vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
woensdag 20-06-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Wonen en Bouwen : Openbaar Onderzoek

Opmerkingen gemeenteraad i.v.m. kennisgevingdossier PROJECT-MER RECOVER-ENERGY NV
voor Afval-Energiecentrale te Kampenhout (PRO326) en adviesvorming

Process-verbaal van de gemeenteraad
vergadering van 10 april 2008

De gemeenteraad

Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op het kennisgevingsdossier project-MER Recover-Energy NV voor de exploitatie van afval- energiecentrale gelegen aan de Leuvensesteenweg 51 te 1910 Kampenhout;
Gelet op het schrijven van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie dienst MER aangaande de volledigheidsverklaring van het kennisgevingsdossier;
Gelet op de schepencollegebeslissingen d.d. 18.03.2008 “V.O.-Dep. LNE. –Kennisgave Project-MER Recover-Energy NV/Afval- energiecentrale Kampenhout” en “PV Bekendmaking Project-MER Recover NV”;
Gelet op de infovergadering dd. 20.03.2008;
Neemt kennis van het voorlopig standpunt van de M.A.R.K.;
Neemt kennis van het voorlopig standpunt van de GECORO;
Gelet op de overlegvergadering van donderdag 3 april 2008 met de gemeentefracties;

Na bespreking formuleert de gemeenteraad volgende opmerkingen i.v.m. het kennisgevingdossier Project-MER Recover-Energy NV voor een afval- energiecentrale te Kampenhout (PRO326)

 • De voorgestelde locatie is op het gewestplan paars ingekleurd zonder toevoeging van een nummer, waardoor vervuilde industrie normalerwijze niet mogelijk is.

 • In het gemeentelijk en provinciaal structuurplan wordt Kampenhout-Sas opgegeven als te ontwikkelen toeristisch knooppunt. De ontwikkeling van bovengenoemde bedrijvigheid zou dit sterk kunnen hypothekeren en is dus tegenstrijdig met deze opties.

 • Het gemeentebestuur heeft vragen bij de nood aan een dergelijke inrichting gelet op de belangrijke capaciteitsuitbreidingen van de bestaande afvalverbrandingsinstallaties in Vlaanderen

 • Ten noorden en ten noordoosten van de inplantingsplaats zijn belangrijke bevolkingsconcentraties die zelfs nog kunnen toenemen (bijvoorbeeld de plannen om in Wespelaar een sterke verdichting van de kern te verwezenlijken).

 • In hetzelfde gebied bevinden zich eveneens twee grote middelbare scholen (Don Bosco en Sint-Angela) en ook een lager school (Haacht-Station)

 • Ten noorden van de locatie ligt op enkele honderden meter camping Veronique die recent nog door de provincie werd bevestigd.

 • In de eerste schetsen van een eventuele inplanting wordt geen buffer ingetekend.

 • In het kader van een goede ruimtelijke ordening van het gebied dient gesteld dat het voorgestelde project een hoogdynamische activiteit zal introduceren in een omgeving die hoofdzakelijk uit laagdynamische activiteiten bestaat.

 • Het perceel is te klein voor het bovengenoemde project. Aangezien er geen enkele restruimte is, zal ten eerste een buffering naar de aangrenzende landbouwzone bijna onmogelijk zijn. Daarnaast zal er onvoldoende ruimte zijn om alle installaties die in het kader van de BBT (Best Beschikbare Technologie) zullen dienen voorzien te worden te plaatsen en te laten functioneren.

 • Het gemeentebestuur vraagt dat in het MER naast de ‘rooskleurige presentaties’ van de initiatiefnemers ook een ‘worst case scenario’ (= rampenplan) wordt opgenomen.

 • Het bestuur is van oordeel dat in ieder geval steeds een kwantitatieve analyse dient te worden gepresenteerd van alle relevante parameters. Hiervoor dienen steeds de beste beschikbare modellen te worden gebruikt. Een kwalitatieve analyse alleen is niet aanvaardbaar.

 • Wij eisen dat de MER-zone tot minimaal 15 km wordt uitgebreid.

 • In het MER dienen ook een aantal O-metingen van de belasting van lucht, bodem en water te worden opgenomen zodat achteraf kan worden opgevolgd wat de impact van het project echt is. Daarvoor kunnen geen metingen gebruikt worden van bestaande meetposten zoals die van Aarschot en Steenokkerzeel, die dan door extrapolatie zouden worden toegepast op Kampenhout.

 • In het MER dient ook een economisch luik te worden opgenomen dat aangeeft in welke mate de geplande inrichting een (negatieve) impact zal hebben op de waarde van gronden en woningen in Kampenhout en omliggende gemeenten.

 • Het MER moet zeker ook een studie bevatten van de mogelijke overlast door ongedierte ten gevolge van de geplande installaties (vliegen, ratten, muizen).

 • Het gemeentebestuur heeft haar twijfels over de bedrijfsvoering door de betreffende firma: geen know-how m.b.t. afvalverbranding. Bovendien is er nu al veel hinder met de huidige exploitatie (bouw- en sloop).

 • Serieuze vragen bij invulling van het tonnage huishoudelijk afval (50.000 ton). Waar komen die vandaan, rekening houdend met de 18-jarige overeenkomst van de Vlaams-Brabantse intercommunales?

 • Bovendien vormt de 50.000 ton huishoudelijk afval slechts een fractie van het voorziene tekort in 2015 (300.000 ton) en lijkt het huishoudelijk afval hier een middel om het ganse project wat “aanvaardbaarder” te maken.

 • Wat is de impact van de aanvoer via de weg op de mobiliteit

 • De verbrandingsoven zou een hoeveelheid energie opwekken. In hoever kan die hoeveelheid energie op een zinvolle manier (warmtekrachtkoppeling) worden benut en/of is er voldoende afname door naburige bedrijven?

 • Men spreekt van 30.000m³/jaar leiding- en grondwater. Wat is het effect op de grondwaterspiegel/drinkwaterbevoorrading voor de regio bvb. voor het drinkwaterpompstation te Wespelaar? Buffering hemelwater i.p.v. grondwater.

 • Ondanks de verbeterde technologie om luchtemissies te verminderen, blijven we toch waakzaam betreffende de invloed van deze luchtemissies op de gezondheid van de bevolking. Het maximale voorzorgsprincipe zou hier moeten spelen. Waarom is er sprake om de vergunning van de ISVAG oven in Wilrijk na 2011 niet meer te verlengen?

 • Bij een uitbating door een privé-firma van dergelijke geïntegreerde afvalverbrandingsinstallatie, die enkel winst nastreeft, zal de verleiding groot zijn om te verbranden wat men kan en hierbij minder letten op de gezondheidsgevolgen. Gezondheid zou kunnen ondergeschikt worden aan winst temeer daar gezondheidsgevolgen pas jaren later zullen opduiken. Monitorring van schadelijke uitstoot (stof en gassen) door het bedrijf zelf en rekenen op hun ingreep (stilleggen) bij overschrijding is niet “gezond”.

 • Inzake mobiliteit
  • opteert men voor aanvoer via de weg en via het water. Kan de aan/afvoer van afvalstoffen via deze beide kanalen vastgelegd worden zodat er percentsgewijs geen verschuiving naar transport over de weg kan gebeuren.
  • vraagt het gemeentebestuur om een mobiliteitsstudie op te nemen in het MER-traject, waarin de impact van de nieuwe activiteit wordt nagegaan op de huidige verkeersafwikkeling.
  • hoeveel transportbewegingen per vrachtwagen zijn er nodig indien de afvoer per schip tijdelijk niet mogelijk of niet rendabel blijkt te zijn?


 • inzake energie wenst het bestuur klaarheid te hebben over de samenwerkingsakkoorden die Recover-Energy NV dient te hebben met een ‘energiepartner’.

 • Wij wensen de definitieve schouwhoogte van het project te kennen en wensen vervolgens van de initiatiefnemers dat de dispertiepluimen in kaart worden gebracht van de verschillende productgroepen die worden uitgestoten via verbranding. Pas dan kan men de omliggende perimeter opmaken waarbinnen het project enige impact zal hebben.

 • Wij wensen de impact van de inrichting te kennen op de luchtkwaliteit. Daarom vragen wij om een emissiemodel op te laten stellen waaruit de impact van de inrichting en van de bijhorende transportmiddelen moet blijken ten opzichte van de huidige luchtkwaliteit.

 • In de huidige fase van het project kunnen de initiatiefnemers niet aantonen dat ze over voldoende interne expertise beschikken om borg te staan voor een veilige en deskundige exploitatie van de inrichting.

 • Wij stellen ons de vraag of er voor een dergelijke exploitatie voldoende ruimtebeslag aanwezig is op de site.

 • Kunnen de stedenbouwkundige bepalingen voor dergelijke nieuwbouw gerespecteerd worden?

 • Wat met de inbuffering / groenbuffer naar het omliggende landschap?

 • Moet er geen stabiliteitsstudie uitgevoerd worden?

 • Kunnen al de restproducten afrijpen binnen de beslotenheid van de inrichting? Komt hierbij enige geurhinder vrij?

 • Wij vragen ons af of de opslag van restproducten geen aanleiding kan geven tot bodemverontreiniging door uitloging van de zware metalen uit slakken.

 • Collegialiteit met bezorgdheid in onze buurgemeenten.

 • Er is duidelijk voor deze activiteit geen maatschappelijk draagvlak in Kampenhout en brede omgeving.

 • Het gemeentebestuur geeft volledige ondersteuning aan de opmerkingen en adviezen van de M.A.R.K. en GECORO.

 • Is er noodzaak aan een dergelijke afvalenergiecentrale?

 • Vanwaar gaat men de brandstof halen, rekening houdend met de 18-jarige overeenkomst van de Vlaams-Brabantse intercommunales?

 • Dit MER dossier mag niet alleenstaand zijn maar moet gekoppeld worden aan het MER dossier van de luchthaven; er dient tevens rekening gehouden te worden met de eventuele luchtvervuiling van de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek.

Na beraadslaging;
Beslist: met algemene stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad van Kampenhout kampt zich volledig tegen de geplande vestiging van een afval- energiecentrale door Recover-Energy NV aan de Leuvensesteenweg 51 te Kampenhout-Sas.

Artikel 2:
Deze beslissing en andere opmerkingen te voegen bij het kennisgevingsdossier.

Artikel 3:
Deze beslissing eveneens over te maken aan de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Haacht, Boortmeerbeek en Herent.

Namens de Gemeenteraad,
i.o. De secretaris
gt. D. Coucke

VOOR EENSLUITEND AFSCHRIFT
DE GEMEENTESECRETARIS
D. COUCKE
De Voorzitter
J. Meeus

DE BURGEMEESTER
J. MEEUS

gemeeneraadsbeslissing Recover Energy dossier (pdf)PDF-versie van de gemeenraadsbeslissing vindt u hier.
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 01-10-2010