vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Subsidies reglement van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

Artikel 1 - Onderwerp

Jaarlijks wordt in de begroting van de gemeente een budget voorzien (strevend naar 0,7% van de gemeentelijke begroting) bestemd voor subsidiering van projecten van ontwikkelingssamenwerking ingediend bij en gunstig geadviseerd door de GROS.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

2.1. De projecten moeten ingediend worden door een inwoner van de gemeente Kampenhout.
2.2. De subsidies worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen na positief advies van de GROS.

Artikel 3 - Algemene Criteria

3.1. Het initiatief of project moet rechtstreeks verband houden met ontwikkelingssamenwerking (sensibiliseren van de bevolking hier en/of ondersteuning van een project in een ontwikkelingsland). Inleefreizen, individuele hulp aan personen e.d.m komen niet in aanmerking.
3.2. De aanvragende vereniging moet als 3e wereldorganisatie erkend zijn door de overheid of door een erkende koepelorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking (bvb 11.11.11- DGOS -...)
3.3. De aanvragende vereniging moet actief zijn in Kampenhout.

Artikel 4 - Aanvraagdossier

Het aanvraagdossier zal volgende elementen bevatten:

4.1. de volledige identiteit van de aanvragende vereniging (benaming, adres, doelstelling, rekening) en van haar vertegenwoordiger (naam, adres).
4.2. een bewijs van erkenning door de overheid of koepelorganisatie
4.3. een duidelijke omschrijving van het project: plaats, doelgroep, duur, beoogde verandering, aangewende middelen
4.4. vermelding van de lokale partner: naam, adres, hoedanigheid, aandeel van de partner in de uitvoering van het project
4.5. omschrijving van de lokale Kampenhoutse betrokkenheid bij het project : de aanvrager moet aantonen dat hij actief bezig is met het project en dat de bevolking gevraagd wordt om het project te steunen.
4.6. een begroting, met onderscheid tussen eigen middelen en subsidies (waaronder het bedrag aangevraagd aan de GROS).
Het dossier dat meerdere onderdelen (bv educatie en project) omvat, moet in de begroting per onderdeel aanduiden welke inkomsten en uitgaven voorzien worden.
4.7. een langetermijnvisie op het project
4.8. Het dossier moet ingediend zijn bij de voorzitter van de GROS voor 1 maart van het jaar van de aanvraag.

Artikel 5 - Verantwoording en verslag

5.1. Ten laatste 12 maanden na de toekenning van de subsidie bezorgt de vereniging een schriftelijk verslag over de evolutie van het project.
In geval de aanvrager deel uitmaakt van een nationale vereniging, moet de aanvrager een deelverslag binnen brengen naast - of in afwachting van - het bredere nationale verslag.
5.2. Daarbij hoort een financieel verslag, inkomsten en uitgaven per rubriek met aanduiding van het gesubsidieerde deel.

Artikel 6 - Toekenningcriteria

6.1. Projecten die in aanmerking komen
  6.1.1. Projecten van educatie en informatie van de bevolking in het noorden, die leiden tot een beter inzicht in de thematiek van ontwikkelingssamenwerking (zoals inzicht in de huidige wereldsituatie, tot wederzijds begrip, waardering en solidariteit onder de volkeren).
  6.1.2. Projecten in ontwikkelingslanden
  • die gericht zijn op de socio-culturele ontwikkeling van de armste bevolkingsgroepen,
  • die aandacht besteden aan de structurele elementen in de ontwikkeling (bv sectoren zoals onderwijs, gezondheid, landbouw, tewerkstelling, infrastructuur)
6.2. Verdeelsleutel
  6.2.1. De verdeelsleutel houdt rekening met twee principes :
  • de GROS steunt het sterkst projecten waarbij de bevolking meest betrokken is.
  • de GROS steunt het sterkst projecten met een brede impact en lange termijnvisie (bvb structureel)
Daaruit vloeit deze verdeelsleutel voort :
  • Projecten van educatie en informatie van de bevolking in het noorden worden gesubsidieerd met een factor 0 tot 12
  • Projecten in het ontwikkelingsland worden gesubsidieerd met een factor 0 tot 6
  6.2.2. Uitsluiting: Om te voorkomen dat de gemeentelijke subsidie verkruimeld wordt onder een te groot aantal aanvragen, wordt het aantal toegekende subsidies beperkt tot vijf zolang de gemeentelijke subsidie 6.500 euro bedraagt. Stijgt het toegekende gemeentelijke subsidiebudget, zal telkens bekeken worden of het aantal maximaal te subsidiëren projecten moet toenemen.
6.3. Berekening van het toegekende subsidiebedrag : de factoren van de goedgekeurde projecten worden opgeteld om de verdeling van het beschikbare budget te berekenen.
Elk project ontvangt ( budget gedeeld door totaal van de factoren ) maal de toegekende factor van het project.
In geval het resultaat groter is dan het aangevraagde bedrag, wordt het herleid tot dit laatste.
6.4 Aantal projecten
Elke aanvragende vereniging kan slechts één subsidieerbaar project per jaar indienen.

Artikel 7 - Uitbetaling

De subsidie wordt door de gemeente uitgekeerd ten laatste twee maanden na de goedkeuring door het college.

Artikel 8 - Terugvordering

Bij gebrek aan voldoende rechtvaardiging door de vereniging van het gebruik van de subsidie kan de gemeente de gestorte subsidie terugvorderen.


(gemeenteraad 18 juni 2009)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013