vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Toekenning van een premie voor het plaatsen een warmtepomp

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen.
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 187 en 252;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 voor wat betreft de aansluitbaarheid op een aardgasdistributienet (Belgisch Staatsblad 10 april 2017);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 voor wat betreft de bepaling van de gevallen waarin er geen ten laste neming is van een rendabel deel van de kosten door de aardgasdistributienetbeheerder, vermeld in artikel 4.1.16 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (Belgisch Staatsblad 26 mei.2017);
Gelet op de e-mail van 9 juni 2017 van Infrax cvba betreffende het verstrekken van lijsten voor de REG-premies;
Gelet op het gemeentelijk klimaatactieplan;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2017;
Gelet op het positief advies van de milieuadviesraad op 21 juni 2017;
Gelet op de e-mail van 9 juni 2017 van Infrax cvba betreffende het verstrekken van lijsten voor de REG-premies;
Gelet op de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) richtlijn, die op 25 mei 2018 van kracht wordt en de huidige Richtlijn Gegevensbescherming vervangt;
Gelet op de toelichting door de heer Ben Vervoort, relatiebeheerder van Infrax cvba, aan het college van burgemeester en schepenen op 18 juli 2017;
Overwegende dat de GDPR richtlijn een betere gegevensbescherming biedt aan betrokkenen;
Overwegende dat Infrax cvba bij de inwerkingtreding van deze richtlijn geen persoonsgegevens meer kan doorgeven aan het gemeentebestuur;
Overwegende dat nieuwe verkavelingen niet meer verplicht uitgerust moeten worden met een aardgasdistributienet;
Overwegende dat de toepassing van warmtepompen een valabele optie kan zijn om aardgasnetten te vervangen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1
Binnen de perken van de daartoe in het budget goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met de bepalingen in dit besluit, kent het gemeentebestuur een toelage toe voor de plaatsing van een warmtepomp.

Artikel 2
De toelage is van toepassing op warmtepompen voor woningen en woongebouwen op het grondgebied van de gemeente.
Onder woning wordt verstaan een huis, appartement ....dat in hoofdzaak is bestemd voor de huisvesting van een gezin.
Onder woongebouwen wordt verstaan een gebouw dat meerdere woningen omvat.
Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen of aan de individuele eigenaar voor werkzaamheden aan de private delen.
De toelage kan slechts één keer per woning of woongebouw worden toegekend.

Artikel 3
De toelage wordt enkel toegekend wanneer de warmtepomp wordt gebruikt als hoofdverwarming van de woonst.
Warmtepompen voor een ander gebruik (bijvoorbeeld verwarming zwembad) dan hoofdverwarming komen niet in aanmerking voor deze toelage.
De omkeerbare warmtepompsystemen die als airconditioning (voor koeling) kunnen worden gebruikt komen vanwege hun grote energiebelasting eveneens niet in aanmerking voor deze toelage.
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van het type warmtepomp dat wordt geïnstalleerd.

 1. geothermische warmtepomp : 300 euro
 2. lucht-water warmtepomp : 250 euro
 3. hybride lucht-water warmtepomp : 150 euro
 4. lucht-lucht warmtepomp : 50 euro
 5. De warmtepomp moet beschikken over een EU-energielabel (ook productielabel genoemd). Enkel de warmtepompen met een EU-energielabel categorie A komen in aanmerking voor een toelage.
  Specifieke vereisten van de installateur :
  • Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen en factureren.
  • Vanaf 1 juli 2017 is het certificaat van bekwaamheid een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de toelage. Ofwel is de installateur zelf gecertificeerd, ofwel wordt de installatie gecontroleerd door een gecertificeerde keuringsinstantie. Het certificeringsnummer van de installateur of instantie moet dan op het aanvraagformulier worden vermeld.

  Artikel 4
  Procedure voor de aanvraag van toelage voor een warmtepomp.
  De toelage wordt aangevraagd met het aanvraagformulier van het gemeentebestuur.
  Dit aanvraagformulier wordt samen met een kopie van de gedetailleerde factuur (vermelding van merk, type zoals in artikel 3 en EU-energielabel) overgemaakt aan het gemeentebestuur ten laatste 15 maanden na de factuurdatum (factuur installatie warmtepomp).
  Het gemeentebestuur brengt binnen de 30 dagen na ontvangst (poststempel, overhandiging, datum inschrijving in postregistratiesysteem) van het aanvraagformulier de aanvrager schriftelijk op de hoogte over het al dan niet toekennen van de toelage. Het niet toekennen van de toelage wordt gemotiveerd zodat de aanvrager zich alsnog in regel kan stellen om zijn aanvraag te vervolledigen, te corrigeren. Dit dient te gebeuren binnen de maand nadat het gemeentebestuur de aanvrager op de hoogte heeft gebracht van het niet toekennen van de toelage.
  De toelage wordt pas uitbetaald vanaf het moment dat de aanvraag volledig is.

  Artikel 5
  De aanvrager verleent, door ondertekening van het aanvraagformulier, aan het gemeentebestuur automatisch de toestemming de correctheid van de aanvraag na te gaan en indien nodig contact op te nemen met de aannemer die de warmtepomp heeft geplaatst. Indien de geplaatste warmtepomp niet overeenstemt met de aanvraag kan de reeds uitbetaalde toelage worden teruggevorderd.

  Artikel 6
  Dit besluit is geldig vanaf heden.


(gemeenteraad 24 augustus 2017)

Formulieren

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 30-01-2018