vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Mantelzorg
(vanaf 01.04.2018)

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen.
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 187 en 252
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2017 betreffende het toekennen van een toelage voor de mantelzorger
Gelet op het positief advies van de welzijnsraad op 23 mei 2017
Overwegende dat het voor een zorgbehoevende die zolang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving wenst te blijven wonen, belangrijk is hulp te krijgen van iemand die zich belangeloos inzet voor hem/haar, een mantelzorger
Overwegende dat het gemeentebestuur een toelage wenst toe te kennen als blijk van waardering
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 augustus 2017 betreffende de toelage voor de mantelzorg
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepen van 20 februari 2018 betreffende de aanpassing van het reglement voor de toekenning van een toelage voor de mantelzorger
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking
BESLIST: met algemene stemmen.

Artikel 1: Verlening van de toelage

De gemeente heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dankzij de intensieve thuisverzorging door de mantelzorger kan een zorgbehoevende langer thuis blijven, in zijn vertrouwde omgeving. Het gemeentebestuur keert daarom een toelage aan de mantelzorger uit. Deze toelage is een erkenning voor hun inzet en moet niet begrepen worden als een loon.
De toelage wordt onder de hiernavolgende voorwaarden verleend aan de mantelzorgers die de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van de gemeente.

Artikel 2: Enkele begrippen

 • Thuiszorg:
  De hulp- en dienstverlening die er specifiek op gericht is de zorgbehoevende persoon zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te kunnen houden.
 • Zorgbehoevende:
  Een natuurlijk persoon die vanuit een bepaalde nood geheel of gedeeltelijk niet meer in staat is om zichzelf te verzorgen en/of om elementaire taken te verrichten waardoor blijvende hulp van een derde noodzakelijk is.
 • Thuisomgeving:
  De plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont. Een verblijf in een aangepaste instelling (kortverblijf, dagcentrum, weekverblijf in een residentiële instelling voor kinderen, ...) doet hieraan geen afbreuk.
 • Mantelzorger:
  De persoon die op regelmatige basis aanvullende en intensieve zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon vanuit een affectieve/sociale relatie die hij/zij met deze persoon heeft. Deze hulpverlening wordt gegeven in de thuisomgeving en gebeurt niet in het kader van een beroep of van het georganiseerde vrijwilligerswerk.
 • Inwoner van de gemeente:
  Elke persoon die ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente en die er effectief woont.

Artikel 3: Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger

De mantelzorger moet een inwoner van Kampenhout zijn (zie art. 2., Enkele begrippen - Inwoner van de gemeente) en op 1 januari van het zorgjaar minstens 18 jaar oud zijn.

Artikel 4: Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende persoon

 1. De zorgbehoevende moet een inwoner van Kampenhout zijn (zie art. 2., Enkele begrippen - Inwoner van de gemeente)
 2. De persoon heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid waardoor blijvende hulp van een derde noodzakelijk is. Voor ELKE rechthebbende op de gemeentelijke toelage dient de zorgbehoevendheid bewezen te worden aan de hand van volgende attesten:
  1. Positieve beslissing van de Vlaamse zorgverzekering (zorgkas) EN GELIJKTIJDIG een attest van de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal - Personen met een handicap) met minstens 12 punten op de evaluatieschaal voor de "integratietegemoetkoming" of voor de "tegemoetkoming hulp aan bejaarden" OF
  2. Een attest van bijkomende kinderbijslag (kinderbijslagfonds).

Artikel 5: Procedure

 1. De aanvraag voor de toelage kan gedurende het ganse jaar door de mantelzorger ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen t.a.v. de dienst Welzijn met het daartoe voorziene aanvraagformulier.
 2. De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
 3. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen op de gebruikelijke manieren (Agentschap Binnenlands Bestuur, Raad van State).
 4. De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen te melden, zoals bijvoorbeeld verhuis, genezing, definitieve opname in een instelling, overlijden van de zorgbehoevende en stopzetting van de mantelzorg. Het niet naleven van deze meldingsplicht zal worden gesanctioneerd door middel van de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde toelage.

Artikel 6: De toelage

 1. De toelage bedraagt 25 euro per maand.
 2. Per zorgbehoevende persoon kan slechts aan één mantelzorger een toelage worden toegekend en uitbetaald. De mantelzorger kan slecht voor één zorgbehoevende persoon een toelage bekomen. Wanneer meerdere personen instaan voor een zorgbehoevende dienen zij onderling af te spreken wie de toelage zal ontvangen.
 3. De toelage wordt toegekend vanaf de maand volgend op datum van aanvraag, indien alle geldige bewijsstukken meegeleverd zijn. Er gebeurt dus geen verrekening voor de lopende maand. Eenmaal de mantelzorgaanvraag werd goedgekeurd volstaat het dat de mantelzorger jaarlijks een nieuw aanvraagformulier indient vóór 1 januari van het te betoelagen jaar.
 4. Indienen van nieuwe attesten (zie artikel 4, 2.1 en 2.2) is enkel nodig indien de vorige attesten verlopen zijn.
 5. De uitbetaling van de toelage wordt stopgezet vanaf de maand van een definitieve opname in een rusthuis, rvt (rust- en verzorgingstehuis), wzc (woonzorgcentrum) of een andere residentiële omgeving, definitief verblijf in een andere gemeente of bij overlijden van de zorgbehoevende.
 6. De toelage wordt jaarlijks betaald op de bankrekening van de mantelzorger vóór 30 september van het jaar van de mantelzorgverlening en vóór 31 maart volgend op het jaar van de mantelzorgverlening.

Artikel 7:

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 april 2018 en is geldig tot en met 31 december 2019. Het besluit van de gemeenteraad van 24 augustus 2017 betreffende de mantelzorgtoelage wordt opgeheven vanaf 1 april 2018.


(gemeenteraad 08 maart 2018)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 15-03-2018