vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Subsidiereglement voor Kampenhoutse jeugdverenigingen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op het Gemeentedecreet inzonderheid artikel 43, §2;
Gelet op de vaststelling van het subsidiereglement voor Kampenhoutse jeugdverenigingen door de gemeenteraad op 17 december 2013;
wat betreft artikel 8: de ondersteuning bij vorming en kampvervoer;
Gelet op het positief advies van de jeugdraad op 18 april 2016;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen;

Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

1. Algemene bepalingen

Artikel 1 - Voor wie?

 • Subsidie voor erkende jeugdverenigingen: De Kampenhoutse jeugdverenigingen die op het moment van de aanvraag zijn erkend door het gemeentebestuur en lid zijn van de Kampenhoutse jeugdraad kunnen een subsidiedossier indienen. Procedure en aanvraagformulier ter erkenning zijn verder in dit dossier te vinden.
 • Subsidie voor individuele jongeren (niet-georganiseerde jeugd): subsidie voor jongeren wonend te Kampenhout, al dan niet lid van een erkende Kampenhoutse vereniging

Artikel 2 - Welke subsidies zijn er en hoe worden ze ingedeeld?

De te verdelen middelen zijn voorzien ten bedrage van 44.800 euro.

Verdeling budget over de verschillende deelreglementen voor erkende jeugdverenigingen:

 1. Basistoelage : 1.000 euro (artikel 7)
 2. Werkingstoelage : 11.400 euro (artikel 8) (10.000 + 1.400 euro)
 3. Toelage kleine infrastructuurwerken : 2.500 euro (artikel 9)
 4. Toelage grote infrastructuurwerken : 15.000 euro (artikel 10)
 5. Toelage materiaal: 3.000 euro (artikel 11)
 6. Toelage culturele evenementen : (artikel 12)
  1. Socio-cult : 2.500 euro
  2. Security : 2.500 euro
  3. Repetities : 500 euro
 7. Toelage vervoerskosten : 2.500 euro (artikel 13)

Verdeling budget over de verschillende deelreglementen voor individuele jongeren:

 1. Kadervorming : 2.000 euro (artikel 14)
 2. Impulssubsidie jeugdprojecten : 500 euro (artikel 15)

Indien na verdeling een overschot zou blijken op de verschillende deelreglementen (uitgezonderd het deelreglement 'Grote infrastructuurwerken') worden deze bijgevoegd bij deelreglement 'Werkingstoelage'.

Artikel 3 - Procedure aanvraag

Een werkingsjaar (periode waarop de uitgaven betrekking hebben) loopt van september tot en met augustus. Het aanvraagformulier, aangeleverd door de jeugddienst, wordt vergezeld van de nodige bewijsstukken (kopieën facturen, foto's, grondplannen, ... ) . Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie toe, na advies van de jeugdraad.

 • Subsidie voor erkende jeugdverenigingen: De aanvraag dient te gebeuren via het hierbij gevoegde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet samen met de nodige bewijsstukken (kopieën worden aanvaard) bezorgd worden aan de jeugddienst ten laatste 15 oktober van het nieuwe werkingsjaar.
 • Subsidie voor individuele jongeren (niet-georganiseerd jeugd): De aanvraag dient te gebeuren via het hierbij gevoegde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet samen met de nodige bewijsstukken (kopieën worden aanvaard) bezorgd worden aan de jeugddienst ten laatste op 15 oktober van het afgelopen werkingsjaar (= 1 september tot 31 augustus van afgelopen jaar).

Er wordt een ontvangstbewijs en overzichtslijst opgesteld door de jeugddienst om discussies over al dan niet te laat ingediende aanvragen te vermijden.
Op de jeugdraad van november worden de aanvragen behandeld en geadviseerd en dan later op het college van burgemeester en schepenen geagendeerd door de jeugddienst.
Uitbetaling gebeurt ten laatste op 31 december na indiening van het aanvraagformulier.

Artikel 4 - Juistheid van ingevulde gegevens

Het verstrekken van onjuiste inlichtingen of het niet tijdig indienen van het subsidiedossier kan het verlies van de subsidie voor het betreffende werkjaar tot gevolg hebben.
Bij betwisting van ingediende attesten, documenten of facturen worden deze ter advies voorgelegd aan de jeugdraad. De jeugdraad beslist of het desbetreffende document in aanmerking komt voor de gevraagde subsidie. Indien de discussie niet kan opgelost worden hebben de voorzitter van de jeugdraad en de jeugdconsulente het laatste woord.
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich steeds het recht een controle ter plaatse uit te voeren ter verifiëring van de juistheid van de aanvraag.

2. Erkenningsvoorwaarden

Artikel 5

De erkenning en hernieuwing van de erkenning van de jeugdvereniging is een voorwaarde om subsidies te kunnen verkrijgen.

Jeugdwerkinitiatieven kunnen erkend worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer ze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • organiseren van groepsgerichte en sociaal- culturele activiteiten met de jeugd in de vrije tijd ofwel lid zijn van een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie, ofwel de vorm van een feitelijke vereniging of vzw aannemen;
 • de vereniging mag geen deelwerking zijn van een reeds bestaande vereniging ("moedervereniging"). De vereniging heeft een eigen bestuur (minstens drie personen, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester) en een eigen rekeningnummer.
 • politieke jongerenverenigingen worden niet erkend als jeugdwerkinitiatief;
 • jongeren, met een minimumleeftijd van 15 jaar, begeleiden en coördineren de vereniging en haar activiteiten;
 • de vereniging streeft de kwaliteitsverbetering na van de samenleving door een of meer van de volgende functies te vervullen:
  • ontmoeting
  • permanente groepsvorming
  • spel en creatie
  • creativiteit
  • amateuristische kunstbeoefening
  • vorming
  • kadervorming
  • dienstverlening
 • de vereniging moet een regelmatige werking opzetten. Jaarlijks moeten minimum 10 activiteiten voor alle leden georganiseerd worden. Wanneer op het einde van het werkingsjaar geen 10 activiteiten kunnen bewezen worden, vervalt de erkenning voor dat jaar en kan hiervoor geen subsidies verkregen worden
 • minimaal zes vergaderingen van de jeugdraad van het afgelopen werkingsjaar bijgewoond hebben (voor nieuwe aanvragen tot erkenning vervalt deze bepaling)

Artikel 6 - Procedure voor erkenning

Elk jeugdwerkinitiatief dient het erkenningsformulier (aangeleverd door jeugddienst) ingevuld terug te bezorgen aan de jeugddienst ten laatste op 10 september eerst komende.

 • Op de eerstvolgende vergadering van de jeugdraad stellen de verenigingen zichzelf voor.
 • Samen met het advies van de Jeugdraad worden de erkenningsformulieren van de verenigingen ter erkenning voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. De erkenning loopt tot het einde van het werkingsjaar.
 • Deze procedure wordt elk werkjaar herhaald.
3. Subsidie voor erkende jeugdverenigingen

Artikel 7 - Basistoelage

WAT & HOEVEEL? Een vast bedrag van 125 euro per jaar per vereniging indien voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden.

Artikel 8 - Werkingstoelage

WAT? toelage voor de reguliere werking van de erkende jeugdvereniging van het voorbije werkjaar.
HOEVEEL? De verdeling van het budget gebeurt via de toekenning van een aantal punten per jeugdwerkinitiatief en vervolgens via volgende formule:

(budget werkingstoelage) X (aantal punten jeugdwerkinitiatief)

(totaal aantal punten jeugdwerkinitiatieven)

Toekenning punten volgens volgende criteria:

 • Per 10 leden - 2/10 leden (max. 24 punten/jaar/vereniging)
 • Voor een eigen website die voor 15 oktober geüpdatet is en die op regelmatige basis bijgewerkt wordt, krijgt de vereniging de maximale 4 punten (max. 4 punten/jaar/vereniging)
 • Meerdaagse activiteit (min. 1 - max. 3 nachten) - 1/activiteit (max. 8 punten/jaar/vereniging)
 • Per begonnen schijf van 20 % van het totaal aantal gekwalificeerde begeleiders - 1 punt/begonnen schijf (max. 4 punten/jaar)
 • Activiteit niet-leden - 1 punt/activiteit niet- leden (max. 8 punten/jaar)
 • Buitenlands kamp* - 2 punten/ buitenlands kamp
  * toelichting buitenlandse kampen
  • het kamp omvat minstens 5 opeenvolgende overnachtingen
  • tijdens de gehele duur van het kamp participeren minstens 10 deelnemers - tijdens de gehele duur van het kamp participeert minstens 1 gekwalificeerde begeleider(*); per begonnen schijf van 15 deelnemers dient telkens 1 bijkomende gekwalificeerde begeleider te participeren
  • de hoofdverantwoordelijke van het buitenlands kamp is tenminste 21 jaar oud
  • de burgerlijke aansprakelijkheid van het initiatief tegenover derden en de lichamelijke letsels van deelnemers en medewerkers wordt gedekt door een verzekering
  Elke erkende jeugdvereniging kan jaarlijks een toelage krijgen voor één buitenlands kamp.
  (*) Een gekwalificeerde begeleider is:
  • een begeleider die een attest animator / hoofdanimator in het jeugdwerk heeft behaald
  • een begeleider die een diploma heeft in de pedagogische of sociale sector
  • een begeleider die minstens 3 jaar ervaring heeft in het jeugdwerk
 • Eén punt per persoon per gevolgde vorming in het kader van jeugdwerk

Artikel 9 - Toelage kleine infrastructuurwerken

WAT? Toelage voor reparatie- of verfraaiingswerken aan de jeugdwerkinfrastructuur of herstellingen aan rollend materiaal (tafels, kasten, stoelen, ... ) en duurzame onderhoud- en verbeteringswerken gericht op een kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkinfrastructuur.

HOEVEEL? Een toelage van maximum 500 euro/jaar/vereniging voor het aankopen van benodigdheden (aankoopfactuur materiaal of factuur aannemer opgesplitst in materiaalkost/werkuren). Werkuren komen niet in aanmerking voor dit deelreglement.
De kosten dienen aangetoond te worden met (kopies van) facturen, kastickets.

Artikel 10 - Toelage voor grote infrastructuurwerken

WAT? Toelage voor grote werken, duurzame onderhouds- en verbeteringswerken gericht op een kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkinfrastructuur (=materiaal vast aan gebouw) op grondgebied Kampenhout. Van de geplande werken dienen minstens 3 offertes aangeleverd te worden.

HOEVEEL? Voor dit deelreglement wordt een totaalbedrag voorzien van 15.000 euro, te verdelen onder alle aanvragen. Indien het totale bedrag van de aanvragen het beschikbare krediet overschrijdt, zal prioriteit gegeven worden gegeven aan kosten volgens onderstaande rangschikking:

 1. Structuur en stabiliteit
 2. Brandveiligheid
 3. Algemene veiligheid en toegankelijkheid
 4. Hygiëne- en voedselveiligheid
 5. Anti-inbraak
 6. Energiebesparende maatregelen

Op de jeugdraad van december van het lopende werkjaar zullen aanvragen inzake dit deelreglement besproken worden en al een principiële beslissing van toekenning genomen worden, in overleg met vertegenwoordigers van alle leden van jeugdraad. Op de jeugdraad van december, het daaropvolgende jaar, zullen de binnengebrachte facturen terugbetaald worden.
Binnen het jaar na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen moeten de werken afgewerkt zijn, zo niet vervalt de subsidie.
Een vertegenwoordiger, of diens vervanger, van elke jeugdvereniging is vereist, zo niet verliest de afwezige vereniging iedere inspraak inzake de onderlinge verdeling van deze.
Op 15 oktober 2014 wordt voor de eerste maal een driejarenplan opgesteld door de jeugdverenigingen. Dit plan wordt opgesteld in samenwerking met het hoofd van de gemeentelijke loods en kan jaarlijks aangepast worden. Op 15 oktober 2017 zal er een nieuw plan opgesteld worden.

Artikel 11 - Toelage materiaal

WAT? toelage voor de aankoop van duurzaam materiaal dat noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. Volgende onkosten worden niet gesubsidieerd: benzine, kopieën, postzegels, huur materiaal, voeding en drank, SABAM, billijke vergoeding, verzekeringen, abonnement tijdschrift.
Aankoop van muziekinstrumenten komt niet in aanmerking (zie subsidiereglement ter ondersteuning van socio-culturele verenigingen).

HOEVEEL? Een toelage van maximum 600 euro/jaar/vereniging. De kosten dienen aangetoond te worden met (kopieën van) facturen, kastickets of andere.

Artikel 12 - Toelage culturele evenementen

WAT? toelage voor:

 1. de organisatie van socio-culturele activiteiten: poppenspel, kinderanimatie, instrumentale en vocale muziek (geen dj), kleinkunst en cabaret, jeugd- en kindertoneel, film. Volgende onkosten worden niet gesubsidieerd: benzine, kopieën, postzegels, huur materiaal, voeding en drank, SABAM, billijke vergoeding, verzekeringen. De manifestatie dient plaats te vinden op het grondgebied van de gemeente Kampenhout
 2. toelage voor het inhuren van erkende security bij de organisatie van een door het gemeentebestuur goedgekeurde fuif en/of voor de aankoop van oordopjes
 3. het gratis ter beschikking stellen van de eigen infrastructuur ten behoeve van repetities door muziek- , toneel- of zangensembles

HOEVEEL?

 1. Een toelage van maximum 500 euro/jaar/vereniging. De kosten dienen aangetoond te worden met (kopieën van) facturen, kastickets.
 2. De toelage bedraagt (een deel van) het honorarium van de erkende security en/of de aankoop van oordopjes met een maximum van 500 euro per jaar per vereniging
 3. Vanaf een minimum van 10 repetities door een derde (of verschillende derden) krijgt de jeugdvereniging een toelage van 150 euro/jaar. Dit dient gestaafd te worden met een repetitiekalender en afgetekend door een vertegenwoordiger van desbetreffende muziek-, toneel- of zangensembles

Artikel 13 - Toelage vervoerskosten

WAT? toelage voor transportkosten die gemaakt worden om de leden en / of materiaal van en naar de kamp- of weekendplaats te vervoeren. Enkel facturen en / of vervoersbewijzen van openbaar vervoer, transportbedrijven en busmaatschappijen worden aanvaard.

HOEVEEL? De verdeling van het overige budget gebeurt op volgende manier:

(budget toelage vervoerskosten) X (bedrag ingediende facturen jeugdver.)

(totaal bedrag ingediende facturen alle jeugdverenigingen)

4. Subsidie individuele jongeren

Artikel 14 - Vorming

WIE? Binnen de grenzen van het voorziene krediet verleent het gemeentebestuur een toelage aan elke jongere (tot en met de leeftijd van 35 jaar) die in Kampenhout woont. Je kan onder geen enkele voorwaarde een dubbele subsidie bekomen, bijvoorbeeld wanneer je actief bent in een Kampenhoutse jeugdvereniging en je ook in je woonplaats recht hebt op een subsidie kadervorming.

WAT? De gemeente ondersteunt individuele vormingen van jongeren door het (deels) terugbetalen van gevolgde vormingen met een minimumduur van 3 uren.

HOEVEEL? De deelnameprijs aan de cursus wordt terugbetaald tot een maximum van 150 euro per jaar per jongere.

HOE AANVRAGEN? Het deelname- en betalingsbewijs binnenbrengen op de jeugddienst ten laatste 1 jaar na afloop van de cursus.

WANNEER? De aanvragen worden semestrieel gebundeld en uitbetaald. De aanvragen die binnengebracht worden voor 31 mei of 30 november eerst komende.

Artikel 15 - Impulssubsidie jeugdprojecten

WIE? voor alle jongeren vanaf 12 jaar tot en met 35 jaar, wonende in Kampenhout, ook indien men lid is van een erkende jeugdvereniging.

WAT? Elk leuk idee van een Kampenhoutse jongere waarmee de ontmoeting tussen jongeren verbetert en/of een duurzaam idee dat bijdraagt tot het algemeen welbevinden van Kampenhoutse jeugd.
Dit idee moet een groep jongeren aanspreken, ruimer dan slechts één bepaalde jeugdvereniging. Deze subsidie kan niet aangewend worden voor de uitwerking van een project ten voordele van slechts één jeugdvereniging.

HOE AANVRAGEN? Elk idee dient gemotiveerd binnengebracht worden bij de jeugddienst en wordt dan geagendeerd op de eerst opvolgende jeugdraad. De aanvrager van dit project dient ook op de jeugdraad het voorstel te motiveren en te verdedigen. De aanvrager dient zelf op voorhand de haalbaarheid (zowel praktisch als financieel) onderzocht te hebben. De jeugdraad beslist over de toekenning subsidie en uitvoering van dit project.
De toelage bedraagt maximum 150 euro per aanvraag per jongere per jaar.

Artikel 16 - geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016 en blijft geldig tot en met 31 december 2019.


(gemeenteraad 16 juni 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 27-06-2016