vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet,
Gelet op artikel 42, artikel 187 en artikel 252 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid van 13 april 2007 en latere wijzigingen;
Gelet op het positief advies van het dagelijks bestuur van cultuurraad van 16 september 2013 en algemene vergadering van de cultuurraad van26 november 2013;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen van 3 december 2013;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1 - Algemeen

Jaarlijks wordt in de gemeentelijke begroting een budget voorzien voor socio-culturele verenigingen. Dit bedrag wordt door de cultuurraad verdeeld over twee categorieën : basis- en werkingssubsidies en instrumentensubsidies.

Artikel 2 - Erkenningsvoorwaarden

§ 1. Dit reglement regelt de basissubsidie en de werkingssubsidie voor de erkende Kampenhoutse verenigingen.

§ 2. Op advies van de cultuurraad kan de gemeente Kampenhout een basissubsidie en een werkingssubsidie toekennen aan de erkende, niet-commerciële socio-culturele verenigingen die lid zijn van de cultuurraad, volgens de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting.

§ 3. Om lid te zijn van de cultuurraad moet worden voldaan aan de onder artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de cultuurraad gestelde voorwaarden.

§ 4. De raad van bestuur van de cultuurraad delibereert jaarlijks over de ingediende jaarverslagen. Het resultaat van de deliberaties wordt gemotiveerd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

§ 5. Het bestuur van de cultuurraad zal in haar adviesverlening streng toekijken op het naleven van de vooropgestelde voorwaarden. Het niet naleven ervan, resulteert onvermijdelijk in een negatief advies aan het College van burgemeester en schepenen.

Artikel 3 - Basis- en werkingssubsidie

BASISSUBSIDIE

§ 1. Elke socio-culturele vereniging met zetel in Kampenhout kan een basissubsidie bekomen door lid te zijn van de cultuurraad en jaarlijks een jaarverslag in te dienen ten laatste op 28 februari.

§ 2. Voorwaarden voor het bekomen van een basissubsidie:
 1. een zetel in de gemeente hebben;
 2. zelf twee socio-culturele activiteiten die behoren tot de culturele materies organiseren op het grondgebied van de gemeente, ten behoeve van de inwoners;
 3. het neerleggen van een adressenlijst van de bestuursleden
 4. de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de vereniging of haar/zijn plaatsvervanger op elke algemene vergadering van de cultuurraad in het bedoelde werkjaar.
§ 3 . Het secretariaat van de cultuurraad bezorgt aan de aangesloten verenigingen de voorbeeldformulieren om het jaarverslag op te maken.

§ 4. De jaarverslagen moeten ingevuld terugbezorgd worden aan het secretariaat van de cultuurraad en voorzien zijn van de nodige bewijsstukken tegen uiterlijk 28 februari. Aangiftes die te laat ingediend werden, worden niet behandeld.

§ 5. De basissubsidie bedraagt 125 euro.

§ 6. Indien niet aan de voorwaarden voldaan wordt, krijgt de aanvragende vereniging geen subsidies.

§ 7. Binnen 30 dagen na ontvangst van het negatief advies van de cultuurraad kan desbetreffende een tweede en laatste aanvraag indienen om te kunnen voldoen aan de basisvoorwaarden. Indien deze tweede poging ook negatief is, wordt de vereniging dat werkjaar uitgesloten van subsidies maar kan ze wel het volgende werkjaar een nieuwe aanvraag indienen.

WERKINGSSUBSIDIE

§ 1. Elke culturele vereniging die recht heeft op een basissubsidie kan ook een werkingssubsidie bekomen. Het totaal aan werkingssubsidies voor culturele verenigingen bedraagt het resterend gebudgetteerd bedrag na afhouding van het totaal aan basissubsidies.

§ 2. De activiteiten ingediend voor het bekomen van de basissubsidie komen eveneens in aanmerking voor het toekennen van punten voor de werkingssubsidie. De aanvraag van werkingssubsidies staat in het jaarverslag dat uiterlijk 28 februari ingediend dient te worden.

§ 3. De punten worden toegekend per activiteit en worden niet gedeeld of vermenigvuldigd. De cultuurraad hecht in haar beoordeling van de ingediende dossiers groot belang aan verenigingsactiviteiten die niet alleen voor de eigen leden georganiseerd worden, maar ook open staan voor de hele bevolking.

§ 4. Enkel de activiteiten die gestaafd worden van de nodige bewijsstukken komen in aanmerking voor puntentoekenning.

§ 5. Puntenstelsel
De subsidie van een vereniging wordt berekend door het aantal behaalde punten van een vereniging te vermenigvuldigen met de waarde van één punt. De waarde van één punt wordt bekomen door het beschikbare budget te delen door het totaal aantal punten van alle verenigingen samen.
§ 5.1. categorie A : aanwezigheid vergaderingen van de cultuurraad
 1. Aanwezigheid op de Algemene Vergadering - 25 punten
 2. Aanwezigheid tijdens Raad van Bestuur met een minimum van zeven aanwezigheden per werkjaar - 25 punten
§ 5.2 categorie B : organiseren of mede-organiseren (bv. in samenwerking met cultuurdienst of andere erkende Kampenhoutse vereniging) van socio-culturele activiteiten binnen het grondgebied Kampenhout of aangrenzende gemeenten
 1. De organisatie van een avondvullend podiumevenement zoals toneel, dans, muziek, woordkunst (reeksen van activiteiten worden beschouwd als één evenement):
  1. Voor meer dan 100 personen - 50 punten
  2. Voor 50 à 100 personen - 30 punten
  3. Voor minder dan 50 personen - 20 punten
  4. Per bijkomende voorstelling - 10 punten
 2. Het inrichten van een gratis toegankelijke tentoonstelling
  1. Voor één dag - 15 punten
  2. Per bijkomende dag - 5 punten
 3. De organisatie van vormende activiteiten zoals voordracht mét deskundige spreker, uitstap mét deskundige gids, ... - 20 punten
 4. De organisatie van vormende activiteiten in serieel verband of die gekenmerkt zijn door een repetitief karakter (waaronder wordt verstaan: cursussen of lessenreeks, repetities door amateurkunstverenigingen) met een maximum van 40 punten per jaar. - 2 punten
 5. De organisatie van een socio-culturele manifestatie (zoals een dorpsfeest) van minstens een halve dag met een maximum van drie halve dagen per kalenderjaar. - 20 punten
 6. De organisatie van vormende of ontspannende activiteiten zoals toneelvoorstelling, concertbezoek, museumbezoek, ... ongeacht waar in België - 5 punten.
§ 5.3 categorie C : publicaties van en over de eigen vereniging - website
 1. Voor de uitgave van een bijzondere publicatie in boekvorm (maximum één per werkjaar) - 50 punten
 2. Voor de uitgaven van een eigen ledenblad of nieuwsbrief, minstens drie nummers per jaar. Ledenbladen van overkoepelende organisaties vallen hier niet onder (zoals Vrouwen met Vaart, Klankbord,...) (bijkomende nummers krijgen geen extra punten) en ter controle bij te voegen bij het jaarverslag voor het eind van de maand februari - 15 punten
 3. Voor het opzetten van een website met minstens vijf pagina's die minstens tweemaal per jaar aangepast wordt en gelinkt is aan de gemeentelijke website - 15 punten

Artikel 4 - Instrumentensubsidies

§ 1. De instrumentensubsidie wordt door de gemeente Kampenhout verleend en is bestemd voor verenigingen voor amateurkunstbeoefening door de cultuurraad erkend en die voldoen aan de basissubsidie.
Het totale subsidiebedrag van 2.500 € wordt jaarlijks opgenomen in de gemeentelijke begroting.

§ 2. Het gaat hier om een subsidie voor de materialen die de vereniging in staat stellen muziek te maken. Het maximum toegekende bedrag per jaar per vereniging bedraagt 500 euro.

§ 3. In principe wordt het totale subsidiebedrag verdeeld. Deze verdeling steunt op basis van de uitgaven van het vorige werkjaar. Elke ingebrachte kost moet gestaafd worden door middel van een kopie van de factuur of ander aankoopbewijs. Samen met het aanvraagdossier moeten deze de cultuurdienst bereikt hebben uiterlijk 28 februari.

§ 4. Deze subsidie is van toepassing voor de volgende uitgaven:
 • aankoop van nieuwe of tweedehands instrumenten
 • aankoop van partituren
 • aankoop van nieuwe en tweedehands muziektoebehoren
 • aankoop van lesboeken
§ 5. Elk instrument het welk ingebracht wordt voor deze subsidie dient regelmatig gebruikt te worden in de vereniging.

§ 6. De kosten van/ aan de dirigent, zoals lonen en onkostenvergoeding kunnen niet in verrekening gebracht worden.

§ 7. Alle betwiste en niet voorziene gevallen worden door het dagelijks bestuur van de Cultuurraad beslecht.

§ 8. Bij de vaststelling van misbruik of bewust verkeerd invullen van de formulieren worden de verenigingen voor dat werkjaar uitgesloten voor deze subsidie.

§ 9. Binnen 30 dagen na ontvangst van het negatief en gemotiveerd advies van de cultuurraad kan desbetreffende een tweede en laatste aanvraag indienen om instrumentensubsidies te bekomen. Indien deze tweede poging ook negatief is, wordt de vereniging dat werkjaar uitgesloten van subsidies maar kan ze wel het volgende werkjaar een nieuwe aanvraag indienen.

§ 10. Voor de koren die voldoen aan de algemene en specifieke subsidiecriteria is het mogelijk om naast de kosten van partituren ook de facturen van Sabam in rekening te brengen voor instrumentensubsidies. Te laat ingediende dossiers komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 5

Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2014 en blijft geldig tot en met 31 december 2019.


(gemeenteraad 17 december 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-01-2014