Huwelijk

Gaat u trouwen? Dan moet u hiervoor langsgaan bij de burgerlijke stand. De aangifte kan ten vroegste 6 maanden voor het huwelijk (ondertekening akte van aangifte). De huwelijksdatum kunt u wel al vroeger vastleggen.

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het huwelijk kan enkel plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Voor Belgen in het buitenland geldt een bijzondere regeling. De opmaak van de akte van huwelijksaangifte kan pas als alle stavingsstukken in orde zijn.

In Kampenhout vindt het burgerlijk huwelijk plaats in Villa Lucie, het gerestaureerd oud-gemeentehuis op het gemeenteplein.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

Hoe aanvragen ?

Huwelijken kunnen plaatsvinden op volgende dagen en tijdstippen:

  • Dinsdag van 15u30- 16u30 en van 19u30 - 20u30
  • Vrijdag van 10 uur - 16 uur
  • Zaterdag van 13 uur - 14 uur
  • Niet op wettelijke feestdagen

 
U kunt uw huwelijksdatum persoonlijk aan het loket of per mail laten vastleggen. Huwelijken moeten elkaar opvolgen dus het eerst geplande huwelijk heeft steeds voorrang, de anderen moeten het daarop volgende of voorgaande moment nemen.

Kostprijs

De kostprijs van een huwelijk in Kampenhout bedraagt 25 euro (dossierkosten, trouwboekje), te betalen bij de huwelijksaangifte (bancontact mogelijk).

Reglement

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen?

  • Beide partners moeten hun identiteitskaart meenemen.
  • Kopie van de identiteitskaart(en) van de getuige(n)

Om de aangifte van huwelijk te doen, zijn een aantal documenten noodzakelijk zoals de geboorteakten van beide partners of, indien een van beide partners voorheen reeds gehuwd was, een afschrift van de echtscheidingsakte of van de overlijdensakte.

De dienst burgerlijke stand verzamelt al de nodige documenten als de voor te leggen akten opgemaakt zijn in een Belgische gemeente en u ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.

Wanneer een van de partners een vreemde nationaliteit bezit, niet in België is ingeschreven of er niet is geboren, neemt u voor een overzicht van de nodige documenten contact op met de dienst burgerlijke stand.
Als het bruidspaar onvoldoende kennis van het Nederlands heeft, laten zij zich best bijstaan door een tolk.