vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Openbare Onderzoeken
19/12/2012

Kennisgeving en adviesvraag / Plan-MER Milieubeoordeling van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas - dossiernummer SC/2013/004

Het college,

Neemt kennis van het schrijven van de Vl.O. - LNE Afd.Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Milieueffectrapportagebeheer - op de milieudienst ontvangen d.d. 21.12.2012, aangaande de ter inzage legging van de kennisgeving en de adviesvraag van de Plan-MER Milieubeoordeling van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas.

De Dienst Milieueffectrapportagebeheer deelt mee dat procedure voor bovenvermelde plan-MER door de initiatiefnemer de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is opgestart.

De Dienst Milieueffectrapportagebeheer deelt mee dat de terinzagelegging van de kennisgeving zal lopen van 19 december 2012 tot en met 18 februari 2013. Conform art. 7 van het B. VL. Reg. betreffende de MER-rapportage over plannen en programma's van 12.10.2007 (B.S. 7.11.2007) dient de gemeente er voor te zorgen dat de kennisgeving kan ingekeken worden op het gemeentehuis.
Tevens moet de kennisgeving bekendgemaakt worden aan het publiek door aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente.

De bevolking kan tot en met 18 februari 2013 opmerkingen bezorgen :

  • via een brief gericht aan Departement LNE, Dienst MER, Plan-MER Milieubeoordeling van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.
  • via een e-mail aan de dienst MER, naar mer@vlaanderen.be (met vermelding 'Publieke inspraak Plan-MER Milieubeoordeling van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas.
  • via de gemeente: aan het college van burgemeester en schepenen van Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout.

Naast de terinzagelegging van het publiek wordt ook advies gevraagd aan de gemeente.

De opmerkingen van het publiek (binnengebracht via de gemeente) evenals van de gemeente zelf, dienen uiterlijk op 18 februari 2013 overgemaakt te worden aan de Dienst MER.

Het document is tevens te raadplegen via de website www.volvanwater.be.

Uittreksel uit de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen
Vergadering van 15 januari 2013

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-09-2015