Aankoop en verhuis van gemeentediensten naar Kasteel Van Bellinghen

Half oktober vernam het gemeentebestuur van Kampenhout dat het de mogelijkheid kreeg om het Kasteel Van Bellinghen aan te kopen. Een aanbod waar het gemeentebestuur met het oog op de toekomst graag op in ging. Aan de gemeenteraad van 24 oktober werd gevraagd om deze aankoop goed te keuren. Het doel van deze aankoop is om de gemeente en ondersteunende OCMW-diensten hier samen te huisvesten in het kader van de integratie. Daarnaast zal de site waarop het huidige gemeentehuis staat, aangewend worden om de dorpskern van Kampenhout een nieuwe impuls te geven. De definitieve verhuis is gepland voor halfweg 2022.

Het Kasteel Van Bellinghen is een geklasseerd, neoclassicistisch herenhuis dat rond 1855 gebouwd werd en vanuit historisch oogpunt van onschatbare waarde is voor Kampenhout. Sommigen situeren de oorsprong van dit gebouw in de 12e eeuw toen dit domein een verlaten dorpshof was van de Campenholts, een voornaam adellijk geslacht dat als lokale vertegenwoordiger van de Brabantse hertog optrad. De geschiedenis van de gemeente Kampenhout heeft er als het ware zijn oorsprong. Een reden te meer om dit gebouw aan te kopen. De aankoopprijs zou rond de 1.995.000 euro liggen.

Integratie gemeente en OCMW-diensten

Sinds het nieuwe decreet lokaal bestuur in werking getreden is op 1 januari 2019, werkt het gemeentebestuur volop aan de integratie van gemeente- en OCMW-diensten. De aankoop van het Kasteel Van Bellinghen komt dus op het ideale moment, want dit zal ervoor zorgen dat de integratie ook tastbaar wordt voor de bevolking: één geïntegreerde dienstverlening onder één dak.

De burger zal amper hinder ondervinden van de geplande verhuis, want het kasteel ligt schuin tegenover het huidige gemeentehuis (Gemeentehuisstraat 16) en geeft recht uit op de Frederik Wouterslaan. Onze inwoners zullen in de toekomst dus letterlijk de straat moeten oversteken. Zie afbeelding hieronder: Kasteel Van Bellinghen (geel) en de oude pastorie (blauw) ten opzichte van het huidige gemeentehuis (rood).

Nieuw leven in Kampenhout-centrum

Aangezien de gemeentediensten het huidige gemeentehuis verlaten, betekent dit ook dat er ruimte vrijkomt op deze site. Het gemeentebestuur wil van deze gelegenheid gebruik maken om het centrum van Kampenhout nieuw leven in te blazen. De site aan de Gemeentehuisstraat 16 zal verkocht worden onder de vorm van een wedstrijdaanbesteding. Uiteraard zullen er verschillende voorwaarden opgelegd worden. De bedoeling is om een kwalitatieve en aantrekkelijke dorpskern te creëren die volledig past binnen deze omgeving. Dit kan onder andere door nieuwe woonvormen, bv. kleinschaliger wonen of kleinere handelszaken een kans te geven.

De geïntegreerde dienstverlening van gemeente en OCMW optimaliseren en de dorpskern van Kampenhout doen heropleven zijn twee punten die opgenomen zijn in de meerjarenplanning. Met deze aankoop slaat het gemeentebestuur dus twee vliegen in één klap.

Financieel en ruimtelijk een goede zaak

Het Kasteel Van Bellinghen is een gebouw met drie ruime verdiepingen, een zolder en een (droge) kelder. De totale oppervlakte is 1.410 m² en biedt ongeveer 200 m² kelderruimte voor archief. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige drie gebouwen. Het gemeentehuis, de politie en de oude school, waar de diensten openbare werken en omgeving zitten, hebben samen een oppervlakte van 1.041 m² en 250 m² archiefruimte.

In vergelijking met de beoogde kosten voor verbouwingen die de komende jaren aan de huidige gebouwen moeten gebeuren, is deze aankoop financieel ook een voordelige zaak. Zo zijn er de noodzakelijke aanpassingen aan de diensten bevolking en burgerlijke stand met het oog op de privacywetgeving en de creatie van een volwaardig onthaal en loketfunctie. Momenteel hebben de burgers onvoldoende privacy bij het aanvragen van persoonlijke stukken (paspoort, rijbewijs,...) of de aangifte van een geboorte, huwelijk of sterfgeval. Op dinsdagavond leidt dit vaak ook tot lange wachtrijen.

Het Kasteel Van Bellinghen sluit daarnaast aan bij de oude pastorie van Kampenhout. Ook hier kunnen in de toekomst diensten in onder gebracht worden. Tussen deze twee gebouwen is er bovendien een grote grasweide binnen de ommuurde site. Hier kunnen in de toekomst kleinschalige dorpsactiviteiten doorgaan die Kampenhoutenaren met elkaar verbinden.

Kortom: deze site biedt toekomstperspectieven voor de volgende generaties én voor de functionaliteit van deze prachtige geklasseerde gebouwen.

Intrek medio 2022

Vanaf juni 2020 is het pand zelf beschikbaar. Het gemeentebestuur wil zichzelf voldoende tijd gunnen om alles grondig te bestuderen en de nodige aanpassingen aan de toegankelijkheid en inrichting van het Kasteel uit te voeren. Uiteraard steeds met het nodige respect voor het gebouw zelf.

De streefdatum om intrek te nemen en de bevolking een splinternieuw gemeentehuis aan te bieden, is halfweg 2022. Niet alleen voor de burger, maar ook voor het personeel zal dit een grote stap voorwaarts betekenen. Werken in een vernieuwd en uniek kader kan de dienstverlening alleen maar extra stimuleren.

Zeventien jaar lang hebben Geert Maertens en zijn vrouw Goedele bloed, zweet en tranen gespendeerd aan intensieve restauratiewerken. Met enige droefheid nemen ze dan ook afscheid van hun kasteel, maar ze zijn zeker ook verheugd dat hun levenswerk nu in de goede handen van de gemeente Kampenhout terecht komt. Zo kan gans de bevolking binnenkort genieten van dit prachtige gebouw, van hun nieuw gemeentehuis.

Kasteel Van Bellinghen: Enkele (historische) feiten

  • Neoclassicistisch vrijstaand herenhuis met 3 verdiepingen.
  • Aangelegd als een symmetrisch U-vormig complex met woonhuis, dienstvleugels en een volledig ommuurde tuin.
  • 12e eeuw: een verlaten dorpshof van de Campenholts dat gedurende lange tijd onbebouwd bleef.
  • In 1761 laat een zekere De Cauter hier een landhuis of kasteel optrekken te midden van een ommuurd park van 2,5 hectare.
  • Circa 1855: de heer De Ro bouwt een verdieping bij en herstelt het zwaar vervallen kasteel tot zijn huidige vorm.
  • De naam is afkomstig van het notarisgeslacht Van Bellinghen dat er tussen 1890 en 1894 gevestigd was. Zij lieten de gevels cementeren en wit schilderen.
  • Het kasteel raakt hierna in verval en huisvest onder andere een hoender- en konijnenkwekerij, een notariaat (rond 1951) en een jongenstehuis ‘Edele Brabant’.
  • Eerdere pogingen om hier het gemeentehuis in onder te brengen strandden in de eerste helft van de 20e eeuw door politieke strubbelingen.
  • Anno 2019 is het kasteel in handen van Geert Maertens en zijn vrouw Goedele die het volledig restaureerden.
  • Bron + meer info: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/39831

Deel deze pagina