Openbaar onderzoek plan MER programmatische aanpak stikstof

Gepubliceerd op donderdag 30 augustus 2018 11.19 u.

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op de mens en milieu in kaart te brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

U kunt gedurende zestig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

U kan de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis, van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

U kan de kennisgeving ook downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0257.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De bevolking kan tot en met 16 oktober 2018 opmerkingen bezorgen:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER 'PAS', Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

  • via digitaal inspraakformulier (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota)

  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding 'Publieke inspraak plan-MER 'PAS' in de titel)

  • via de gemeente: milieu@kampenhout.be

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.