vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Kampenhoutse sportverenigingen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, artikel 187 en artikel 252 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het positief advies van de algemene vergadering van de sportraad van 19 november 2013;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013;
Gelet op het voorstel van Open VLD om in artikel 17 opnieuw de mindervaliden toe te voegen zoals bij het huidige reglement;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen, erkend door het College van Burgemeester en Schepenen volgens de bepalingen en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld in dit reglement.

Artikel 2

De subsidiëring wordt bepaald op basis van de gegevens in het aanvraagdossier van de sportvereniging over het voorgaande werkjaar.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt deze sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.

Artikel 3

De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkennnigsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

Artikel 4

De zetel van de vereniging moet in de gemeente gelegen zijn.
Indien de zetel van de vereniging niet in de gemeente gelegen is, kan de raad van bestuur van de sportraad uitzonderlijk adviseren om alsnog subsidies toe te kennen wanneer de vereniging een duidelijk aantoonbare werking voor Kampenhoutenaren op het grondgebied van de gemeente Kampenhout kan aantonen. Bovendien moet de vereniging bijkomend aan het subsidiedossier van de gemeente Kampenhout ook het subsidiedossier van de gemeente waar de zetel gelegen is indienen. In dit geval wordt de basissubsidie enkel toegekend voor het aantal Kampenhoutse leden en wordt de werkingssubsidie proportioneel toegekend volgens de verhouding Kampenhoutenaren/niet- Kampenhoutenaren.

Artikel 5

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

 • De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst.
 • De subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 15 september van het betrokken jaar. Alle nodige documenten dienen bijgevoegd te worden. Elke vereniging waarvan de subsidieaanvraag laattijdig ontvangen wordt, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar.
 • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats voor 1 november van het betrokken jaar.
 • Tussen 1 november en 15 november van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen of de toezichthoudende overheid.
 • De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar.

Artikel 6

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
De sportvereniging kan geen subsidies ontvangen wanneer meer dan 50% van alle leden van de sportvereniging buiten de gemeente Kampenhout woonachtig zijn, tenzij de vereniging kan aantonen dat er minstens 10 leden woonachtig zijn in de gemeente Kampenhout.

Artikel 7

De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 1983, die stelt dat sportverenigingen de subsidie moeten gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend.

Artikel 8

Overeenkomstig de bepalingen van dit subsidiereglement gaat het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de raad van bestuur van de sportraad Kampenhout, 1 maal per jaar over tot de vaststelling en de toekenning van subsidies aan de erkende sportverenigingen. De nodige kredieten voor de uitvoering van dit besluit zullen jaarlijks in de begroting worden voorzien. (artikel 8 in vorig reglement)

Artikel 9

Elke vereniging wordt geacht het subsidieformulier in eer en geweten te hebben ingevuld. Indien blijkt dat door een organisatie onjuiste gegevens worden verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd worden, kan het College van Burgemeester en Schepenen de toelagen, die werden toegekend op grond van dit reglement, geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de vereniging schorsen voor verdere betoelaging. Het College behoudt zich het recht om alle middelen aan te wenden teneinde de juistheid van de gegevens te kunnen nagaan.

Artikel 10

Elke vereniging is verplicht over een bankrekening te beschikken op naam van de vereniging.

Artikel 11

Sportverenigingen en/ of sportorganisaties waarbij de activiteiten voornamelijk verricht worden bij wijze van beroep of economische activiteit komen niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidies. Bij twijfel wordt de beslissing genomen door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de raad van bestuur van de sportraad.

Artikel 12

Verenigingen welke opgehouden hebben te bestaan, kunnen geen subsidies ontvangen.

Artikel 13

Dit subsidiereglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 14

Dit reglement treedt in werking vanaf het werkingsjaar 2013-2014 en is geldig tot en met werkingsjaar 2018-2019.

Artikel 15

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen aangaande de subsidiëring of betoelaging van de sportverenigingen.

Artikel 16

Na een proefperiode van 1 jaar zal er een evaluatie door de sportdienst en de sportraad, met mogelijke bijsturingen van dit subsidiereglement gebeuren.

HOOFDSTUK 2 : BASIS- EN WERKINGSSUBSIDIE

Artikel 17 - BASISSUBSIDIE - criteria voor het puntensysteem

De basissubsidie wordt berekend op basis van het aantal leden en bedraagt 25% van het beschikbare budget. Dit bedrag gedeeld door de som van het aantal punten behaald door alle verenigingen is het basisbedrag per punt. Het bedrag per punt x het aantal punten = basissubsidie.
Er wordt een onderscheid gemaakt wat betreft leeftijd en wat betreft woonachtig in Kampenhout of niet.

Jeugdlid 3 punten
Volwassen lid 1 punt
Seniorlid 2 punten
Mindervaliden 3 punten

Het totaal aantal punten van alle leden woonachtig in de gemeente Kampenhout worden opgeteld.
Het totaal aantal punten van alle leden niet woonachtig in de gemeente Kampenhout worden opgeteld en daarna gedeeld door 4.
De som van deze 2 totalen is het totaal aantal punten dat in rekening wordt gebracht voor de bepaling van de basissubsidie.

Ter controle dient U onderstaande documenten bij te voegen:
Officiële Ledenlijst (indien mogelijk van de federatie) met een duidelijk onderscheid tussen jeugd, volwassenen en senioren.

Artikel 18 - WERKINGSSUBSIDIE - criteria voor het puntensysteem

De werkingssubsidie bedraagt 75% van het beschikbare budget en wordt berekend op basis van onderstaande parameters:

§ 1. Clubstructuur en bestuur (max. 100 punten)
§ 2. Communicatie (max. 100 punten)
§ 3. Kwaliteitsvol sporttechnisch kader (max. 100 punten)
§ 4. Sportwerking (max. 100 punten)

Dit bedrag gedeeld door de som van het aantal punten behaald door alle verenigingen is het basisbedrag per punt. Het bedrag per punt x het aantal punten = werkingssubsidie.
Indien het budget dat wordt ter beschikking gesteld vanaf het werkingsjaar 2013-2014 voor de uitvoering van hoofdstuk 2: § 4. Sportwerking, 4.1 nieuwe doelgroepen niet wordt aangewend, wordt dit budget toegevoegd aan het beschikbare krediet voor de verdeling van de basis- en werkingssubsidies.

§ 1. Clubstructuur en bestuur
Doelstellingen
De sportverenigingen zijn betrokken en hebben inspraak in het sportbeleid door lid te zijn van de sportraad.
De sportverenigingen beschikken over een deskundig bestuurskader en een duidelijke structuur.
Kwaliteitscriteria Valorisatie
1.1 De sportvereniging heeft een vzw- structuur. 5
1.2 De sportvereniging heeft een organigram, waarin minstens 3 verschillende bestuursfuncties en duidelijke functieomschrijvingen werden opgenomen. 5
1.3 De sportvereniging is lid van de sportraad. 25
1.4 De sportvereniging is aanwezig bij alle Algemene Vergaderingen van de sportraad en alle buitengewone algemene vergaderingen van de sportraad. 25
1.5 De sportvereniging heeft een afgevaardigde in de raad van bestuur van de sportraad. 25
1.6 Het bestuurslid neemt deel aan bijscholingen* tijdens de periode van het voorbije werkingsjaar. 5 punten/gevolgde opleiding per bestuurslid met een maximum van 15 punten

Controle

vzw- structuur: bewijs via het ondernemingsnummer van uw vereniging of het nummer van de publicatie in het Belgisch staatsblad van de oprichting van uw vereniging.
Organigram: het organigram dient toegevoegd te worden.
Lid van de sportraad: er dient geen bewijs toegevoegd te worden. Deze informatie is reeds in het bezit van de sportdienst/sportraad.
Aanwezig op algemene vergadering: afgetekende aanwezigheidslijst.
Afgevaardigde raad van bestuur: notering aanwezigheid op verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur van de sportraad.
Bijscholing bestuurslid: kopie van diploma of attest van de cursus of bijscholing, afgeleverd door de federatie / erkende organisatie*, dient bijgevoegd te worden.


§ 2. Communicatie
Doelstellingen
De sportverenigingen zorgen voor voldoende communicatie, zowel binnen de vereniging, als naar nieuwe leden toe, zodat zowel leden, als niet- leden op de hoogte zijn van het sportaanbod.
Kwaliteitscriteria Valorisatie
2.1 De vereniging heeft 1 communicatieverantwoordelijke binnen de sportvereniging. 15
2.2 De sportvereniging heeft een up-to-date website.
De website bevat de volgende minimale informatie die up-to-date is:
 • naam en adres sportvereniging
 • structuur + bestuursleden
 • contact via mail of telefoon
 • trainingsuren/ programma (verschillende leeftijdscategorieën)
 • Activiteitenkalender
Punten voor eigen website 20
Punten voor website via een andere sportorganisatie 10
Punten voor een internetlink via de gemeentelijke website 5
2.3 De sportvereniging geeft informatie aan haar leden en niet leden via
 • Algemeen: Website
 • Interne communicatie naar leden toe (brief, email, SMS, ...)
 • Informatievergaderingen
 • Promotie naar nieuwe leden toe (brochure, brief)
 • Clubblad
 • Directe communicatie naar leden toe (infobord)
 • Sociale media
10 punten per informatiekanaal met een maximum van 50 punten
2.4 De sportverenigingen geven informatie over andere Kampenhoutse sportverenigingen weer via minstens één van de bovenstaande informatiekanalen. (website, infobord, ...) 5
2.5 De sportvereniging staat vermeld in de sportgids die jaarlijks wordt bedeeld bij de inwoners van de gemeente. 5
2.6 De sportvereniging heeft een standplaats op de jaarmarkt en neemt deel aan de georganiseerde zoektocht waardoor zij hun werking kunnen promoten bij de inwoners. 5

Controle

Communicatieverantwoordelijke: naam, taakomschrijving en contactgegevens op officieel document of op website vermelden.
Website: URL van de website vermelden.
Informatiekanalen: bewijsstukken van de verschillende informatiekanalen toevoegen.
Informatie andere Kampenhoutse sportverenigingen: bewijsstuk van de informatie op het informatiekanaal weergeven.
Sportgids: de sportvereniging staat vermeldt in de sportgids.
Jaarmarkt: standplaats op de jaarmarkt.


§ 3. Kwaliteitsvol sporttechnisch kader
Doelstellingen
De sportverenigingen beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader.
Kwaliteitscriteria Valorisatie
3.1 Kwalificatie van de trainer Punten/ trainer
Aantal trainers zonder diploma met minder dan 3 jaar ervaring 1
Aantal trainers zonder diploma met meer dan 3 jaar ervaring 2
Aantal begeleiders/trainers met VTS aspirant-initiator en gelijkgesteld 2
Aantal begeleiders/trainers met VTS initiator en gelijkgesteld 3
Aantal begeleiders/trainers met VTS trainer B en gelijkgesteld 4
Aantal begeleiders/trainers met bachelorsdiploma LO 5
Aantal begeleiders/trainers met VTS trainer A en gelijkgesteld 6
Aantal begeleiders/trainers met masterdiploma LO 7

Controle

Een kopie van het diploma of attest dient toegevoegd te worden alsook het bewijs (via trainerslijst en ledenlijst) dat de trainer gedurende het voorbije werkingsjaar training heeft gegeven in de sportvereniging.

Opmerking

Er kunnen maximum 50 punten behaald worden op dit criterium.
Het brevet dient in verhouding te staan met de sporttak van de vereniging.
Er wordt maximum 1 trainer per 10 leden toegekend.

3.2 Trainers/ jeugdsportbegeleiders volgen een sporttechnische cursus of sporttechnische bijscholing.

Parameter

Deelname aan sporttechnische cursussen en bijscholingen tijdens het voorbije werkingsjaar.

Controle

Een kopie van het diploma of het attest van de federatie dient toegevoegd te worden.

Valorisatie

10 punten per gevolgde opleiding, met een maximum van 30 punten

3.3 Er zijn trainers/ jeugdsportbegeleiders die kennis hebben van eerste hulp bij ongevallen en/of reanimatietechnieken en deze kunnen toepassen in noodsituaties.

Parameter

Aantal trainers/begeleiders die in het bezit zijn van een brevet reanimatietechnieken en/of EHBO

Controle

Voor het reanimatie en/of EHBO- brevet dient u een kopie van het attest van de organiserende instantie toe te voegen

Valorisatie

5 punten per houder brevet reanimatietechnieken/EHBO met een maximum van 20 punten


§ 4. Sportwerking
Doelstellingen
De sportvereniging organiseert sportactiviteiten en extra- sportieve activiteiten voor verscheidene doelgroepen.
Kwaliteitscriteria
4.1 De sportvereniging organiseert sportactiviteiten voor een nieuwe doelgroep*, < 4 jarigen en/of personen met een beperking.

Parameter

Nieuwe doelgroep: er is het voorbije werkingsjaar een lessenreeks georganiseerd van minstens 5 lessen, waar minstens 5 personen voor zijn ingeschreven. (max. 1 lessenreeks per nieuwe doelgroep)
< 4-jarigen of personen met een beperking: er is een bewegingsschool opgericht voor kinderen jonger dan 4 jaar of er is een georganiseerd sportinitiatief voor personen met een beperking.

Controle

Als bewijs: Informatie omtrent de lessenreeks/sportinitiatief (aanwezigheidslijsten, folder, inschrijvingsformulier, info dat het om een uitbreiding van het huidige clubaanbod gaat, gericht naar deze doelgroepen, ...) dient toegevoegd te worden.

Valorisatie

20 punten per lessenreeks, bewegingsschool of sportinitiatief met een maximum van 40 punten.

Opmerking

Er wordt 1.000 euro voor dit criterium voorzien.

4.2 De sportvereniging organiseert sportactiviteiten i.s.m.: de sportdienst, de sportraad, andere Kampenhoutse sportverenigingen, Kampenhoutse scholen.

Parameter

Een sportactiviteit komt tot stand door samenwerking tussen verschillende partners.

Controle

De informatie rond de sportactiviteiten (folder, website, foto's, opkomst, ...) dient toegevoegd te worden.

Valorisatie

10 punten per activiteit met een maximum van 30 punten

4.3 De sportvereniging organiseert extra sportieve activiteiten (tornooien, wedstrijden, sportkampen, stages, opvoeringen, ...)

Parameter

Er worden sportactiviteiten georganiseerd buiten het reguliere sportaanbod.

Controle

Informatie rond de extra sportieve activiteiten (folder, website, foto's, informatie dat het om een uitbreiding van aanbod gaat, opkomst) dient toegevoegd te worden.

Valorisatie

4 punten per activiteit voor leden
5 punten per activiteit voor leden en niet-leden
Maximum 5 activiteiten

4.4 De sportvereniging neemt deel aan de week van de sportclub waarbij de activiteiten van de vereniging minstens eenmaal wordt opengesteld voor niet-leden, die een proefles kunnen volgen. Alle activiteiten worden gebundeld op een aantrekkelijke webpagina die voor iedereen toegankelijk is.

Parameter

De sportvereniging schrijft zich in voor deze actie en voert het uit.

Controle

Inschrijving voor de actie en vermelding op de website.

Valorisatie

5 punten


HOOFDSTUK 3 : SPORTKADEROPLEIDINGEN

Artikel 19

Een deel van het inschrijvingsgeld voor het volgen van een sporttechnische cursus of sporttechnische bijscholing* van of tot sportgekwalificeerde begeleider/ trainer* wordt terugbetaald aan de sportvereniging als de cursist met succes deze opleiding aan de Vlaamse Trainersschool (BLOSO) heeft gevolgd. De gevolgde cursus of bijscholing moet in directe relatie staan met de clubactiviteiten. De terugbetaling van de inschrijvingsgeld voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren wordt geregeld in hoofdstuk 5: kwaliteitsvolle jeugdwerking.

Artikel 20

Vanaf het werkingsjaar 2013-2014 wordt er jaarlijks 2.000 euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van sportverenigingen wat betreft de sportkaderopleidingen gericht naar de kwaliteitsvolle begeleiding van niet- jeugd.
Wanneer het budget dat werd vrijgemaakt voor de uitbetaling van de subsidies voor sportkaderopleidingen niet toereikend is om het aantal aanvragen te bekostigen, wordt het voorziene bedrag evenredig verdeeld over het aantal verenigingen die aanspraak wensen te maken op deze subsidie.
Wanneer het budget dat werd vrijgemaakt voor de uitbetaling van de subsidies voor sportkaderopleidingen niet volledig is opgebruikt, wordt dit budget eveneens ter beschikking gesteld voor het uitbetalen van de basis- en werkingssubsidies (Hoofdstuk 2)

Artikel 21

De sportvereniging bezorgt het gemeentebestuur - de sportdienst - een kopie van het inschrijvingsbewijs en een attest waaruit blijkt dat de cursist de cursus met succes heeft beëindigd tijdens het voorbije sportjaar.

Artikel 22

De cursist moet trainer/ begeleider zijn en dus ook lid zijn bij de vereniging.

Artikel 23

Er wordt maximaal 400 euro per cursist uitgekeerd aan de vereniging waar de cursist actief is.
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt het recht om te bepalen welk deel van het inschrijvingsgeld / deelnamegeld wordt terugbetaald aan de sportvereniging.

Artikel 24

De subsidies worden uitbetaald samen met de subsidies voor de Kampenhoutse sportverenigingen.

Artikel 25

Enkel verenigingen die subsidiegerechtigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor de subsidies sportkaderopleidingen.

HOOFDSTUK 4 : SAMENWERKING

Artikel 26

Erkende Kampenhoutse sportverenigingen die het afgelopen werkingsjaar een samenwerking zijn aangegaan met één of meerdere Kampenhoutse sportvereniging(en) kunnen een samenwerkingspremie ontvangen.

Artikel 27

Vanaf het werkingsjaar 2013 - 2014 wordt er jaarlijks 2.500 euro vrijgemaakt voor de samenwerking tussen de Kampenhoutse sportverenigingen te bevorderen.
Indien het budget dat ter beschikking wordt gesteld vanaf het werkingsjaar 2013-2014 niet wordt aangewend, wordt dit budget toegevoegd aan het beschikbare krediet voor Hoofdstuk 5: kwaliteitsvolle jeugdwerking.

Artikel 28 - SUBSIDIEAANVRAAG

Een aanvraag bevat minimum de volgende informatie:

 • Een omschrijving van de samenwerking (tijdsduur, aantal ploegen, ...).
 • De wijze waarop men door middel van de betreffende samenwerking denkt bij te kunnen dragen aan het Kampenhoutse sportlandschap.
 • Overzicht van de effectieve inbreng van elke verenigingen in de samenwerking.
 • Overzicht van de gemaakte kosten

Artikel 29 - VOORWAARDEN

 • De sportvereniging bezorgt het gemeentebestuur een omschrijving van de samenwerking, de wijze waarop men door de samenwerking denkt bij de dragen aan het Kampenhoutse sportlandschap, een overzicht van de effectieve inbreng van alle betrokken verenigingen en een overzicht van de gemaakte kosten.
 • De samenwerking levert een bijdrage aan de verbetering van de sportverenigingsstructuur en eventueel de sportinfrastructuur.
 • Er is geen andere gemeentelijke financiële ondersteuning in het kader van de samenwerking.
 • De raad van bestuur van de sportraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen welke op zijn beurt het recht behoudt om te bepalen welk deel van de subsidie wordt uitgekeerd aan de sportverenigingen.
 • De subsidies worden uitbetaald samen met de subsidies voor de Kampenhoutse sportverenigingen.
 • Enkel verenigingen die subsidiegerechtigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.
HOOFDSTUK 5 : KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING
(alleen sportverenigingen met een gekwalificeerde jeugdwerking komen hiervoor in aanmerking)

Artikel 30 - VOORWAARDEN

De sportvereniging dienen een actieve en gekwalificeerde jeugdwerking te ontplooien. (trainingen of trainingen & wedstrijden)

Artikel 31 - OPLEIDINGSSUBSIDIES EN JEUGDBEGELEIDINGSSUBSIDIES

§ 1. OPLEIDINGSSUBSIDIE

Jeugdsportbegeleiders en Jeugdsportcoördinatoren behalen sportspecifieke diploma's en volgen bijscholingen.

 • Er wordt per werkingsjaar maximum 2.500 euro voorzien voor de opleidingssubsidie uit te betalen aan jeugdsportverenigingen.
 • Wanneer het bedrag dat werd vrijgemaakt door de opleidingssubsidie niet volledig is opgebruikt, wordt dit budget ter beschikking gesteld voor het uitbetalen van jeugdbegeleidingssubsidies aan jeugdsportverenigingen.
 • Wanneer het budget dat werd vrijgemaakt voor de opleidingssubsidies niet toereikend is, wordt het maximale bedrag evenredig verdeeld over de verschillende aanvragen van de sportverenigingen.
1 Kwaliteitscriteria De jeugdsportbegeleider en/ of jeugdsportcoördinator behaalt een sportspecifiek diploma/attest van de VTS of een ander getuigschrift, erkend door de VTS.

Parameter

Deelname aan sportspecifieke cursussen tijdens het voorbije volledig afgewerkte werkingsjaar.

Controle

Volgende documenten dienen toegevoegd te worden:

 • Kopie van het inschrijvingsbewijs
 • Kopie van het betalingsbewijs
 • Kopie van het behaalde diploma of attest

een bewijs via de trainerslijst en ledenlijst dat de jeugdsportbegeleider gedurende een heel sportseizoen actief is in deze functie, binnen de sportvereniging.

Valorisatie

Het volledige inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. Bij het volgen van cursussen met overnachting wordt enkel het inschrijvingsgeld in aanmerking genomen.
Er wordt maximaal 400 euro per cursist uitgekeerd aan de vereniging waar de cursist actief is.


2 Kwaliteitscriteria De jeugdsportbegeleider en/ of jeugdsportcoördinator behaalt een sportspecifiek diploma/attest van de VTS of een ander getuigschrift, erkend door de VTS. (2)

Parameter

Deelname aan sportspecifieke cursussen tijdens het voorbije volledig afgewerkte werkingsjaar.

Controle

Volgende documenten dienen toegevoegd te worden:

 • Kopie van het inschrijvingsbewijs
 • Kopie van het betalingsbewijs
 • Kopie van het behaalde diploma of attest

een bewijs via de trainerslijst en ledenlijst dat de jeugdsportbegeleider gedurende een heel sportseizoen actief is in deze functie, binnen de sportvereniging.

Valorisatie

Niveau Punten
VTS aspirant- initiator 25
VTS bewegingsanimator 50
VTS-initiator 75
VTS-trainer B 150
VTS-trainer A* 200
*of een vergelijkbaar diploma van een erkende federatie, erkend door VTS

Het volledige inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. Bij het volgen van cursussen met overnachting wordt enkel het inschrijvingsgeld in aanmerking genomen.
Er wordt maximaal 400 euro per cursist uitgekeerd aan de vereniging waar de cursist actief is.


3 Kwaliteitscriteria De jeugdsportbegeleider en/ of jeugdsportcoördinator volgt een bijscholing

Parameter

Deelname aan sportspecifieke bijscholingen tijdens het voorbije volledig afgewerkte werkingsjaar.

Controle

Volgende documenten dienen toegevoegd te worden:

 • Kopie van het inschrijvingsbewijs
 • Kopie van het betalingsbewijs
 • Kopie van het behaalde diploma of attest

een bewijs via de trainerslijst en ledenlijst dat de jeugdsportbegeleider gedurende een heel sportseizoen actief is in deze functie, binnen de sportvereniging.

Valorisatie

Niveau Punten
Minder dan 4 uren 5
Van 4 uren tot 8 uren 10
Van 8 uren tot 20 uren 25
Van 20 uren tot 40 uren 50

§ 2. JEUGDBEGELEIDINGSSUBSIDIES

De sportvereniging beschikt over sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator.

 • Er wordt per werkingsjaar minimum 5.000 euro voorzien voor de jeugdbegeleidingssubsidie uit te betalen aan jeugdsportverenigingen.
 • Dit bedrag gedeeld door de som van het aantal punten behaald door alle jeugdsportverenigingen is het basisbedrag per punt. Het bedrag per punt x het aantal punten = jeugdbegeleidingssubsidie
1 Kwaliteitscriteria De sportvereniging wordt beloond voor het aantal actieve sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders.

Parameter

Aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders die effectief training geven aan de jeugd (niet de actieve leden die een diploma bezitten).

Controle

Het diploma/ attest van de trainer(s) en een verklaring dat de jeugdsportbegeleider gedurende een heel sportseizoen actief was in deze functie, dient toegevoegd te worden. De jeugdsportbegeleider moet lid zijn van de sportvereniging.

Valorisatie

Niveau Punten
VTS aspirant-initiator 10
VTS-initiator 25
VTS-trainer B 50
VTS-trainer A 75
Licentiaat/master LO, regent/bachelor LO 100

Opmerking

Er wordt maximum 1 trainer per 10 jeugdleden toegekend.


2 Kwaliteitscriteria De sportvereniging beschikt over een actieve jeugdsportcoördinator.

Parameter

De jeugdsportcoördinator coördineert het jeugdbeleid in de sportvereniging, zodat er eenheid in het sportaanbod en doorvloeiing is/ ontstaat. Hij/ zij begeleidt de trainers en de jeugdspelers.

Controle

Het diploma en een bewijs dat de jeugdsportcoördinator gedurende een heel sportseizoen actief was in deze functie, dient toegevoegd te worden. De jeugdsportcoördinator moet met naam, taak en contactgegevens vermeld worden in de informatiebrochure/ website van de sportvereniging.
De jeugdsportcoördinator moet lid zijn van de sportvereniging.

Valorisatie

Niveau Punten
VTS-initiator 75
VTS-trainer B 150
VTS-trainer A 225
Licentiaat/master LO, regent/bachelor LO 300
VTS diploma jeugdsportcoördinator +100

HOOFDSTUK 6 : DEFINITIES

Sportfederatie Alle door de Vlaamse regering erkende Vlaamse Sportfederaties.
Erkende sportvereniging Een sportvereniging erkend door het College van Burgemeester en Schepenen, volgens de in het erkenningsreglement vastgelegde regels.
Werkingsjaar Een werkingsjaar gaat van 1 augustus tot en met 31 juli.
Sport Alle activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
Nieuwe doelgroep Een groep, die gedurende minstens 2 jaar, voorafgaand aan het werkingsjaar niet heeft bestaan, maar nu wordt opgericht.
Sportgekwalificeerde trainer/begeleider Een trainer in bezit van één van volgende diploma's of getuigschriften:
 • aspirant initiator Vlaamse Trainersschool
 • initiator Vlaamse Trainersschool
 • trainer B Vlaamse Trainersschool
 • trainer A Vlaamse Trainersschool
 • master of licentiaat in de sport
 • bachelor of regent in de sport
 • bewegingsanimator
 • een vergelijkbaar diploma uitgereikt door een erkende Vlaamse sportfederatie en erkend of geassimileerd door de Vlaamse Trainersschool.
Leden Een lid is een persoon die:
 1. verzekerd is via de club
 2. actief deelneemt aan de activiteiten van de club
  • Jeugdlid: lid aangesloten bij de sportvereniging en die in het jaar van betoelaging geen 19 jaar wordt.
  • Volwassenenlid: lid aangesloten bij de sportvereniging en die in het jaar van betoelaging 19 jaar of ouder is.
  • Seniorlid: lid aangesloten bij de sportvereniging en die in het jaar van betoelaging 55 jaar of ouder is.
Erkende opleiding trainer Alle sportspecifieke opleidingen van de Vlaamse Trainersschool of erkend door VTS. De opleiding heeft een specifieke betrekking op het uitoefenen van de functie.
Erkende bijscholingen sportgekwalificeerde trainer/begeleider/bestuursleden
 • Bijscholing via de aangesloten sportfederatie
 • Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool
 • Bijscholingen georganiseerd door het BOIC
 • Trainersgerelateerde bijscholing georganiseerd door de Kampenhoutse sportraad
 • Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door de provincie
 • Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties
 • Sportclubgerelateerde bijscholingen georganiseerd door hogescholen of universiteiten
De bijscholing heeft een specifieke betrekking op het uitoefenen van de functie.
Jeugdsport Sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
De jeugdsportbegeleider Een sporttechnische begeleider voor jeugdsport die actief is in een erkende sportvereniging.
Hij of zij voldoet aan onderstaand vereisten:
 1. In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma's:
  • aspirant-initiator Vlaamse Trainersschool
  • bewegingsanimator Vlaamse Trainersschool
  • initiator Vlaamse Trainersschool
  • trainer B Vlaamse Trainersschool
  • trainer A Vlaamse Trainersschool
  • bachelor of regent lichamelijke opvoeding
  • master of licentiaat lichamelijke opvoeding
  • een vergelijkbaar diploma van een erkende federatie, erkend door VTS
  Kwalificatie in die sporttak waarvoor training wordt gegeven.
 2. Lid zijn van de sportvereniging
 3. Gedurende een volledig sportseizoen actief zijn als jeugdsportbegeleider bij een sportvereniging uit Kampenhout.
De jeugdsportcoördinator Een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak.
Hij of zij voldoet aan onderstaand vereisten:
 1. In het bezit zijn van één of meerdere van de volgende diploma's:
  • Voor een sporttakoverschrijdende jeugdsportcoördinator: Licentiaat/master of regent/bachelor lichamelijke opvoeding.
  • Voor een sporttakspecifieke jeugdsportcoördinator: VTS- initiator of gelijkwaardig (volgens de Vlaamse trainersschool - assimilatietabel).
 2. Lid zijn van de sportvereniging
 3. Gedurende een volledig sportseizoen actief zijn als jeugdsportcoördinator bij een sportvereniging uit Kampenhout.
Erkende opleidingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider Alle sportspecifieke opleidingen van de Vlaamse Trainersschool of erkend door VTS. De opleiding heeft een specifieke betrekking op het uitoefenen van de functie als JSB/JSC en de opleidingscursus moet met goed gevolg beëindigd zijn (diploma of attest).
Erkende bijscholingen jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider
 • Bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool of erkend door VTS
 • Bijscholingen georganiseerd via de aangesloten sportfederatie
 • Bijscholingen georganiseerd door de Kampenhoutse sportraad / sportdienst
 • Bijscholingen georganiseerd door de provincie
 • Bijscholingen georganiseerd door opleidingsinstanties
 • Bijscholingen georganiseerd door hogescholen of universiteiten
 • Bijscholingen georganiseerde door de eigen club:
  • de bijscholingen mogen en naar inhoud én naar doelgroep enkel gaan over de intrinsieke kwaliteitsverhoging van de jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider op het vlak van zijn taken specifiek als jeugdsportcoördinator/jeugdsportbegeleider.

Artikel 32

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en blijft geldig tot en met 31 december 2019.


(gemeenteraad 17 december 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-01-2014