vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Jubileumvieringen, manifestaties en plechtigheden

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet,
Gelet op artikel 42, artikel 187 en artikel 252 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen (29 oktober 2013);
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd volgende toelagen toe te kennen :

1.1. jubileumvieringen natuurlijke personen :

 • 50 - jarige jubileum : 100 EUR
 • 60 - jarige jubileum : 100 EUR
 • 65 - jarige jubileum : 100 EUR
 • 70 - jarige jubileum : 100 EUR
 • 75 - jarige jubileum : 100 EUR

De toelagen worden toegekend voor het dienstjaar waarin de verjaardag zich voordoet.
De toelagen worden toegekend onder de vorm van een waardebon. De waardebon is slecht geldig bij handelaars gevestigd in groot-Kampenhout.

De geldigheidsduur van de bon :

 • voor de jubilarissen : drie maanden na uitreiking.
 • voor de handelaars : vier maanden na uitreiking door het gemeentebestuur aan de begunstigde jubilaris.

Onderrichtingen betreffende de uitbetaling van de premie :

 1. De waardebons zijn genummerd, gedateerd en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
 2. De factuur dient in tweevoud opgemaakt en verstuurd te worden aan het gemeentebestuur van Kampenhout, samen met de aangeboden waardebon.
 3. De factuur moet het nummer van de waardebon vermelden.

1.2. jubileumvieringen verenigingen :

 • 25-jarige jubileum, 50-jarig jubileum, 75-jarig jubileum,... : 100 EUR

De toelagen worden toegekend voor het dienstjaar waarin de verjaardag zich voordoet.
De toelagen dienen schriftelijk aan het gemeentebestuur te worden aangevraagd met vermelding van het rekeningnummer waarop kan gestort worden. De vereniging dient zelf de nodige bewijsstukken voor te leggen.

1.3. viering 100ste verjaardag van een inwoner : 100 EUR

Vorm en voorwaarden van toekenning van de premie : zie punt 1.1.

1.4. buurtfeesten met aantoonbaar openbaar karakter :

De toelage dient schriftelijk aan het gemeentebestuur te worden aangevraagd met vermelding van het rekeningnummer waarop kan gestort worden. Per buurt kan maar één aanvraag per jaar goedgekeurd worden. Er is sprake van een buurtfeest indien minstens 15 naburige huizen en minstens 50 personen van een zelfde buurt zich organiseren. Zij tonen aan dat het om een buurtfeest gaat met een aantoonbaar openbaar karakter. Als aan deze voorwaarden voldaan werd, kan er per buurtfeest een bedrag van 100 euro worden overgeschreven, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.

1.5. andere manifestaties en plechtigheden met aantoonbaar openbaar karakter

Buiten deze toelagen is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd uitgaven te voorzien voor een receptie in het gemeentehuis die bij deze gelegenheid door het gemeentebestuur zal worden ingericht of een toelage van 100 euro indien deze receptie niet in het gemeentehuis georganiseerd zal worden.

Artikel 2

Dit reglement is van toepassing op de inwoners van de gemeente Kampenhout. Buurtfeesten of andere manifestaties met een aantoonbaar openbaar karakter moeten doorgaan op het grondgebied van Kampenhout

Artikel 3

Het toekennen van deze toelagen en uitgaven is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de nodige kredieten op de begroting.

Artikel 4

Het voorgaande besluit van de gemeenteraad met hetzelfde onderwerp, namelijk 'Toelage - Jubileumvieringen, manifestaties en plechtigheden' d.d. 15 februari 2007 wordt opgeheven op 31 december 2013.

Artikel 5

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.

Artikel 6

Deze beslissing wordt vermeld op de overzichtslijst die aan het provinciebestuur wordt overgemaakt.


(gemeenteraad 14 november 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-01-2014