vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 14-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Gecoro


Inleiding

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw verplicht elke gemeente om een GECORO op te richten. Hetzelfde decreet geeft de GECORO ook allerlei opdrachten inzake het lokaal ruimtelijk beleid.

Doelstelling

De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals bv. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp van deze plannen en verordeningen. Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

Samenstelling

De wetgever heeft met de GECORO een adviesorgaan willen creëren waarin enerzijds deskundigheid en anderzijds maatschappelijke verwevenheid samengaan en dit los van elke politieke inmenging of vertegenwoordiging. Leden van het college of de gemeenteraad kunnen geen lid zijn van de commissie. Zij kunnen wel worden uitgenodigd om een bepaald agendapunt toe te lichten. In ieder geval kunnen enkel de effectief zetelende leden deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over het advies. Toch is de GECORO verplicht om voor elke vergadering elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, een uitnodiging te sturen. Het aantal effectieve leden (en plaatsvervangende leden) is afhankelijk van het aantal inwoners. Ze worden voor 6 jaar benoemd door de gemeenteraad, tot ze vervangen worden door een nieuwe GECORO. In Kampenhout bestaat de GECORO uit 12 leden: 5 deskundigen (waaronder de voorzitter) en 7 vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen. Deze maatschappelijke geledingen zijn milieu en natuur, handelaars, werkgevers en/of zelfstandigen, jeugdraad, landbouwers, cultuurraad en gepensioneerden. Elk lid (behalve de voorzitter) heeft een plaatsvervanger.

Vergaderingen

De vergaderingen zijn in principe gesloten. Er kunnen eventuele openbare vergaderingen worden georganiseerd. In voorkomend geval dienen dan duidelijk de agendapunten van de openbare en gesloten vergadering te worden afgelijnd. Over het openbaar houden van de vergadering of een gedeelte van de vergadering wordt beslist met bijzondere meerderheid van stemmen, namelijk 2/3 meerderheid. 'Niet openbaar' betekent dat alle leden van de GECORO en de vertegenwoordigers van de fracties aanwezig kunnen zijn bij de toelichtingen (besprekingen) maar dat enkel de effectieve leden (of hun plaatsvervangend lid) van de GECORO de discussies en stemming over het advies kunnen bijwonen. Alleen de stemgerechtigde GECORO-leden kunnen deelnemen aan een stemming.

Voor meer info:

GECORO secretariaat
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
Contactpersoon: Stijn Bruwier (016/65.99.06 - e-mail: stijn.bruwier@kampenhout.vera.be)pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-12-2015