vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
woensdag 25-04-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Veiligheid : Chemische producten

Chemische producten: bescherm uzelf, lees het etiket!

Lees het hele etiket, ook de kleine letters!

Let in het bijzonder op de veiligheidsaanbevelingen. Wees bewust van alle risico's door aandachtig de gevaarsaanduidingen te lezen.
Geen gevarenpictogram? Dit betekent niet dat het product ongevaarlijk is. De mogelijke risico's staan steeds vermeld op het etiket.

Een aantal producten kunnen brandwonden veroorzaken.
  • Lees het etiket met aandacht
  • Bewaar de producten op een veilige plaats, onbereikbaar voor kinderen
  • Bewaar het etiket waar u het snel kunt vinden (van levensbelang bij ongeval met chemische producten)

Meer informatie over eerste hulp bij brandwonden door chemische producten, klik hier.

De GEVAREN pictogrammen

In de tabel worden zowel de oude als de nieuwe gevarensymbolen vermeld (de nieuwe zullen pas geleidelijk ingevoerd worden).

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld uniform zijn. Tot juni 2015 zal u nog oude etiketten op de producten zien, maar deze zullen stap voor stap worden vervangen door de nieuwe etiketten.

Oud Nieuw
giftig (T)
zeer giftig (T+)
acute toxiciteit
kankerverwekkendheid, giftigheid voor de voortplanting, sensibilisatie van de luchtwegen, aspiratiegevaar

schadelijk (Xn)
irriterend (Xi)
acute toxiciteit, huidirritatie, ernstige oogirritatie
acute toxiciteit
huidcorrosie, ernstig oogletsel, bijtende stoffen, voor metalen
kankerverwekkendheid, giftigheid voor de voortplanting, sensibilisatie van de luchtwegen, aspiratiegevaar

ontplofbaar (E) ontplofbare stoffen en voorwerpen

licht ontvlambaar (F)
Zeer licht ontvlambaar (F+)
ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen, ontvlambare vloeistoffen, ontvlambare vaste stoffen

oxiderend (O) (brand bevorderend) ontvlambare gassen, ontvlambare aerosolen, ontvlambare vloeistoffen, ontvlambare vaste stoffen
oxiderende gassen, oxiderende vloeistoffen, oxiderende vaste stoffen

corrosief (C) huidcorrosie, ernstig oogletsel
bijtende stoffen, voor metalen
gassen onder druk

gevaarlijk voor het milieu (N) gevaarlijk voor het milieu

Meer informatie over pictogrammen vindt u hier.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft recent een brochure uitgebracht "Chemische producten: bescherm jezelf, lees het etiket!"
Om de brochure te raadplegen of te downloaden, klik hier.

Info afkomstig van Stichting Brandwonden

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 24-02-2016