Sint-Stefanuskerk - Restauratie

 

Beschermd MonumentDe Sint Stefanuskerk, waarvan het oudste deel, de toren, uit 1290 dateert, werd op 29 september 1943 geklasseerd.
De Kerkfabriek had nochtans op dit besluit niet gewacht om zich over de zorgwekkende staat van de kerk te bekommeren en een eerste restauratiedossier werd reeds in 1937 klaar gemaakt en een begroting van 43.392fr voorzien. Tengevolge van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, moesten de werken uitgesteld worden en werden uiteindelijk niet uitgevoerd ten gevolge van de oorlogsomstandigheden.

Na de oorlog, in 1952, moest vanzelfsprekend vastgesteld worden dat herstellingswerken aan daken en toren hoogdringend noodzakelijk waren. Dit dossier kende gelukkig een vlot administratief verloop, zodat deze beperkte werken in maart 1954 konden beŽindigd worden.

Maar hiermede was het probleem niet opgelost en belangrijke gedeelten van de kerk verkeerden nog steeds in zorgwekkende toestand. In 1956 gaf de kerkfabriek dan ook opdracht aan het architekten bureau Eupalino te Ukkel een nieuw restauratiedossier op te stellen. Het lastenkohier dat een bedrag voorzag van 1.430.092fr was in juli 1959 klaar en werd goedgekeurd door alle bevoegde instanties, met uitzondering van de Provincie. Op het laatste moment concludeerde de Provinciale Hoofdarchitekt dat al de voorgestelde werken niet noodzakelijk waren, met uitzondering van de herstellingswerken aan het hoogaltaar en bijkomende werken zoals riolering, invoegen van sommige gevels, herstel van zekere dekstenen en vernieuwing van de elektrische installaties. Deze expertenkibbeling had tot gevolg dat enkel de elektrische installaties werden vernieuwd, voor een bedrag van 98.000fr.

Tenslotte, in december 1978, werd de procedure door de Kerkfabriek voor een derde maal in gang gezet en dit mondde uit op het aktuele restauratie-dossier, dat in februari 1987 uiteindelijk klaar was voor het bekomen van de principiŽle belofte van toelage.

Inmiddels, in december 1986, moest nogmaals vastgesteld worden dat instandhoudingswerken aan dak en kroonlijsten hoogdringend nodig waren. Via de bijzondere spoedprocedure konden deze werken in september 1986 uitgevoerd worden voor een bedrag van 261.239fr.