Aanvraag tot erkenning Kampenhouts jeugdopvanginitiatief

Lokaal bestuur Kampenhout wil opvanginitiatieven die een bijdrage leveren aan de missie 'Ontmoeten en verbinden' erkennen. Deze erkenning is aanvullend op de bestaande erkenning als jeugdwerk die toegang geeft tot het uitschrijven van fiscale attesten.

Indien erkend, kunnen deze opvanginitiatieven fiscale attesten afleveren met betrekking tot uitgaven voor de opvang van kinderen minder dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar.

De fiscale attesten kunnen enkel uitgeschreven worden voor activiteiten die de normale jaarwerking gedekt door lidgeld overstijgen.

Voorbeelden:

 • Bij de werking van een jeugdbeweging is de wekelijkse zaterdag- of zondagactiviteit uitgesloten zo ook de trainingen en wedstrijden van een sportclub.
 • Het lidgeld voor de jaarwerking is dan ook niet fiscaal aftrekbaar.
 • De deelnameprijs voor het zomerkamp van Chiro of Scouts en het sportkamp van de plaatselijke voetbalclub komt dan weer wel in aanmerking.

Alle voorwaarden kan u terugvinden in het 'Reglement ter erkenning van Kampenhoutse jeugdopvanginitiatieven'.

Hoe aanvragen?

U dient het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend, samen met de nodige bewijsstukken te bezorgen voor aanvang van het eerste kamp, aan het lokaal bestuur van Kampenhout - College van burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout of via e-mail aan cultuur@kampenhout.be of via het digitaal aanvraagformulier

Onderstaande bewijsstukken zijn verplicht toe te voegen:

 • Het bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallenverzekering
 • Het bewijs van de brandverzekering voor het gebouw waar de activiteiten plaatsvinden.

Reglement

Art. 1: Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.

 • Kampenhoutse jeugdopvanginitiatieven : elke organisatie, instelling of voorziening die activiteiten organiseert met als primaire doelstelling vrijetijdsbesteding of opvang van kinderen, waarvan de maatschappelijke zetel of het werkingsadres op het Kampenhoutse grondgebied ligt en de vrijetijdsbesteding of de opvang hoofdzakelijk gericht is op Kampenhoutse kinderen. Dit omvat uitsluitend niet-erkende Kampenhoutse verenigingen.
 • Fiscaal attest: Hiermee wordt mee bedoeld is een fiscaal attest in verband met de uitgaven voor de opvang van kinderen beneden de 12 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar.
 • Kind met zware handicap: het kind dat recht heeft op de verhoogde kinderbijslag op basis van een van de volgende criteria:

1) Ofwel, meer dan 80 pct. lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met 7 tot 9 punten van de graad van zelfstandigheid gemeten aan de hand van de gids gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen;

2) Ofwel, een totaal van minstens 15 punten, vastgesteld volgens de medisch-sociale schaal overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor de loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002.

Art. 2: Doelgroep en toepassingsgebied

a) Voor de erkenning komen alle Kampenhoutse jeugdopvanginitiatieven in aanmerking die (nog) niet erkend zijn als erkende Kampenhoutse vereniging. Dit kan onder meer gaan over een opvang georganiseerd door ouders, een socio-culturele vereniging, een vereniging zonder winstoogmerk, … . De organisator hoeft niet te beschikken over een rechtspersoonlijkheid.

b) Opvanginitiatieven met een commercieel doel komen niet in aanmerking.

c) Erkende Kampenhoutse verenigingen die jeugdopvanginitiatieven organiseren dienen geen aanvraag in te dienen (zoals beschreven in artikel 4), dit op voorwaarde dat ook strikt voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgesomd in artikel 3.

Art. 3: Voorwaarden

Het jeugdopvanginitiatief moet voldoen aan volgende voorwaarden:

a) De primaire doelstelling is vrijetijdsbesteding of opvang van kinderen.

b) Het opvanginitiatief is niet-commercieel, heeft geen commerciële doelen en is er niet op uit om winst te maken. Financiële acties om de werking draaiende te houden kunnen wel maar dit mag niet de hoofddoelstelling van de organisator zijn.

c) De activiteiten vinden plaats buiten de normale lesuren, in de vrije tijd. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen

d) De doelstelling van het opvanginitiatief mag niet het beleven van een levensbeschouwing of het bedrijven van politiek zijn.

e) De activiteiten zijn groepsgericht; het gaat niet om individuele begeleiding van kinderen maar het organiseren van groepsgerichte activiteiten.

f) De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen of toegankelijk voor leden aangesloten bij desbetreffende opvanginitiatief

g) Het initiatief duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Het verbindt zich er ook toe dat het toegankelijk is voor iedereen.

h) De voertaal is het Nederlands.

Art. 4: Procedure

4.1 Aanvraag

 1. Het opvanginitiatief kan een aanvraag doen door het daartoe voorziene aanvraagformulier in te dienen bij het gemeentebestuur Kampenhout - College van burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout of via e-mailadres cultuur@kampenhout.be. Het aanvraagformulier is te vinden op de website www.kampenhout.be waarin ook wordt bepaald welke documenten bij de aanvraag gevoegd dienen te worden.
 2. De aanvrager kan het hele jaar door een aanvraag indienen.
 3. De ingevulde gegevens moeten betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het indienen van de aanvraag tot erkenning.
 4. Elke wijziging van werkings- of contactgegevens van het opvanginitiatief na indienen van de erkenningsaanvraag moet onmiddellijk schriftelijk worden doorgegeven aan bevoegde dienst.

4.2 Beoordeling

De bevoegde dienst beoordeelt de aanvraag op ontvankelijkheid, volledigheid en inhoud en kan een overleg vragen of bijkomende informatie opvragen.

4.3 Beslissing

Het aanvraagdossier wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen dat beslist over het al dan niet toekennen van de erkenning van het opvanginitiatief. Binnen de 8 weken na het indienen van de aanvraag wordt een beslissing genomen.

4.4 Bekendmaking

Het gemeentebestuur brengt het opvanginitiatief schriftelijk op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing.

4.5 Rapportage

 1. Het opvanginitiatief is gehouden eenmaal per jaar een werkingsverslag in te dienen, voor een eerste keer uiterlijk één jaar na de startdatum van de erkenning.
 2. In dit werkingsverslag wordt minimaal opgenomen: een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar, de tijdstippen waarop deze activiteiten zijn doorgegaan en het aantal deelnemers in leeftijdscategorieën. Een sjabloon zal door de dienst vrije tijd ter beschikking gesteld worden.

Art. 5: Geldigheidsduur

Het gemeentebestuur verleent de erkenning voor de rest van de lopende legislatuur. De erkenning vervalt dus uiterlijk op 31 december 2025.

Art. 6: Controle

Het gemeentebestuur of bij uitvoering de vrije tijdsdienst kan te allen tijde

 • bijkomende informatie opvragen
 • onaangekondigd ter plaatse de werking controleren

Art. 7: Sancties

Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning herroepen als het opvanginitiatief niet langer voldoet aan één of meerdere voorwaarden voor de erkenning en/of wanneer deze zich onttrekt aan de controlemogelijkheden door het gemeentebestuur.

Art. 8: GDPR

Om in aanmerking te komen voor subsidies, is het vereist dat de organisatie persoonsgegevens doorgeeft aan de Kampenhoutse vrijetijdsdiensten, het bekomen van deze gegevens is een gebaseerd op wettelijke verplichting. Dit wil zeggen dat men geen expliciete toestemming nodig heeft van elk individu voor het verzamelen van deze gegevens.

De volgende persoonsgegevens zijn mogelijks vereist voor het bekomen van subsidies (deze lijst is niet limitatief):

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

De vrijetijdsdiensten gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze de gegevens hebben verkregen, ze worden niet gedeeld met derden tenzij dat door een wetgeving verplicht is. Deze gegevens worden bewaard voor een periode die bepaald is door de wettelijke termijn, bij het verstrijken van deze termijn worden deze vernietigd.

Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens kan u terecht op de website: https://www.kampenhout.be/privacyverklaring.

Art. 9: inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 december 2020 en blijft geldig tot en met 31 december 2025.

Deel deze pagina