer 02 553 75 86 of je stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Bezwaren of opmerkingen?

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kan je jouw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

Via e-mail

 • Vermeld minstens jouw naam en adres.
 • Als je in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
 • Mail jouw opmerking of bezwaar naar omgeving@kampenhout.be.

Per brief

 • Vermeld minstens jouw naam en adres.
 • Verstuur jouw brief naar Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.