OCMW Kampenhout: Onze dienstverlening is er voor u.
   Adres  Contacten  Openingsuren  Vacatures  Heeft u een klacht?  Een compliment geven?
Ja dat kan !

Disclaimer


Doel van de website

De website (www.ocmw-kampenhout.be) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van het OCMW van Kampenhout.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het OCMW van Kampenhout aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van de website van het OCMW van Kampenhout zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Het OCMW van Kampenhout besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig van de diensten van het OCMW en in ondergeschikte orde van derden.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan het OCMW niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal het OCMW de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster (e-mail: info@ocmw-kampenhout.be).

Het OCMW van Kampenhout spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het OCMW van Kampenhout kan echter niet garanderen dat de website www.ocmw-kampenhout.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Het OCMW van Kampenhout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Externe websites

De website van het OCMW van Kampenhout plaatst ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de gebruiker. Het OCMW van Kampenhout behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Aangezien het OCMW van Kampenhout over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De link naar andere sites die de website van het OCMW bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. Het OCMW van Kampenhout aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt het OCMW van Kampenhout zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan de webmaster.

Gebruik en reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website www.ocmw-kampenhout.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien u informatie (teksten, beelden, geluid..) beschikbaar op de website van het OCMW van Kampenhout wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dient u eerst een vraag te richten aan het OCMW van Kampenhout.

Het OCMW van Kampenhout behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het OCMW van Kampenhout overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het OCMW van Kampenhout wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het OCMW van Kampenhout mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U stemt ermee in dat het OCMW van Kampenhout de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd.

Contactgegevens

OCMW Kampenhout
Dorpsstraat 9
1910 Kampenhout
e-mail: info@ocmw-kampenhout.be
telefoon: 016/314.310
fax: 016/240.650

pagina afdrukken
Disclaimer

©2003-2017 OCMW - Kampenhout
pagina laatst bijgewerkt op: 22-05-2015
webdesign: Highgate´57