Noodplanning

Sinds het KB van 16 februari 2006 i.v.m. de nood- en interventieplannen moet elke gemeente een veiligheidscel hebben die instaat voor de noodplanning. Onder andere het opstellen van algemeen nood- en interventieplan (ANIP), het organiseren van rampoefeningen en het informeren van de bevolking, moet ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op mogelijke noodsituaties.

Wat doet de overheid

Bij een ramp moet de hulpverlening zo snel mogelijk kunnen starten. Het gaat immers om mensenlevens. Het is minstens zo belangrijk dat de samenwerking en communicatie tussen de verschillende hulpdiensten vlot verloopt. Om dit te bevorderen, heeft de gemeente een algemeen nood- en interventieplan (ANIP). In dit ANIP wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Als er zich een ramp voordoet, richt de gemeente een crisiscentrum op waarin de nodige beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld: algemene coördinatie noodhulp, evacueren, welke opvangcentra, informatie aan bevolking en pers, ... .

Ook preventief werken we aan uw veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles. Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico's. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden. Bij evenementen waar veel mensen bij elkaar zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen wordt de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geëvalueerd tijdens een coördinatievergadering.

Algemeen nood-en interventieplan

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten, ...) bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als het operationeel (CP-OPS) optreden op gemeentelijk niveau.

Veiligheidscel

Een efficiënte rampenbestrijding vraagt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de hulpdiensten. Deze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op de rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt. Dit gebeurt in de gemeentelijke veiligheidscel.

Samenstelling

De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning en de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

Taken

  • Opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
  • Opstellen van actiefiches
  • Organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken
  • Evalueren van oefeningen en noodsituaties
  • Bijsturen beheer incidenten en noodplannen
  • Opmaken inventaris van de risico's en risicoanalyse
  • Organiseren van voorafgaande informatie aan de bevolking over de noodplanning
  • ...

Deel deze pagina