vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Noodplanning

Nieuws Noodplanning

26-07-2018Verspilling water verboden in de provincie Vlaams-Brabantpolitie & veiligheid
01-06-2018Huisdiersticker voor noodgevallenpolitie & veiligheid


Noodplanning: fotocollage

Sinds het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen moet elke gemeente een veiligheidscel hebben die instaat voor de noodplanning. Onder andere het opstellen van algemeen nood- en interventieplan (ANIP), het organiseren van rampoefeningen en het informeren van de bevolking, moet ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op mogelijke noodsituaties.

Ook in onze gemeente kunnen er zich rampen voordoen. Een ernstig ongeval, een ontploffing, een giftige gaswolk die vrijkomt, een zware brand in een school. Het zijn allemaal gevaren waar we rekening mee moeten houden en op voorbereid moeten zijn. We leven in een maatschappij die niet zonder risico's is en een ramp kan overal plaatsvinden. Het is belangrijk dat je weet wat je in dat geval moet doen.


Wat doet de overheid?

Bij een ramp moet de hulpverlening zo snel mogelijk kunnen starten. Het gaat immers om mensenlevens. Het is minstens zo belangrijk dat de samenwerking en communicatie tussen de verschillende hulpdiensten vlot verloopt. Om dit te bevorderen, beschikt de gemeente over een algemeen nood- en interventieplan (ANIP). In dit ANIP wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Indien er zich een ramp voordoet, richt de gemeente een crisiscentrum op waarin de nodige beleidsbeslissingen genomen worden, bv. algemene coördinatie noodhulp, evacueren, welke opvangcentra, informatie aan bevolking en pers, ... De coördinatie op het terrein gebeurt door de CP-OPS (commandopost operaties).

Ook preventief werken we aan je veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles. Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico's. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden. Bij evenementen waar veel mensen bijeen zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen wordt de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geëvalueerd tijdens een coördinatievergadering.

Voor algemene informatie: www.crisisvlaamsbrabant.be


Algemeen nood- en interventieplan

Algemeen

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten, ...) bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als het operationeel (CP-OPS) optreden op gemeentelijk niveau.

Wat staat er in dit plan?

 • een overzicht van de soorten rampen en zware ongevallen die in onze gemeente kunnen voordoen
 • een overzicht van diensten, instanties en organisaties die bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen kunnen worden betrokken
 • een alarmeringsschema
 • de hoofdlijnen tot de organisatie van een rampbestrijding
 • de hoofdlijnen met betrekking tot het waarschuwen van de bevolking
 • de hoofdlijnen met betrekking tot opvang en bescherming van de bevolking en slachtoffers
 • de hoofdlijnen tot het organiseren van oefeningen

Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten eveneens weten wat er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt (mogelijke opvangcentra, plaatsen waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, bedrijven met groot brandgevaar, firma's die bij een grotere ramp extra materiaal kunnen leveren, ...). De gemeente probeert deze gegevens in het ANIP actueel te houden door jaarlijks een up-date te doen.
Ook jouw bedrijf of instelling kan opgenomen zijn in deze database. Wanneer dit het geval is, vragen wij om elke wijziging van de opgenomen gegevens te melden aan de rampenambtenaar. Wanneer je nog niet door het gemeentebestuur gecontacteerd bent en toch vindt dat om een of andere reden (als risicobedrijf, gelegen nabij een risicovol bedrijf, leveren van hulpmiddelen,.. ) jouw bedrijf of instelling opgenomen zou moeten worden, kun je haar ook contacteren.


Veiligheidscel

Een efficiënte rampenbestrijding vergt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de betrokken disciplines (hulpdiensten). Deze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op de rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt. Dit gebeurt in de gemeentelijke veiligheidscel.

Samenstelling

De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning en de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

Taken

Hoe verhoudt de maximale hulpbehoefte in geval van een noodsituatie zich tot de bestaande operationele kwaliteit en capaciteit op het gebied van rampenbestrijding? En hoe kunnen we de tekortkomingen bijsturen? Door een voortdurende evaluatie van het veiligheidsbeleid probeert de veiligheidscel antwoorden te krijgen op deze vragen.
De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:

 • Opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
 • Opstellen van actiefiches
 • Organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken
 • Evalueren van oefeningen en noodsituaties
 • Bijsturen beheer incidenten en noodplannen
 • Opmaken inventaris van de risico's en risicoanalyse
 • Organiseren van voorafgaande informatie aan de bevolking over de noodplanning

Ambtenaar noodplanning

De wetgeving in verband met de nood- en interventieplanning verplicht de gemeenten om een ambtenaar noodplanning te hebben.

De ambtenaar noodplanning staat in voor het opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen van onze gemeente. Hiervoor werkt zij nauw samen met de burgemeester en de veiligheidscel. Zij staat ook mee in voor het organiseren en evalueren van rampoefeningen, het opmaken van risicoanalyses en tijdens rampen het bijhouden van een logboek op de OSR veiligheidswebsite van de overheid.

Maar ook voor een aantal andere zaken naast rampenplanning doet de overheid een beroep op de noodplanambtenaren zoals het zorgen voor de uitvoering en communicatie van maatregelen die voortvloeien uit ernstige bedreigingen van de volksgezondheid, zoals epidemieën, varkenspest, dolle koeienziekte, blauwtong, vogelgriep, enz.

Tijdens een rampsituatie verzorgt de ambtenaar noodplanning het secretariaat van het gemeentelijk crisiscentrum. Zij moet dus 24/24u en 7/7d beschikbaar en oproepbaar zijn.

Zij helpen nog steeds met het samenstellen van stormschadedossiers, maar

Ambtenaar gemeentelijke noodplanning:
Chantale Van Wichelen - 016/65.99.28 - chantale.vanwichelen@kampenhout.vera.be

Gemeentelijke Coördinator Rampenschade:
Priscilla Vankeerberghen - 016/65.99.01 - priscilla.vankeerberghen@kampenhout.vera.be


Wat doen in een noodsituatie ?

Als je getuige bent van een ramp, bel het hulpcentrum 100 of 112 met GSM.

Wat moet je vermelden?

 • Vermeld het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet
 • Geef de juiste informatie over de ramp (soort ramp)
 • Probeer de omvang van de ramp te omschrijven, probeer het aantal slachtoffers in te schatten
 • Beantwoord de vragen op een duidelijke manier

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Daarmee kan zo nodig worden teruggebeld naar de melder voor nadere informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.

Brand
Als het brandt
 • Alarmeer je medebewoners
 • Zet gastoestellen en elektrische toestellen uit
 • Sluit ramen en deuren
 • Verlaat zo snel mogelijk het pand (neem geen spullen mee, vlammen en rook verspreiden zich onvoorstelbaar snel)
 • Neem kinderen, bejaarden en gehandicapten mee
 • Bel 100 of 112 met GSM
 • Ga nooit in de rook staan, deze is giftig

Kun je het gebouw niet meer verlaten? Ga dan voor een raam aan de straatkant staan, zodat de brandweer je kan zien.

foto: woningbrand
Explosie
Als er een explosie dreigt:
 • Zet bij een dreigende explosie ramen en deuren open
 • Ga in een hoek zitten
 • Neem als je buiten bent zoveel mogelijk afstand
Noodsituatie op evenement
Als er zich een noodsituatie voordoet op een evenement:
 • Kijk bij aankomst waar de vluchtroutes en nooduitgangen zijn
 • Beweeg je niet tegen de mensenstroom in
 • Probeer niet in paniek te raken
 • Volg de aanwijzingen van brandweer en politie
foto: noodsituatie bij een evenement
Ontsnapping gevaarlijke stoffen
Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen:
 • Ga zo snel mogelijk naar binnen en sluit ramen en deuren
 • Bel 100 of 112 met GSM
 • Schakel het ventilatiesysteem uit
 • Bied voorbijgangers een schuilplaats
 • Sluit kachels af, doe de hoofdkraan van het gas dicht en doof open vuur
 • Volg de aanwijzingen van brandweer en politie
 • Zet je tv en radio aan
Overstromingen

Samen met de stormen zijn de overstromingen één van de natuurlijke risico's waarmee we in België dikwijls geconfronteerd worden.
Hoewel de oevers van bepaalde waterlopen er in het bijzonder onderhevig aan zijn, toont de ervaring van deze laatste jaren ons dat andere plaatsen eveneens overstromen, wanneer de bodem en de riolering er niet meer in slagen het overvloedige water op te nemen.
De overstromingen maken zeldzaam slachtoffers in onze regio's, maar ze zijn altijd vernielend en veroorzaken meestal aanzienlijke schade: beschadiging van het meubilair, de toestellen en van de inhoud van de woningen, van de wagens en caravans, vervuiling enz.
Het is evenwel dikwijls mogelijk deze schade te beperken door de raadgevingen van de openbare overheden en de hulpdiensten te volgen.

Voor de overstroming
Indien je in een overstroombaar gebied woont

 • Een verwarmingsmiddel voorzien op de verdieping (alleen een kachel met uitlaat of een elektrisch verwarmingsapparaat)
 • De stookolietanks vastmaken en alle openingen dichten (doppen, plastiek, silicone, ...)

Wanneer het water stijgt
Laat je helpen door je buren, je vrienden en help hen ook

 • Waardevolle voorwerpen, belangrijke papieren (contracten, facturen ...), een noodkoffer, een zaklamp en, indien mogelijk, de telefoon, naar de verdieping brengen.
 • Verhuizen wat je kunt. Ervoor zorgen dat meubelen met waarde niet in overstroombare vertrekken van je huis staan.
 • Zandzakjes tot de helft vullen (vuilniszakken in PVC) om kleine dammen te kunnen vormen voor kelderramen en doorgangen.
 • Een plaat waterbestendige multiplex nemen en die in de deuraanslag plaatsen en afdichten met silicone.
 • Voertuigen en caravans wegbrengen.
 • De branders van de stookolieketels verwijderen.

Tijdens de overstromingen
De hulpdiensten zullen je komen helpen

 • Gas en verwarming afsluiten.
 • Luisteren naar de VRT, je wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van de situatie.
 • De overstroomde zone niet oversteken, noch te voet, noch per wagen.
 • Foto's nemen van de overstroomde plaatsen.

In geval van evacuatie

 • Reservekleding en laarzen voorzien.
 • Elektriciteit afzetten en het huis sluiten.
 • Indien je niet bij familie terecht kunt, zal er voor jou worden gezorgd (verblijf, maaltijden).
 • Je huis zal door de politie worden bewaakt.
 • Om het bewaken van je woning te vergemakkelijken, laat je bij de gemeenteoverheden de gegevens achter van de plaats waar je verblijft.

Wanneer het water is weggetrokken

 • Foto's nemen van de beschadigde plaatsen: deze zullen nuttig zijn voor het samenstellen van je dossier met het oog op een eventuele schadeloosstelling.
 • Het gemeentebestuur kan je bijkomende inlichtingen verstrekken voor de samenstelling van het dossier, dat nodig zal zijn in geval van schadeloosstelling door het Rampenfonds.
 • Desinfecteren met bleekwater.
 • De vertrekken verluchten en verwarmen

Bron: FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie van de Civiele Bescherming

Seveso-alarm

De chemische producten maken deel uit van ons dagelijks leven. Van de 100.000 bestaande producten is er slechts een beperkt aantal producten die bij een ongeval gevaarlijk zijn. Deze producten worden volgens zeer strikte regels vervoerd en gestockeerd.
Ondanks alle voorzorgen, kan een ongeval niet worden uitgesloten. De hulpdiensten zijn erop voorbereid, maar zij kunnen ook een beroep doen op de expertise en/of het materieel van de chemische bedrijven. In geval van een ongeval kan het rampenplan worden afgekondigd. Naar gelang van de ernst van de gebeurtenis zal de gemeentelijke, provinciale of federale fase worden afgekondigd.
Er zijn noodplannen voorzien in alle bedrijven die gevaarlijke producten gebruiken, de zogenaamde "Seveso"-bedrijven. Zij zijn ook verplicht om de overheden en de hulpdiensten te informeren over de gevaren van hun producten, vervaardigingen en stockeringen, evenals in geval van een ongeval.

In de gemeente Kampenhout bevindt er zich GEEN Seveso-bedrijven.

Voor de lijst van de seveso bedrijven in onze buurt zie www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=2

In geval van chemisch alarm moeten er een aantal richtlijnen gevolgd worden.

Het alarm

Je wordt gewaarschuwd door:

 • Een sirene (gemoduleerde toon - huiltoon - met twee onderbrekingen) uitgerust met luidsprekers die de verspreiding van vooraf geregistreerde alarmboodschappen en vooraf geregistreerde richtlijnen mogelijk maken, of
 • De politie die het gebied doorkruist met voertuigen uitgerust met luidsprekers
 • De VRT die je zal inlichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen en over de evolutie van de situatie

Raadgevingen in geval van alarm

 1. Blijf binnen
  Blijf binnen, waar je je ook bevindt: thuis, op kantoor, op school, in een winkel of in je wagen. Indien je je buiten bevindt, stap dan ergens binnen waar je beschut bent en blijf daar tot het einde van het alarm. Breng iedereen die onbeschut is naar binnen: volwassenen, kinderen, huisdieren.
 2. Sluit ramen en deuren
  Sluit ramen en deuren van je woning en alles wat rook of gassen zou kunnen doorlaten. In de wagen sluit je de raampjes en het open dak en je schakelt de verwarming, ventilatie en airconditioning uit.
 3. Luister naar de radio of kijk TV
  Stem af op de VRT-radio of -tv. De nationale omroep deelt je de nodige richtlijnen mee.
 4. Vermijd het telefoneren
  Grijp niet naar je (vaste of mobiele) telefoon. De telefoonlijnen moeten vrij blijven voor de hulpdiensten.
 5. Laat je kinderen op school
  Je kinderen zijn veilig op school. Hun leerkrachten kennen de 5 beschermende maatregelen en passen deze toe. Ga je kinderen dus niet halen op school, je zou hen en jezelf in gevaar kunnen brengen

Bron: FOD Binnenlandse Zaken

meer info : www.seveso.be

Stormen

De gevolgen van stormen (hevige winden, overvloedige regenval, onweer, bliksem) kunnen worden beperkt door volgende raadgevingen op te volgen.

Preventieve raadgevingen

 • Onderhoud het dakwerk, maak dakpannen of leien vast.
 • Controleer de staat van de schoorstenen.
 • Controleer regelmatig de vasthechtingen van de daken met golfplaten.
 • Installeer een bliksemafleider op het dak. Hoewel hij de bliksem niet verhindert, vermijdt hij brand bij rechtstreekse blikseminslag.
 • Maak de tank vast.
 • Plaats bliksemafleiders aan de stopcontacten van de te beschermen elektrische toestellen en aan de elektriciteitskast (bescherming tegen de onrechtstreekse blikseminslagen).

Bij de aankondiging van een storm

 • Haal alles binnen wat met de wind kan worden meegesleurd.
 • Zet televisie en computer af.
 • Sluit ramen en deuren.

Tijdens de storm

 • Blijf kalm.
 • Ga enkel buiten indien nodig.
 • Schuil niet onder een boom in een open vlakte in geval van onweer.
 • Elektriciteitsstoringen zijn mogelijk, raak in geen geval snoeren die op de grond liggen aan.
 • Wacht totdat de storm gedaan is, vooraleer buiten te gaan.

Na de storm
De hulpdiensten kunnen je helpen beschadigde daken te overdekken met zeilen.

 • Maak foto's van de schade, zij kunnen nuttig zijn voor de samenstelling van een dossier in geval van tussenkomst van het Rampenfonds.
 • Stel de herstellingen van het beschadigde dak niet uit.

Bron: FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie van de Civiele Bescherming

Uitval nutsvoorzieningen
Bij langdurige uitval van gas, water en/of stroom:
 • Zorg dat je altijd kaarsen en batterijen bij de hand hebt om bij het uitvallen van elektriciteit te kunnen zien en horen (radio)
 • Neem contact op met je huisarts als je afhankelijk bent van medische apparaten die op stroom werken; ga zonodig naar een ziekenhuis waar men meestal over noodstroom beschikt
 • Bij uitval van gas of stroom: zorg dat je lichaam niet afkoelt. Trek warme kledij aan.
 • Controleer bij herstel van de gasvoorziening fornuis, kachel en cv-ketel. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als bijvoorbeeld de waakvlam niet opnieuw wordt ontstoken
 • Bij langdurige uitval van stromend water zal de brandweer of civiele bescherming drinkbaar water bedelen
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 19-01-2018