vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Milieu en natuur

Luchthaven

Goedkeuring Gemeentelijk standpunt m.b.t. de luchthavenproblematiek

Uittreksel van de gemeenteraadvergadering van 23 juni 2005

De Gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op het regeerakkoord van 10 juli 2003 m.b.t. de geluidshinder van vliegtuigen waarin een evenwichtige spreiding van de nachtvluchten vooropgesteld wordt;
Gelet op de vele spreidingsplannen;
Overwegende dat de gemeente Kampenhout zich steeds genuanceerd heeft opgesteld tegenover de luchthavenproblematiek aangezien zij ten volle beseft wat de sociaal-economische impact is van de luchthaven voor de tewerkstelling van haar inwoners;
Gelet op de motie d.d. 13 november 2003 tegen het spreidingsplan voor de luchthaven van Brussel-Nationaal;
Gelet op het collegebesluit d.d. 31 mei 2005;
Overwegende dat het gemeentebestuur de rechten van haar inwoners wil vrijwaren;
Aangezien de gemeente Kampenhout de nodige tegendruk wenst te bieden aan de hogere overheid ten einde te vermijden dat deze de weg van de minste weerstand blijft kiezen waardoor de Noord-Oostrand steeds meer belast wordt ten einde het labiele evenwicht rond de luchthavenproblematiek in stand te houden;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
BESLUIT: met algemene stemmen

Artikel 1: De gemeenteraad bevestigt de motie van 13 november 2003.

Artikel 2: Het gemeentelijk standpunt als volgt goed te keuren :

  • De gemeente Kampenhout erkent het belang van de luchthaven voor de regio en beseft wat de sociaal-economische impact is van de luchthaven voor de tewerkstelling van haar inwoners. Een verdere exploitatie mag echter het economisch-ecologisch evenwicht niet verstoren of in gedrang brengen.

  • De gemeente Kampenhout, geconfronteerd met de gemelde luchthavenproblematiek, wenst te vermijden dat de Noord-Oostrand steeds meer belast wordt met de nadelige effecten van het gewijzigde spreidingsplan.

  • De gemeente Kampenhout, wenst de nodige tegendruk te bieden aan de hogere overheid teneinde te vermijden dat deze de weg van de minste weerstand blijft kiezen waardoor de Noord-Oostrand steeds meer belast wordt teneinde het labiele evenwicht ronde de luchthavenproblematiek in stand te houden.

  • Het huidige spreidinsplan is nadelig voor de gemeente omdat o.a. het grondlawaai niet in rekening wordt gebracht om de geluidshinder te berekenen.

  • Omdat billijk spreiden van de hinder tot op heden niet gerealiseerd kan worden (zie grondlawaai) door gespreid baangebruik, pleit de gemeente Kampenhout voor de terugkeer naar de situatie van vůůr 1999 met een logisch en historisch gegroeid en aanvaard baangebruik met spreiding in de lucht.

  • De exploitatie van de luchthaven dient ruimtelijk beperkt te blijven zoals deze is vastgelegd in de gewestplannen en ruimtelijke structuurplannen.

  • De totale geluidsdruk op de inwoners van de gemeente dient omlaag gebracht te worden.

  • Een structurele oplossing voor de vergoeding van de schade tengevolge van vliegtuigen die een afwijkende aanvlieg- en opstijgroute/hoogte gebruiken, dient te worden uitgewerkt waarbij correcte vliegroutes afgedwongen kunnen worden door een efficiŽnt boetesysteem. BIAC dient hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen en haar aansprakelijkheid erkennen.

Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de federale regering, de Vlaamse regering, de provincie Vlaams-Brabant en aan BIAC.

Namens de Gemeenteraad,
i.o De secretaris
gt. D. COUCKE
VOOR EENSLUITEND AFSCHRIFT De Voorzitter
J. Meeus
DE GEMEENTESECRETARIS
D. COUCKE
DE BURGEMEESTER
J. MEEUS
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 12-03-2012