Groenbeheer

Groenbeheer is een woord met een ruime opvatting, maar dat betekent niet dat de gemeente hier altijd voor aansprakelijk gesteld kan worden. De dienst Werken in Eigen Beheer, meer bepaald de groendienst, staat onder andere in voor het onderhoud van de gemeentelijke bermen, parken en plantsoenen, het snoeien van de straatbomen en de opknapbeurten van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Onderhoud beplantingen langs de openbare weg

Bomen, struiken en hagen op privédomein palend aan de openbare weg moeten echter door de eigenaar of de gebruiker van het perceel onderhouden (gesnoeid) worden (en dus niet door de gemeentelijke groendienst). Zij mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid van het verkeer, noch enige doorgang beperken.

De verplichting om de openbare weg vrij te houden, is beschreven in artikel 3.1.3 van de algemene politieverordening. Hierin wordt bepaald dat:

Bomen en planten moeten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan:

  • over de rijweg hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond of het verkeer hindert;
  • het zicht op verkeerssignalisatie, verkeersborden, verkeersspiegels, informatie aan de bushaltes, e.d. hindert;
  • over de gelijkgrondse berm of voetpad hangt op minder dan 2,5 meter boven de grond.

Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op bovenvermelde onroerende goederen zoals eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularissen van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.

Via een aangetekende brief kan het gemeentebestuur de in gebreke blijvende perso(o)n(en) aanmanen om aan hun verplichtingen te voldoen. Als de betrokkenen daarna nalatig blijven, zullen de gemeentewerklieden het werk ambtshalve uitvoeren en zullen de kosten verhaald worden op de nalatige perso(o)n(en).

Deel deze pagina