vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur

Water

Afvalwater en regenwater, wie slim is sorteert !
... voordelen en risico's van de nieuwe watersystemen.

Er moet definitief een onderscheid gemaakt wordt tussen schoon en vuil water; en voor beide stromen - regenwater en verontreinigd water - moet een aparte behandeling worden voorzien.

Schoon water in de bodem, vuil water in de riool !

Op vele plaatsen in Vlaanderen starten steden en gemeenten saneringsprojecten met volledig gescheiden stelsels. Een volledig gescheiden stelsel wil zeggen dat bij rioleringswerken 2 afvoersystemen worden voorzien in de straat: één buis voor het wegspoelen van het afvalwater en één grotere voor het regenwater dat op de straat valt. Een goed jaar geleden werden de RIO-subsidies voor volledig gescheiden stelsels substantieel verhoogd en deze aanmoediging sorteert effect: de subsidiepot is op! De ecologische dimensie achter het totaal gescheiden stelsel is de beheersing van waterkwaliteit èn van waterkwantiteit. Het is zinloos kleine hoeveelheden afvalwater te verdunnen met massa's regenwater zodat het moeilijker te zuiveren is en grotere buizen vergt. Het regenwater moet ontkoppeld worden van de riolering en zoveel mogelijk ter plaatse worden opgehouden of vertraagd afgevoerd in grachten. Dit werkt de natuurlijke voeding van de grondwaterlagen in de hand en voorkomt wateroverlast ten gevolge van een versnelde afstroming naar afwaartse gebieden. Horen wij niet steeds meer dat Vlaanderen ernstig bedreigd wordt door verdroging terwijl het elk jaar meer regent?

Saneren aan de bron !

Meer en meer saneringsprojecten met een totaal gescheiden stelsel starten in landelijke gebieden, het zogenaamde buitengebied, in straten met veel open en halfopen bebouwing. Dat zijn ideale omstandigheden om de burger aan te sporen zijn regenwater af te koppelen en ter plaatste te laten infiltreren. Want het betekent maar één keer graafwerken en dikwijls kan de aangelande profiteren van de medewerking van zijn gemeente of de aannemer. Maar zijn de bewoners bereid om grotendeels op eigen kosten hun dakafvoer los te koppelen van de riolering? Bij nieuwbouw en verbouwing is dit net als de aansluiting van het afvalwater op de riolering, overal verplicht. Maar gebeurt het ook effectief? Wij moeten er ons van bewust zijn dat de globale rioleringskosten, vergeleken met gemengd stelsel, onvermijdelijk zullen stijgen door het scheiden van het afvalwater van het regenwater. Betere zuivering en minder wateroverlast hebben een prijs. Het draagvlak voor deze kosten is in beginsel groot: iedereen gebruikt de riolering en weet dat het afvalwater ergens naar toe moet. De invoering op grote schaal van een gescheiden stelsel maakt dat er expliciet keuzes moeten worden gemaakt: gemeente en overheid zorgen voor opvang, transport en zuivering in grote en kleine installaties. Het individu is verantwoordelijk voor het gescheiden afvoeren van regen- en afvalwater op eigen terrein. Wat zeker in het buitengebied (waar gemakkelijk kan afgekoppeld worden) moet vermeden worden, is het nu veel toegepaste en peperdure halfgescheiden stelsel: één grote buis voor het afvalwater, vermengd met het regenwater van de daken en één grote buis voor het regenwater van de straat. De overstorten werken hier wat minder maar de totale afvoer van alle regenwater en dus de kans op overlast, blijft bestaan.

End of the pipe :

Wist u dat het afvalwater dat naar een zuiveringsinstallatie stroomt bestaat uit :

  • 1/3de uit afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven
  • 1/3de uit regenwater
  • 1/3de uit 'vreemd water': drainagewater, ingebuisde beken en grondwater dat via lekke riolen een uitweg zoekt.

Maar een riool is geen watersysteem. De eerste functie is de evacuatie van afvalwater en de zorg voor hygiëne. Wij betalen op ecologisch en economisch vlak een zware prijs voor een 'gemengde afvoer': vollere riolen of riolen van grotere diameters, bij regenweer het overstorten van rioolwater naar beken en rivieren en dus een geringere aanvoer van vuilvracht op de waterzuiveringsinstallaties; ook een gevaar voor opstuwing van vervuild water in de straten bij wateroverlast. Bovendien is 'dun' afvalwater moeilijker te behandelen in een zuiveringsinstallatie en bemoeilijken de grote variaties in debiet de sturing van een installatie.
In de natte jaren 2001 en 2002 leverde Aquafin extra inspanningen om zoveel mogelijk verdund rioolwater op te pompen voor minder verliezen van afvalwater vanuit de riool naar beken en rivieren. Een schaduwzijde is dat deze inspanning gepaard gaat met een hoger elektriciteitsverbruik. Ook kunnen de overstorten gecontroleerd worden door de bouw van grote opvangbekkens, de zogenaamde 'bergbezinkingsbekkens'. Maar dat zijn dure constructies en vooral: het blijft een end-of-the-pipe oplossing.

Hoe duurzaam is een gescheiden stelsel ?

De ecologische voordelen van een gescheiden stelsel wegen zwaar door op deze van een gemengd systeem. Maar dit gescheiden stelsel is inherent kwetsbaarder dan een gemengd systeem. Zo wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar het functioneren en beheren van afkoppelingsvoorzieningen.

  • Verkeerde aansluitingen zijn de grootste bedreiging voor het goed functioneren van een gescheiden stelsel. Wordt per abuis een wasmachine of toilet aangesloten op een regenwaterleiding, dan kan dat grote kwaliteitsschade toebrengen aan het open water waarin geloosd wordt, zeker bij droog weer. Woningen lozen hun hemelwater dus niet op de regenwaterriool in de straat wegens veel te groot gevaar op fouten. Regenwater kan men hergebruiken, infiltreren, of (zichtbaar) lozen op een open gracht of beek
  • Omgekeerd is de schade nog groter. Regenwater dat opgevangen wordt voor toiletspoeling en tuinbesproeiing mag zeker niet in het drinkwaternet terechtkomen. De technische voorzorgsmaatregelen daaromtrent verdienen bijzondere aandacht.
  • Regenwater vertraagd afvoeren betekent dat waar mogelijk, de grachten terug open moeten en onderhouden worden. Hoeveel baangrachten werden intussen niet overwelfd of gedempt? Aanvaarden de burgers opnieuw open grachten voor hun eigendom?
  • Een ander probleem dat moet aangekaart worden is: hoe zuiver is regenwater ? In landelijke gebieden is het meestal geen probleem om regenwater van de straat direct naar open water af te voeren. Maar dat is niet evident in een fabrieksbuurt of bij een drukke straat. Daar is veel neerslag van schoorstenen en zie je met het blote oog olie-achtige afspoelingen. En wat te denken van ongelukken waarbij vrachtwagens hun vloeibare lading verliezen? Daarom is ook het strooien van zout of het poetsen van onze stoep met bleekwater uit den boze. Evenmin verwijderen wij onkruid met pesticiden.

Van nu naar de toekomst !
Het afkoppelen van regenwater zal zeker een hoge vlucht nemen omdat de voordelen van een gescheiden stelsel zwaar doorwegen op dit van een gemengd stelsel. Maar een flink aantal gemengde stelsels blijft in stand om hydraulische, milieuhygiënische of financiële redenen. Afkoppelen is prima te combineren met maatregelen om het grondwaterpeil gunstig te beïnvloeden. In nieuwbouwgebieden is de scheiding van afvalwater en regenwater verplicht. In bestaande bebouwing wordt steeds meer ervaring opgedaan.

 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 12-03-2012