vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Plaatsen van hoogrendementsglas

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen.
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 187 en 252;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2009 betreffende de toelage voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing;
Gelet op het gemeentelijk klimaatactieplan;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2017;
Gelet op het positief advies van de milieuadviesraad op 21 juni 2017;
Gelet op de e-mail van 9 juni 2017 van Infrax cvba betreffende het verstrekken van lijsten voor de REG-premies;
Gelet op de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) richtlijn, die op 25 mei 2018 van kracht wordt en de huidige Richtlijn Gegevensbescherming vervangt;
Gelet op de toelichting door de heer Ben Vervoort, relatiebeheerder van Infrax cvba, aan het college van burgemeester en schepenen op 18 juli 2017;
Overwegende dat de GDPR richtlijn een betere gegevensbescherming biedt aan betrokkenen;
Overwegende dat Infrax cvba bij de inwerkingtreding van deze richtlijn geen persoonsgegevens meer kan doorgeven aan het gemeentebestuur, bijgevolg moet het bestaande toelagereglement worden herzien;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen.

Artikel 1
Binnen de perken van de daartoe in het budget goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met de bepalingen in dit besluit, kent het gemeentebestuur een toelage toe voor de plaatsing van hoogrendementsglas.

Artikel 2
De toelage is van toepassing voor het vervangen van glas door hoogrendementsglas in woningen en woongebouwen op het grondgebied van de gemeente.
Onder woning wordt verstaan een huis, appartement ....dat in hoofdzaak is bestemd voor de huisvesting van een gezin.
Onder woongebouwen wordt verstaan een gebouw dat meerdere woningen omvat.
Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen of aan de individuele eigenaar voor werkzaamheden aan de private delen.

Artikel 3
De toelage wordt enkel toegekend wanneer het hoogrendementsglas een Ug-waarde heeft van maximaal 1,1 W/m²K. Het hoogrendementsglas moet geïnstalleerd worden door een aannemer.
Het bedrag van de toelage is vastgesteld op 12 euro/m² met een maximumbedrag van 180 euro per woning of woongebouw. Bij gefaseerde vervanging van het glas kan de toelage gefaseerd aangevraagd en toegekend worden tot het maximumbedrag van 180 euro is bereikt.

Artikel 4
Procedure voor de aanvraag van toelage voor hoogrendementsglas.
De toelage wordt aangevraagd met het aanvraagformulier van het gemeentebestuur.
Dit aanvraagformulier wordt samen met een kopie van de factuur (met de vermelding van het type glas) overgemaakt aan het gemeentebestuur ten laatste 15 maanden na de factuurdatum.
Het gemeentebestuur brengt binnen de 30 dagen na ontvangst (poststempel, overhandiging, datum inschrijving in postregistratiesysteem) van het aanvraagformulier de aanvrager schriftelijk op de hoogte over het al dan niet toekennen van de toelage. Het niet toekennen van de toelage wordt gemotiveerd zodat de aanvrager zich alsnog in regel kan stellen om zijn aanvraag te vervolledigen, te corrigeren. Dit dient te gebeuren binnen de maand nadat het gemeentebestuur de aanvrager op de hoogte heeft gebracht van het niet toekennen van de toelage.
De toelage wordt pas uitbetaald vanaf het moment dat de aanvraag volledig is.

Artikel 5
Voor facturen van 2017 gedateerd vóór 1 september 2017 kan de aanvraag uitzonderlijk ingediend worden tot 31 december 2017 omdat het aangewezen is een overgangsregeling te treffen. Iemand die reeds een toelage ontving op basis van het reglement dat wordt opgeheven kan geen toelage meer ontvangen op basis van dit nieuwe reglement.
Vanaf kalenderjaar 2018 moeten aanvragen worden ingediend zoals wordt vermeldt in artikel 4, ten laatste 15 maanden na de factuurdatum.

Artikel 6
De aanvrager verleent, door ondertekening van het aanvraagformulier, aan het gemeentebestuur automatisch de toestemming de correctheid van de aanvraag na te gaan en indien nodig contact op te nemen met de aannemer die het hoogrendementsglas heeft geplaatst. Indien het geplaatste hoogrendementsglas niet overeenstemt met de aanvraag kan de reeds uitbetaalde toelage worden teruggevorderd.

Artikel 7
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2009 betreffende de toelage voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing wordt opgeheven vanaf heden.
Dit besluit is geldig vanaf heden.


(gemeenteraad 24 augustus 2017)

Formulieren

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 30-01-2018