Sint-Stefanuskerk - Koor

 

Het hoofdaltaar

Hoofdaltaar

 

Het barokke hoofdaltaar uit 1646 staat nog grotendeels ter plaatse, inclusief de schilderij voorstellende de marteldood van de Heilige St. Stefanus.

Dit altaar werd vergroot in 1767. Alle bij de vergroting toegevoegde elementen waren in hout. Een groot gedeelte van deze elementen zijn beschadigd en gedeeltelijk vermormeld en daarom moesten in 1958 deze toegevoegde elementen, kolommen en voetstukken, afgenomen worden om hun ineenstorting te beletten.
Benevens de schilderij van de marteldood van de H.Stefanus zijn er twee medaillons, voorstellende Petrus en Paulus en een draaibare tabernakel met de voorstelling van de "Emaus gangers". 

 

De marteldood van St.Stefanus

Marteldood St StefanusOlieverf op doek. Links zijn er verschillende overschilderingen zichtbaar. Het is geschilderd door M.Mandekens in 1647. Het is een waardevol kunstwerk.

 

Anna leert Maria lezen

Anna leert Maria lezenOlieverf op doek. 18de eeuw, Vlaamse school, naam kunstenaar onbekend. Het is een kopie van een oorspronkelijk doek.
Dit schilderij en dat van "De vlucht naar Egypte", hebben dezelfde afmetingen en omlijsting. Het is daarom meer dan een vermoeden dat deze schilderijen tot in 1905 behoorden tot de twee hulpaltaren in gemarbreerd hout in noord- en zuidtransept

 

 

Grafstenen in het koor

1ste Grafsteen, links in het koor:
Hier leyt begraeven JAN WINNEP, schepen alhier in synen tijdt, overleet deser 1574 derde augusto en ANNA VANDESIJPE, syne huysvrauwe overleet den 18 augusto en STEVE WINNEP. Jans voors sone, schepen en coster binst deser dorpe, overleet deser 6 kindere anno 1574 deser 7 septe.
Bid voor de siele

 

2de Grafsteen, links in het koor:
D.O.M. (=Deo Optimo Maximo = aan God de opperste en grootste)
Hier leydt begraven den Heersaemen HENRICUS CORBEEL, sterft den 20 october 1717 en de syne huysvrouwe PETRONELLA SERVRACNKX sterft den (oningevuld).
Bid voor de zielen.

 

Grafsteen rechts in het koor:
D.O.M. Hier leyt begraven den eersamen AMAND De PAUW, meyer dese parochie die sterf den XV octob. in 't jaar MDCLVI (1656) en de CATHLYN VAN HAM, syne huysvrouwe, die sterf den XV november in 't jaar MDCLXXVI (1676).
Bede voor de siele.
(meyer= baljuw, persoon met rechtspraak belast)

 

3de Grafstreen rechts in het koor:
Hier leydt begraeven den Eersamen PEETER SERGEYSELS sterft den 17 november 1723 en de syne huysvrouwe ANNA IMBRECHTS sterft den 26 januari 1720.
Bidt voor de zielen.