Openbaar onderzoek: ontwerp van het plan-MER en ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022 13.31 u.
Vanaf vrijdag 14 januari start het openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027. Dat loopt tot en met maandag 14 maart. Tijdens die periode kan je de ontwerpen inkijken en eventuele opmerkingen overmaken.

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023-2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

 1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
 2. het concurrentievermogen vergroten;
 3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
 4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
 5. zorgen voor het milieu;
 6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
 7. de generatiewissel bevorderen;
 8. het platteland vitaal houden;
 9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 vanaf 14 januari op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER. Je kan dit ook komen inkijken in het gemeentehuis, bij onze dienst Milieu (na afspraak).

Heb je opmerkingen? Die kan je tot en met 14 maart 2022 bezorgen aan:

 • het Departement Landbouw en Visserij:
  • via persoonlijke afgifte of een brief gericht aan Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
  • via e-mail naar departement@lv.vlaanderen.be. Vermeld in je onderwerp ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’.
 • de dienst Milieu van het lokaal bestuur:
  • via persoonlijke afgifte of een brief gericht aan Milieu (team Omgeving), Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
  • via e-mail naar milieudienst@kampenhout.be.

Meer informatie

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.