vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Subsidie - instandhouding van nestgelegenheden voor de huiszwaluwen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen.
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 187 en 252
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 november 2016 betreffende het ontwerp gemeenteraadsbesluit van de subsidie voor de instandhouding van nestgelegenheden voor de huiszwaluwen
Gelet dat de populatie van de huiszwaluw steeds verder afneemt door onder andere, bestrijding van insecten waardoor er een gebrek is aan voedsel, verstedelijking, gebrek aan boerderijen
Gelet op de inventarisatie die in 2016 is gemaakt door de Regionaal Landschap Dijleland in samenwerking met de KU Leuven en waaruit blijkt dat het aantal nesten voor huiszwaluwen ook in Kampenhout de laatste jaren sterk is teruggelopen
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Na bespreking
BESLIST: met 14 stemmen akkoord en 5 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, J. Vandermosten en A. de Buck van Overstraeten - Open Vld)

Artikel 1

Het gemeentebestuur van Kampenhout wenst een subsidie toe te kennen voor het in stand houden van nestgelegenheden voor de huiszwaluw.

Artikel 2

De subsidie heeft betrekking op bewoonde huiszwaluwnesten op woningen en andere gebouwen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Kampenhout.

Artikel 3: Aanvragen van de subsidie

De subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden door de bewoner of gebruiker van het gebouw waarop de huiszwaluwnesten zich bevinden. Het gemeentebestuur zal hiertoe speciale aanvraagformulieren ter beschikking stellen.
Er is maar één aanvraag per persoon, per adres per jaar mogelijk.
De ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren voor het bekomen van de subsidie dienen schriftelijk of per mail ingediend te worden bij dienst milieu en leefomgeving van het gemeentebestuur ten laatste op 30 juni van het betreffende jaar.

Artikel 4: Bedrag van de subsidie

Het bedrag van de subsidie voor de instandhouding van huiszwaluwnesten bedraagt:

  • 25 euro voor 1 bewoond nest;
  • 50 euro voor 2 bewoonde nesten
  • 75 euro voor 3 bewoonde nesten
  • 100 euro voor 4 of meer bewoonde nesten

Artikel 5: Controle van de aanvraag

Door het aanvragen van de subsidie verklaart de aanvrager zich akkoord met de controle ter plaatse van het aantal bewoonde huiszwaluwnesten. De controle wordt tussen 1 juni en 31 augustus uitgevoerd door een ambtenaar van het gemeentebestuur.

Artikel 6: Algemene voorwaarden

De aanvrager verbindt er zich toe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen en zal zorg dragen voor het behoud van de nestgelegenheid.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017 en is geldig tot en met 31 december 2019.


(gemeenteraad 15 december 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 10-01-2017