Procedure klokkenluidersmelding

Alle Vlaamse lokale besturen moeten een klokkenluidersmeldpunt hebben voor hun medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Die procedure is voorzien in het Vlaams Decreet Bestuursdecreet op basis van klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Na zo’n melding lopen ze het risico op represailles. De klokkenluidersregeling beschermt melders in het geval van werkgerelateerde machtsongelijkheid.

Wie kan een melding maken?

Voor het lokaal bestuur zijn het enkel de eigen personeelsleden die via het interne meldkanaal een melding kunnen maken. Andere personeelsleden die een werkrelatie met het lokaal bestuur hebben, zoals consultants, leveranciers, (onder)aannemers, sollicitanten, enzovoort, kunnen alleen via het bevoegde externe meldkanaal een melding maken.

Voor inwoners zonder werkrelatie met het lokaal bestuur geldt de gewone klachtenregeling, waarbij een klacht kan gaan over een door het bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Welke inbreuken kan je melden?

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ als een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.

Een klokkenluidersmelding kan dus gaan over inbreuk op een regelgeving die op het lokaal bestuur van toepassing is, die zich feitelijk of mogelijk al heeft voorgedaan of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Hoe maak je een melding?

Het Bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan maken. De regelgeving stelt veilige meldkanalen binnen en buiten het lokaal bestuur vast.

Interne melding bij het lokaal bestuur

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En ben je van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan doe je je melding bij voorkeur intern. Je kan jouw melding schriftelijk via e-mail of brief, telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur. 

Schriftelijke melding via e-mail

Je kan jouw melding aan de algemeen directeur bezorgen via algemeendirecteur@kampenhout.be

Schriftelijke melding via brief

Als je jouw melding per post wil versturen, richt je jouw brief aan de algemeen directeur. Vermeld duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren. De brief wordt door de medewerkers van het secretariaat niet geopend en gescand, maar op een veilige manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd. 

Je stuurt je brief naar het onderstaande adres:

Lokaal bestuur Kampenhout
T.a.v. de algemeen directeur
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout

Telefonische melding

Je kan een inbreuk ook telefonisch aan de algemeen directeur melden op het nummer 016 65 99 21.

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van jouw melding te bespreken. Een afspraak maak je via algemeendirecteur@kampenhout.be of 016 65 99 21.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur zijn, wenden zich meteen tot Audit Vlaanderen. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen terecht.

Dat kan per post (Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel), via 02 553 45 55 of melding.audit@vlaanderen.be

Wat kan je na jouw melding verwachten?

Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
  • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

  • binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd;
  • of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
  • Let wel: in sommige gevallen kan deze termijn van drie maanden verlengd worden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Meer weten?

Raadpleeg het Vlaams Decreet Bestuursdecreet.

Deel deze pagina