vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Reglement cultuur- en poëziewedstrijd

De Gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2;
Gelet op het gunstig advies van de cultuurraad (23 april 2013);
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen (24 september 2013);
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

DEEl 1: CULTUURPRIJS

Artikel 1: Cultuurprijs - algemeen

De cultuurraad van Kampenhout stelt een driejaarlijkse cultuurprijs in, die uitgereikt wordt door het dagelijks bestuur van de cultuurraad, in het tweede en vijfde jaar van de legislatuur. Deze prijs dient te worden toegekend aan een inwoner van de gemeente Kampenhout of een plaatselijke vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied. De prijs richt zich bijgevolg zonder beperking tot de personen en verenigingen die zich dienstbaar maakten op het vlak van o.m. letterkunde, toneel, architectuur, muziek, geschiedenis, volkskunde, fotografie, film, ballet, dans, schilderkunst, beeldende kunst, e.a.

Artikel 2: Prijs

De prijs heeft een waarde van 200 EUR en is vergezeld van een erediploma van de gemeente Kampenhout.

Artikel 3: Kandidaten

Elke inwoner van de gemeente of elke bij de gemeentelijke cultuurraad aangesloten vereniging kan kandidaten voordragen. De kandidaturen dienen overgemaakt te worden aan de cultuurdienst (Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout), ten laatste voor 15 september van het lopende jaar. De oproeping start op 1 maart van desbetreffende jaar en sluit dus af op 15 september.
Iedere kandidatuurstelling dient vergezeld te zijn van een bondige motivatie.

Artikel 4: Jury

Teneinde op een objectieve manier de prijs te kunnen toekennen wordt er een jury samengesteld bestaande uit leden van de algemene vergadering van de cultuurraad. Deze jury telt maximum vijf leden. De jury duidt onder haar leden een voorzitter en een secretaris aan. Alle leden van de jury beschikken over één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van deze jury doorslaggevend. Om geldig te beraadslagen en te stemmen dienen de helft + één van de leden aanwezig te zijn.
Volgende personen kunnen niet in de jury zetelen:

  1. De genomineerde kandidaten voor de cultuurprijs
  2. Iedereen die een genomineerde kandidaat aangebracht heeft
  3. Personen lid van een vereniging met een gelijkaardige strekking of naam als de genomineerde kandidaat

De beraadslaging van de jury is geheim en zonder verhaal.

Artikel 5: Prijsuitreiking

De cultuurraad zal deze prijs uitreiken tijdens een openbare culturele manifestatie al dan niet hiertoe speciaal bijeengeroepen.

DEEl 2: POEZIEPRIJS

Artikel 6: Poëzieprijs - algemeen

De poëziewedstrijd is voorbehouden aan de Kampenhoutse jeugd en aan de leerlingen van de scholen in Kampenhout, dewelke wordt georganiseerd in het eerste, derde en vijfde jaar van de legislatuur.
Alle niet eerder uitgegeven gedichten tot op de sluitingsdag van de inschrijvingen zijnde 30 maart van het jaar waarin de wedstrijd wordt georganiseerd, mogen voor deelname ingezonden worden. De oproeping start op 1 oktober van jaar voorafgaand aan het jaar dat de wedstrijd wordt georganiseerd en sluit dus af op 30 maart in het jaar dat de wedstrijd wordt georganiseerd.
De gedichten mogen niet bekroond geweest zijn in andere gelijkaardige wedstrijden.
Iedere deelnemer mag maximum twee gedichten inzenden. Ze dienen verzonden te worden aan de cultuurdienst (Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout) vóór de vastgestelde afsluitingsdatum. De gedichten dienen ingezonden te worden onder een schuilnaam. Dit gebeurt onder gesloten omslag met daarin een tweede omslag waarop de schuilnaam wordt vermeld. In deze omslag worden de gegevens (naam, schuilnaam, adres, geboortedatum en de school) vermeld, getypt of in drukletters.

Artikel 7: Kandidaten

Drie prijzen worden toegekend aan ieder van de volgende categorieën:

  1. deelnemers 5de leerjaar lager onderwijs
  2. deelnemers 6de leerjaar lager onderwijs

Artikel 8: Prijs

Per categorie (zie art. 7) worden er drie laureaten verkozen. Deze krijgen een boekenbon ter waarde van, voor de 1ste laureaat 30 euro, voor de 2de laureaat 25 euro en ten slotte voor de 3de laureaat 15 euro.

Artikel 9: Publicatie

De bekroonde gedichten kunnen opgenomen worden in de publicaties van het gemeentebestuur of in een bloemlezing zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden geëist.

Artikel 10: Jury

De jury wordt aangeduid door de leden van het dagelijks bestuur van de cultuurraad. De jury bestaat uit minimum drie leden en maximum zeven leden waaronder 1 dichter, 1 leerkracht muziekschool, 1 leerkracht niveau secundair onderwijs

Artikel 11: Plagiaat

Plagiaat is niet toegestaan. Indien blijkt dat het gedicht van de deelnemer een reeds bestaande tekst van een derde is, wordt hij/zij uit de uitslag geweerd. Zelfs indien deze vaststelling gebeurt na de uitslag. Zowel de desbetreffende deelnemer als de leerkracht en de school worden hiervan op de hoogte gebracht. Indien hem/haar een prijs werd toegekend dient deze terug te worden ingeleverd.

Artikel 12: Prijsuitreiking

De plechtige uitreiking van de prijzen zal plaatshebben voor 30 juni van het jaar waarin de wedstrijd wordt georganiseerd.

DEEl 3: ALGEMEEN

Artikel 13: Kredieten

Het toekennen van deze toelagen en uitgaven is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de nodige kredieten op de begroting.

Artikel 14: Kennisname reglement

Door deelname aan de poëziewedstrijd of kandidatuurstelling voor de cultuurprijs verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement.

Artikel 15: Opheffing besluiten

De voorgaande besluiten van de gemeenteraad met hetzelfde onderwerp, namelijk 'Toelage - verdienste op cultureel gebied' (15 februari 2007) en 'Toelage - Poëziewedstrijd', (15 februari 2007) wordt opgeheven vanaf 01 januari 2014.

Artikel 16: Geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 01 januari 2014 en blijft geldig tot 31 december 2019.

Artikel 17: Toezichthoudende overheid

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 10 oktober 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 02-01-2014