vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Toekenning van een premie voor het plaatsen een zonneboiler

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen.
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 187 en 252;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2009 betreffende de toelage voor het plaatsen van een zonneboiler;
Gelet op de e-mail van 9 juni 2017 van Infrax cvba betreffende het verstrekken van lijsten voor de REG-premies;
Gelet op het gemeentelijk klimaatactieplan;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2017;
Gelet op het positief advies van de milieuadviesraad op 21 juni 2017;
Gelet op de e-mail van 9 juni 2017 van Infrax cvba betreffende het verstrekken van lijsten voor de REG-premies;
Gelet op de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) richtlijn, die op 25 mei 2018 van kracht wordt en de huidige Richtlijn Gegevensbescherming vervangt;
Gelet op de toelichting door de heer Ben Vervoort, relatiebeheerder van Infrax cvba, aan het college van burgemeester en schepenen op 18 juli 2017;
Overwegende dat de GDPR richtlijn een betere gegevensbescherming biedt aan betrokkenen;
Overwegende dat Infrax cvba bij de inwerkingtreding van deze richtlijn geen persoonsgegevens meer kan doorgeven aan het gemeentebestuur, bijgevolg moet het bestaande toelagereglement worden herzien;
Overwegende dat hernieuwbare energie maximale kansen moet krijgen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1
Binnen de perken van de daartoe in het budget goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met de bepalingen in dit besluit, kent het gemeentebestuur een toelage toe voor de plaatsing van een zonneboiler.

Artikel 2
De toelage is van toepassing op zonneboilers voor woningen en woongebouwen op het grondgebied van de gemeente.
Onder woning wordt verstaan een huis, appartement ....dat in hoofdzaak is bestemd voor de huisvesting van een gezin.
Onder woongebouwen wordt verstaan een gebouw dat meerdere woningen omvat.
Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen of aan de individuele eigenaar voor werkzaamheden aan de private delen.
De toelage kan slechts één keer per woning of woongebouw worden toegekend.

Artikel 3
De toelage wordt enkel toegekend wanneer de zonneboiler wordt gebruikt voor sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met de verwarming van de woonst.
Zonneboilers voor een ander gebruik (bijvoorbeeld verwarming zwembad) komen niet in aanmerking voor deze toelage.
Specifieke vereisten van de installatie:

  • De inhoud van de boiler moet minstens 40 liter per m² apertuuroppervlakte bedragen in geval van vlakkeplaatcollectoren.
  • De inhoud van de boiler moet minstens 55 liter per m² apertuuroppervlakte bedragen in geval van buiscollectoren.
  • De collector heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS12977) ondergaan of bezit een Solar Keymark.
Het bedrag van de toelage is vastgesteld op 250 euro per installatie.

Specifieke vereisten van de installateur :
  • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren.
  • Vanaf 1 juli 2017 is het certificaat van bekwaamheid een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de toelage. Ofwel is de installateur zelf gecertificeerd, ofwel wordt de installatie gecontroleerd door een gecertificeerde keuringsinstantie. Het certificeringsnummer van de installateur of instantie moet dan op het aanvraagformulier worden vermeld.

Artikel 4
Procedure voor de aanvraag van toelage voor een zonneboiler.
De toelage wordt aangevraagd met het aanvraagformulier van het gemeentebestuur. Dit aanvraagformulier wordt samen met een kopie van de factuur overgemaakt aan het gemeentebestuur ten laatste 15 maanden na de factuurdatum (factuur installatie zonneboiler).
Het gemeentebestuur brengt binnen de 30 dagen na ontvangst (poststempel, overhandiging, datum inschrijving in postregistratiesysteem) van het aanvraagformulier de aanvrager schriftelijk op de hoogte over het al dan niet toekennen van de toelage. Het niet toekennen van de toelage wordt gemotiveerd zodat de aanvrager zich alsnog in regel kan stellen om zijn aanvraag te vervolledigen, te corrigeren. Dit dient te gebeuren binnen de maand nadat het gemeentebestuur de aanvrager op de hoogte heeft gebracht van het niet toekennen van de toelage.
De toelage wordt pas uitbetaald vanaf het moment dat de aanvraag volledig is.

Artikel 5
Voor facturen van 2017 gedateerd vóór 1 september 2017 kan de aanvraag uitzonderlijk ingediend worden tot 31 december 2017 omdat het aangewezen is een overgangsregeling te treffen. Iemand die reeds een toelage ontving op basis van het reglement dat wordt opgeheven kan geen toelage meer ontvangen op basis van dit reglement.
Vanaf kalenderjaar 2018 moeten aanvragen worden ingediend zoals wordt vermeldt in artikel 4, ten laatste 15 maanden na de factuurdatum.

Artikel 6
De aanvrager verleent, door ondertekening van het aanvraagformulier, aan het gemeentebestuur automatisch de toestemming de correctheid van de aanvraag na te gaan en indien nodig contact op te nemen met de aannemer die de zonneboiler heeft geplaatst. Indien de geplaatste zonneboiler niet overeenstemt met de aanvraag kan de reeds uitbetaalde toelage worden teruggevorderd.

Artikel 7
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2009 betreffende de toelage voor het plaatsen van een zonneboiler wordt opgeheven vanaf heden.
Dit besluit is geldig vanaf heden.


(gemeenteraad 24 augustus 2017)

Formulieren

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 30-01-2018