IOED Erfgoed Groene Vallei

OPGELET:
De aanvraag tot erkenning werd door de Vlaamse Overheid niet weerhouden. Momenteel is er dus nog geen IOED actief in Kampenhout. Er wordt momenteel nagedacht om eventuele een ‘light-versie’ van deze IOED op te richten of om op latere datum een nieuwe aanvraag tot erkenning in te dienen.

Regionaal Landschap Dijleland vzw, Interleuven en Provincie Vlaams-Brabant deden in het voorjaar van 2019 een voorstel om een Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst op te richten in de regio Groene Vallei en de oprichting ervan samen te faciliteren. Een bovenlokale samenwerking rond bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed kan voor meer richting zorgen in het erfgoedbeleid en de erfgoedwerking stimuleren.

Het college verklaarde zich op 8 augustus 2019 principieel akkoord om de oprichting van een projectvereniging onder de gemeenten Kampenhout, Kortenberg en Herent, en de opmaak van een aanvraagdossier voor erkenning als IOED bij de Vlaamse Overheid mee voor te bereiden.

Voor de oprichting van deze vereniging werd een participatietraject met vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten en doelgroepen doorlopen. Op basis van dit traject werd het aanvraagdossier opgemaakt dat onder meer de statuten van de projectvereniging, de organisatiestructuur, de omgevingsanalyse en het beleidsplan bevat.

Dit besluit draagt bij aan de realisatie van het gemeentelijk erfgoedbeleid. In het bijzonder:

Doelstelling 1: De IOED ondersteunt actief de gemeentelijke stedenbouwkundige diensten.

  • Actie 1: De IOED is tussenpersoon tussen burger, dienst stedenbouw en hogere instanties bij de behandeling van stedenbouwkundige dossiers.
  • Actie 2: De IOED ondersteunt de gemeentes bij de opmaak van beheersplannen.
  • Actie 3: De IOED faciliteert de opmaak van kerken/pastorieplannen in samenwerking met gemeentes en lokale stakeholders.

Doelstelling 2: De IOED is partner in het bewaren en ontsluiten van lokaal erfgoed in samenwerking met gemeentes en lokale stakeholders (bv. heemkundige kring, ... ).

  • Actie 1: De IOED ondersteunt en stimuleert de opmaak en/of het updaten van erfgoedinventarissen.
  • Actie 2: De IOED werkt samen met lokale stakeholders (vrijetijdsdiensten, heemkundige kring, scholen, ... ) voor het ontsluiten van erfgoed met het oog op erfgoededucatie.

Deel deze pagina