Bevraging ‘Opgroeien in Kampenhout’: vrijetijdsaanbod zit goed, maar capaciteit en variatie mogen groter

Gepubliceerd op woensdag 15 mei 2024 15.49 u.
In het kader van het Vlaams decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) organiseerde het lokaal bestuur tussen 26 februari en 31 maart 2024 een bevraging over de vrijetijdsbesteding van kinderen en de combinatie die ouders maken tussen werk/opleiding en hun gezin.

De resultaten zijn intussen bekend en werden in een onderzoeksrapport gegoten. We geven je een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Daarnaast kan je via onderstaande knop ook het volledige onderzoeksrapport nalezen. In het onderzoeksrapport worden alle onderdelen van de bevraging grondig besproken per leeftijdsgroep. 

Onderzoeksrapport online bevragingen

Naast de online bevragingen voor kinderen, tieners en ouders voorzagen we in onze Kampenhoutse scholen ook doe-pakketten voor kleuters en lagereschoolkinderen en bevroegen we kwetsbare doelgroepen via een kwalitatief onderzoek.

In totaal werden 671 bevragingen volledig ingevuld via het online participatieplatform ‘Kampenhoudt van u’, waarvan 47% door 8-12 jarigen, 9% door 14-18 jarigen en 44% door ouders. Daarnaast werden er 118 kleuters, 138 lagereschoolkinderen en 9 ouders uit kwetsbare gezinnen fysiek bevraagd. Tot slot zijn er ook nog 144 gedeeltelijke resultaten opgenomen in de analysen.

De drie grote lijnen die we doorheen de bevragingen zien terugkomen zijn:

  • Het algemene aanbod zit goed, maar de beschikbare plaatsen zijn snel volzet.
  • Zowel ouders als kinderen missen ontmoetings- en speelplekken.
  • Er is vraag naar meer ruimte voor variatie en ‘hobbyhoppen’.

Huidig aanbod

Zowel ouders als kinderen beoordelen het huidige aanbod positief. Volgens hen is er een goed georganiseerd, breed aanbod en dat is voor de meerderheid van de respondenten betaalbaar. De respondenten geven wel aan in het huidige aanbod variatie te missen en moeilijkheden te ondervinden bij de inschrijvingen door te weinig beschikbare plaatsen. Daarnaast willen ze graag meer differentiatie, verschillende sporten en andere activiteiten.

De jeugdbewegingen en naschoolse opvang worden door meer dan de helft van de respondenten (zeer) goed bevonden. Ook de open ruimte om te ravotten en het vrijetijdsaanbod voor kinderen tussen 7 en 12 jaar krijgen van een kwart van de respondenten goede punten. Er zijn ook enkele punten die voor verbetering vatbaar zijn, bijvoorbeeld publieke speel -en ontmoetingsplekken voor kinderen en jeugd (zowel binnen als buiten) en het aanbod vormingen en opvoedingsadvies voor ouders. Daarnaast is er een nood aan meer vrijetijdsactiviteiten voor kleuters en jongeren vanaf 13 jaar.

Vrije tijd

Sporten, buiten zijn en/of chillen en thuis zijn vormen de belangrijkste vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. Zowel online communiceren als afspreken met vrienden stijgt met de leeftijd. In de leeftijdsgroep van 7 tot 9 jaar scoort de bibliotheek het hoogst, tekenen blijft goed scoren tot 12 jaar en vanaf 16 jaar nemen jongeren vaker deel aan culturele vrijetijdsactiviteiten.

Qua sport is er de nood aan meer infrastructuur, zowel binnen als buiten voor begeleide en niet-begeleide sporten. Zo blijken kinderen en jongeren publieke speelpleintjes met infrastructuur voor basketbal, voetbal, skaten, … te missen, maar ook andere infrastructuur, zoals een zwembad. Verder is er ook nood aan meer uitdagende speeltuinen en opties om te klimmen en klauteren.

Wat de timing van vrijetijdsactiviteiten voor kleuters betreft, gaat de voorkeur van de bevraagde ouders uit naar zaterdag, zondag en woensdagnamiddag. Voor lagereschoolkinderen hebben activiteiten die op de schooluren aansluiten de voorkeur. Naarmate de leeftijd stijgt, worden weekavonden ook interessanter.

Opvang en huiswerk

75% van de respondenten maakt gebruik van de naschoolse opvang en 30% van de voorschoolse opvang. De voornaamste reden waarom ouders voor de opvang kiezen is om de combinatie met hun werk mogelijk te maken. De bevraagde ouders willen graag dat kinderen van verschillende leeftijden op dezelfde locatie worden opgevangen, maar zijn wel voorstander van gescheiden leeftijdsgroepen voor kleuters en lagereschoolkinderen.

64% van de ouders wil dat kinderen zelf de keuze krijgen of ze hun huiswerk in de opvang maken of thuis. 13% van de ouders geeft aan dat ze liever hebben dat hun kind in de opvang speelt en het huiswerk thuis maakt.

Vakantieaanbod

Uit de bevraging naar de communicatie vanuit het lokaal bestuur blijkt dat ouders de vakantiewerking goed kennen. Het aantal plaatsen binnen het vakantieaanbod daarentegen zorgt wel regelmatig voor problemen. Vanaf de paasvakantie rapporteren de respondenten meer problemen met het vinden van opvang. Voor de zomervakantie rapporteert zelfs 47% soms problemen te ervaren en 20% (bijna) altijd problemen te ervaren bij het vinden van opvang. Die problemen zijn voornamelijk het aantal beschikbare plaatsen, maar ook de betaalbaarheid.

Meer informatie vind je via www.kampenhoudtvanu.be/boa.