vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 24-06-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Groen en natuur

Betekent 'ontbossen' wel wat we denken ?

Neen, er bestaat heel wat verwarring rond de term 'ontbossen' en het begrip 'bomen kappen'.

'ONTBOSSEN' :

Om een en ander duidelijk te maken moeten we eerst even terug kijken naar de definitie van 'bos'.
"Bossen zijn grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen."

Belangrijk hierbij is het feit dat de ruimtelijke bestemming van een perceel (het zogenoemde gewestplan met bestemmingszones: vb. woongebied, woonpark, woongebied met landelijk karakter ...), geen rol speelt bij de bepaling of een vegetatie als bos wordt gedefinieerd. Ook de oppervlakte speelt geen rol!

Wat bedoelt men dan met 'ontbossen' ?

Onder ontbossen verstaat men iedere handeling waardoor de functie als bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en waardoor aan de grond een ander gebruik wordt gegeven.
Om een ontbossing te verkrijgen dient men echter eerst te voldoen aan de regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing.
Voor verdere info hierover kan u terecht op de website van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) via de link : www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen

Heeft u een "ontbossingsvergunning verkregen" dan wil dit dus niet zeggen dat u alle bomen mag kappen op uw terrein. Uw terrein heeft alleen een andere functie/gebruik verkregen! (vb. terug de oorspronkelijke functie/gebruik voor wonen)

Bovendien dient u steeds rekening te houden met de gewestplanbepalingen die van toepassing zijn voor uw perceel. Zo bepaalt de gewestplanbestemming 'woonpark' dat dit bedoeld is als een woongebied van louter residentiële aard en bijgevolg bestemd is voor 'rustig verblijven in een homogeen voor het wonen bestemd woongebied in het groen'.
Concreet betekent dit dat het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet bewaard worden !!). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke.

Wanneer mag u dan bomen kappen of rooien ?

'KAPPEN' of 'ROOIEN' van bomen :

Het kappen of rooien van bomen is een stedenbouwkundige handeling!

De wetgeving inzake ruimtelijke ordening bepaalt dat voor het kappen van bomen met een omtrek van meer dan 1 meter op 1 meter boven het maaiveld, die niet in bossen gelegen zijn, een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger: bouwvergunning voor het kappen van bomen) nodig is.

Voor het kappen van bomen in bosverband zal u een aanvraag dienen te richten naar het ANB. Het zal ook het Agentschap voor Natuur en Bos zijn die hiervoor vergunning zal afleveren. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar de link van het ANB: www.natuurenbos.be/bomenkappen/bosbeheer

Deze algemene regel werd in Kampenhout nog verstrengd door het invoeren van een gemeentelijke verordening met strengere voorwaarden. Hiervoor dient u een gemeentelijke kapmachtiging te bekomen. De details van de gemeentelijke kapmachtiging kan u raadplegen via de link : www.kampenhout.be/diensten/loket/docs/milieu-kapreglement-1995.pdf

Voor het kappen of rooien van bomen of struiken waarvoor geen kapmachtiging van de gemeente of het ANB vereist is, heeft u mogelijks wel een natuurvergunning nodig. Deze moet u aanvragen bij de gemeente. Dit is van toepassing in bepaalde gewestplanbestemmingen, zoals groene bestemmingen en agrarische gebieden op het gewestplan. Voor meer informatie kan u terecht bij onze milieuambtenaar of op de website van het ANB (www.natuurenbos.be/vergunningen/vegetatie-wijzigen).

Vanuit de natuurwetgeving wordt je geacht steeds te voldoen aan de zorgplicht (hoe zal je de schade aan de natuur voorkomen, beperken of herstellen?) en aan het stand-still principe (de kwantiteit en de kwaliteit van de natuur mag er niet op achteruit gaan). Voeg daarom bij je aanvraag tot gemeentelijke kapmachtiging of natuurvergunning steeds een zgn. herstelmaatregel (vb. welke bomen en hoeveel ga je heraanplanten).

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 30-01-2018