vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
F.A.Q.

Onderstaande vragen kwamen anoniem binnen en worden hieronder beantwoord. Klik op de vraag om het antwoord te tonen.


 • 'Ik heb een zakje met groen poeder gevonden in de rugzak van mijn zoon. Spice. Is dit drugs en verboden? Hij zegt van niet. Op internet vind ik vanalles terug, maar ik zou graag weten hoe het nu juist zit.

Verpakingsmogelijkheden 'Spice'Spice kan omschreven worden als 'synthetische cannabis'. Concreet wilt dit zeggen dat het een product is dat op cannabis lijkt en dezelfde effecten heeft, maar structureel niet verwant is aan cannabis. Spice wordt dus volledig in een laboratorium geproduceerd.
Het is dus zeker wel een drug, met effecten gelijkaardig aan die van cannabis

De synthetische cannabis ziet eruit als een groen kruid, en wordt verkocht in zakjes zoals in de afbeelding hiernaast.

In tegenstelling tot de 'klassieke' cannabis, is deze synthetische cannabis niet illegaal. De actieve bestanddelen staan immers (nog) niet op de lijst van de verboden middelen. De makers van de drugs zijn immers creatief; ze veranderen steeds een component van de chemische formule, zodat de wetgever steeds achter de feiten aanholt.
Wie deze drug gebruikt, zal dus ook negatief op de speekseltest testen.

Vanuit de hulpverlening wordt regelmatig de bezorgdheid geuit over de mogelijke risico's van deze synthetische cannabis, die daarbovenop eenvoudig te bestellen is via internet. Van de 'klassieke' cannabis kan je immers geen overdosis krijgen; je kan er wel stevig ziek van worden, maar er zullen zeker geen fatale gevolgen aan vasthangen. Bij de synthetische cannabis is dit wel even anders: deze kan tot 100 sterker stijn. In onze buurlanden zijn al verschillende gebruikers op de spoedafdeling beland, sommigen met fatale afloop.
Hoewel het dus (nog) niet illegaal is, moet er zeker voorzichtig mee omgesprongen worden gezien de reële risico's op een overdosis.


 • Wat kan er gedaan worden voor iemand die niet geholpen wilt worden?
Ik heb een kennis die zwaar drankverslaafd is, en zichzelf nu volledig laat gaan. Hij is er echter niet over aan te spreken.

Dit is doorgaans het grote pijnpunt, nl. de motivatie van de probleemgebruiker om zijn/haar gedrag en gewoonten aan te passen. Wanneer deze alle argumenten en soms zelfs smeekbeden links laat liggen, is het risico op totale verloedering niet ondenkbaar. Wat belangrijk is, is dat u blijft proberen op de persoon in te praten. Best is natuurlijk wanneer deze niet onder invloed is, maar om hem/haar te pakken te krijgen wanneer hij/zij zo nuchter mogelijk is.
Een ander aandachtspunt is dat het risico op suïcide of zelfdoding ook niet gering is. Mogelijke sociale isolatie (familie, vrienden, werk?), verminderde basisbehoeften (niet of minder eten, onverzorgd uiterlijk,...) en overmatig alcoholgebruik zijn zeker niet te onderschatten risicofactoren.

Mogelijke te ondernemen stappen:

 • de persoon in kwestie trachten te overtuigen de huisarts op te zoeken, die dan op zijn beurt zal beslissen op (gedwongen) hulpverlening hier al dan niet noodzakelijk is
 • tracht desnoods te weten te komen wie de huisarts is en neem hiermee contact op; de huisarts zal dan, op basis van jouw informatie, beslissen of ingrijpen al dan niet noodzakelijk is.
 • ook kan je het OCMW contacteren om op huisbezoek te gaan bij de persoon in kwestie. Het is niet noodzakelijk dat deze een dossier heeft bij het OCMW, maar dan zullen ze wel moeten vermelden dat ze op bezoek komen op vraag de melder.
 • geef gerust de gegevens door van de suïcide-preventiewerkers van Halle-Vilvoorde (stefanie.plovie@ahasverus.be of 02/452.52.94 -- joke.vandenhoute@passant.be of 02/569.19.10) waar hij/zij voorrang krijgt indien er sprake is van acuut suïcidegevaar.
 • geef zeker ook het telefoonnummer van de zelfmoordlijn (02/649.95.55), waar hij/zij anoniem kan bellen met een hulpverlener.

 • Ik heb gehoord dat je van joints onvruchtbaar zou worden; dit zal wel een kwakkel zijn zeker ?

Cannabisgebruik kan effectief zowel bij mannen als bij vrouwen leiden tot een tijdelijke verlaging van bepaalde hormoonniveau's die belangrijk zijn voor de voortplanting. Deze verlaging (en dus mogelijk aantasting van de vruchtbaarheid) is echter niet definitief, en herstelt zich langzaamaan na het stoppen met gebruik van cannabis (bron: www.jellinek.nl). Het is dus best mogelijk dat iemand die cannabis gebruikt tijdelijk onvruchtbaar kan zijn.

We willen sowieso aanraden om, als je zwanger probeert te raken, geruime tijd vóór, tijdens en na de zwangerschap volledig te stoppen met gebruiken:

 • vóór, omdat - zoals gezegd - gebruik een invloed heeft op je vruchtbaarheid.
 • tijdens, omdat o.a. het hoge teergehalte in cannabis een negatieve invloed zal uitoefenen op het geboortegewicht en de lengte van het kind, dat via de moederkoek ongewild mee 'gebruikt'. Dit zal o.a. leiden tot een verstoord slaappatroon, een overdreven zuigreflex en beven.
 • na, omdat THC (de actieve stof in cannabis) wordt aangetroffen in moedermelk, waardoor de pasgeborene ongewild mee 'gebruikt'.

 • Mijn zoon wilt maar niet luisteren wanneer ik op hem inpraat, wat kan ik nog doen? Ik ben bang voor zijn toekomst.

Aangezien we in dit geval over weinig specifieke informatie beschikken (over welk middel gaat het, hoe lang/intensief gebruikt hij, hoe oud is uw zoon, hoe ziet de familiale situatie eruit, wat met de schoolse/werkomgeving,...) is het niet evident om advies op maat te geven. Daarom willen we u aanraden om een afspraak te maken om (vrijblijvend) op gesprek te komen, zodanig dat uw zoon's specifieke situatie bekeken kan worden.

Er zijn echter wel een aantal algemene principes die we willen meegeven.

 • Wat positief is, is dat je niet bij de pakken blijft zitten. Het is belangrijk om te reageren, en niet verlamd te raken door de situatie. Hoe vroeger ingegrepen wordt, hoe meer kans op succes.
 • Is het effectief zo dat uw kind experimenteert, of hebt u (enkel) een vermoeden? 'Vreemd' gedrag wijst zeker niet altijd op druggebruik. Slechte schoolresultaten, nieuwe vrienden, hevige emotionele schommelingen,... kunnen mogelijk op druggebruik wijzen, maar maar kunnen ook gewoon typische gedragingen tijdens de puberteit zijn. Trek geen overhaaste conclusies, maar probeer hierover duidelijkheid/zekerheid te verkrijgen.
 • Uiteraard is het allerminst gemakkelijk voor een ouder om te vernemen dat je kind experimenteert met alchohol of andere drugs. Paniek is meestal de eerste reactie, maar achteraf bekeken zeker niet de meest aangewezen.
 • Loop bij een conflict niet te hard van stapel. Grote woorden maken op een puber minder indruk dan rustige, weldoordachte argumenten.
 • Informeer je grondig over het product alvorens je een gesprek aangaat met je kind. Zodoende kan je eventueel verkeerde opvattingen van je kind weerleggen met objectieve informatie. We verwijzen hiervoor naar de 'Informatheek' op deze webpagina, of naar www.druglijn.be. Uiteraard bent u ook meer dan welkom om in een persoonlijk gesprek de nodige informatie te verkrijgen.
 • Probeer een gesprek te houden op een moment waarop je zelf niet teveel onder druk staat; kies het juiste moment. Verlies jezelf niet in woede, angst of frustratie. Niemand is gebaat met een gesprek dat op voorhand al 'gedoemd' was om verkeerd af te lopen.
 • Belangrijk is ook dat je oog hebt voor wat wel nog positief is, en dit ook zo benoemt. Doorgaans is het zo dat het experimenteergedrag van jongeren leidt tot 'tunnelzicht' bij de ouders: deze hebben dan de ongezonde 'reflex' om alleen nog maar oog te hebben voor het druggebruik.
 • Laat niet over u heen lopen. Maak samen duidelijke afspraken en maak duidelijk aan je kind dat je verwacht dat deze afspraken gerespecteerd worden.
 • Wees waakzaam over je eigen grens, zowel lichamelijk als emotioneel. Weet dat er een groeiend aanbod aan advies en steun bestaat voor ouders en andere gezinsleden van druggebruikende jongeren.

 • Wat zijn paddo's? Is dit illegaal en wat doet het juist?

Paddestoelen (of 'magic mushrooms', psillo's, 'champignonnen', 'paddo's',...) kunnen bij de tripmiddelen of zogenaamde hallucinogenen onderverdeeld worden. Deze paddo's zijn illegale producten: verkoop en bezit zijn dus verboden (ook in Nederland, en dit sinds 1 december 2008).

Er bestaan enerzijds heel wat (semi)synthetische hallucinogenen ( = worden in labo's aangemaakt, waaronder het meest bekende LSD), maar anderzijds komen er ook hallucinogenen voor in de natuur waaronder in letterlijk duizenden soorten paddenstoelen (zowel in- als uitheems).

Deze middelen zijn zogeheten 'tripmiddelen met een psychoactieve werking': ze hebben een sterke invloed op het gevoel, bewustzijn en zintuiglijke ervaringen (horen, zien, ruiken, voelen, smaken). Concreet kunnen we stellen dat het waarnemingen vervormt en leidt tot hallucinaties.

Je kan dus dingen horen en/of zien die er eigenlijk niet zijn, waarop de 'experimenteerder' niet altijd voorbereid is (als dit al enigszins mogelijk is). De kans bestaat dat iemand leuke gevoelens en ervaringen zal beleven, maar de kans op een zogenaamde 'bad trip' is zeker even groot.

De effecten van paddo's ga je pas na een uur/anderhalf uur beginnen te voelen, waardoor het risico bestaat dat iemand nóg een dosis neemt omdat hij/zij blijkbaar niets voelt van de eerste dosis. Hierdoor zal het effect dubbel zo sterk zijn als het uiteindelijk opkomt. Je kan je grip op de realiteit verliezen, en een 'bad trip' beleven. Hierdoor zal je je angstig beginnen voelen, nare hallucinaties krijgen, mogelijk een paniekaanval krijgen,...

De effecten van paddo's kunnen tot 12 uur duren. Het spreekt voor zich dat het ten strengste afgeraden wordt om tripmiddelen te nemen als men zich nog in het verkeer moet begeven (wat trouwens voor alle drugs geldt).
Ook mensen die psychisch kwetsbaar zijn, wordt ten sterkste afgeraden om tripmiddelen te nemen. Voor instabiele, depressieve of angstige mensen of wie een psychotische aanleg heeft, houdt het gebruik extra risico's in.

Voor meer informatie verwijzen we naar volgende website: http://www.druglijn.be/drugs-abc/lsd-en-tripmiddelen/risico%E2%80%99s.aspx


 • Mijn vrienden drinken graag pintjes, en roken daar soms een joint bij. Is dit gevaarlijk? Zij zeggen van niet

Wanneer 2 of meer verschillende soorten drugs tegelijk of vlak na elkaar gebruikt worden, noemt men dit combigebruik. De uitkomst hiervan is steeds onzeker, en zal verschillen van persoon tot persoon, en van situatie tot situatie. De verschillende drugs kunnen elkaars effecten tegenwerken, veranderen of verschillende keren versterken. Alcohol en cannabis zijn beide verdovende drugs, en zullen doorgaans elkaars effect versterken.

Op de vraag of dit gevaarlijk is, kan volgend antwoord gegeven worden: objectieve cijfers tonen aan dat de helft van de spoedopnames tengevolge van drank, drugs of medicatie een gevolg zijn van combigebruik. Zelfs 3 op 4 overlijdens na druggebruik zijn te wijten aan het combineren van verschillende drugs. Onderzoek geeft daarenboven aan dat het gevaarlijkste product in combinatie met andere drugs alcohol is.

Er wordt dan ook ten sterkste afgeraden om eender welke drug(s) te combineren (met alcohol).


 • Mijn zoon (19j) rookt regelmatig cannabis; vanaf wanneer is er sprake van teveel roken of misbruik?
Wanneer we van misbruik of problematisch gebruik kunnen spreken, hangt af van persoon tot persoon. De effecten van drugs (waaronder cannabis) zijn namelijk steeds onvoorspelbaar en kunnen ongewenst anders (sterker) uitdraaien (zelfs voor regelmatige gebruikers).

Een duidelijk geval van problematisch gebruik of misbruik is gebruiken wanneer je je nog in het verkeer moet begeven. Dan is iemand onder invloed (vertraagde reflexen, tunnelzicht,...) immers een veiligheidsrisico voor zichzelf en voor de omgeving. Vandaar dat de boetes op het rijden onder invloed niet mals zijn; dit willen we dan ook ten strengste afraden.

Natuurlijk kan regelmatig cannabisgebruik evolueren tot problematisch gebruik, en mogelijk zelfs tot geestelijke afhankelijkheid.

Enkele alarmsignalen die kunnen wijzen op problematisch gebruik:
 • iemand heeft nergens zin meer in, neemt geen initiatief meer om iets te doen
 • iemand denkt alleen maar aan blowen; kan zich niet meer ontspannen of amuseren zonder te roken
 • iemand is vaak afwezig, suf, down, ongeconcentreerd,...
 • iemand in het midden van een uitleg plots de rode draad kwijt zijn
 • iemand is nerveus, prikkelbaar als hij of zij niet gerookt heeft of niet in de mogelijkheid is om te roken
 • iemand rookt bijna dagelijks
 • iemand rookt niet enkel met vrienden, maar ook (steeds meer) alleen
 • iemand begint zijn/haar dag met een joint
 • iemand wordt rusteloos en kan niet of moeilijk inslapen zonder eerst te roken
Een eenvoudige manier om iemand er objectief te laten achter komen dat hij/zij al dan niet teveel gebruikt, is deze de anonieme zelftest te laten doen op www.hoeveelisteveel.be. Opgelet, deze testen zijn enkel bestemd voor volwassenen! Op deze site is ook een gratis en anoniem zelfhulpprogramma beschikbaar, waar gebruikers stap voor stap ondersteund worden bij het verminderen of stopzetten van hun gebruik.

 • Kan een volwassene door een joint te roken in de problemen komen met politie en het gerecht?
Het is een veel voorkomend misverstand dat cannabis legaal zou zijn, ook in België. Niets is minder waar; cannabis is een illegale drug; daar heeft de drugwet van juni 2003 niets aan veranderd.

Aan cannabisgebruik en/of -bezit kan altijd een straf vasthangen, zowel voor volwassenen als minderjarigen.

Voor volwassenen is het wel zo dat aan bezit voor 'persoonlijk gebruik' de laagste vervolgingsprioriteit wordt gegeven. De maximum hoeveelheid cannabis die je in je bezit mag hebben bedraagt 3 gram, óf 1 geteelde plant. Wanneer je deze hoeveelheden niet overschrijdt, zal er een vereenvoudigd proces-verbaal opgesteld worden.

Is er echter sprake van verzwarende omstandigheden (regelmatig 'betrapt' worden, meer dan 3 gram op zak hebben, verstoren van de openbare orde, gebruiken in de aanwezigheid van minderjarigen,...), wordt een volwaardig proces-verbaal opgesteld en naar het parket gestuurd, waar de op te leggen straf en/of boete bepaald zal worden.

Daarnaast willen we ook wijzen op de verkeerswetgeving, waar er een nultolerantie geldt voor druggebruik, ook voor cannabis. Wanneer iemand zich onder invloed met de wagen, (brom)fiets, motor,... in het verkeer begeeft en een positieve speekseltest aflegt, kunnen de boetes oplopen van € 1.100 tot € 11.000 in combinatie met een rijverbod van minimum 8 dagen tot maximum 5 jaar.


pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 11-01-2016