vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Toelage - Ondersteuning van de voor- en naschoolse en buitenschoolse kinderopvang in niet-gemeentescholen van Kampenhout

De Gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2;
Gelet op Wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983;
Gelet op het positief advies van het scholenoverleg (1 oktober 2013);
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen (1 oktober 2013);
Na bespreking;
BESLIST: met 15 stemmen akkoord en 5 onthoudingen(G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx, J. Vandermosten - Open VLD)

Artikel 1

De gemeente Kampenhout verleent een toelage aan alle niet-gemeentescholen van Kampenhout van het basisonderwijs, die erom verzoeken en die op een bestendige wijze instaan voor opvang van leerlingen buiten de schooluren (voor- en naschools, woensdagnamiddag en schoolvrije werkdagen) per schooljaar, per opvanginitiatief en per vestiging waar de opvang wordt georganiseerd.

Artikel 2

Het verlenen van de tussenkomst is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de nodige kredieten op de begroting.

Artikel 3

Een basistoelage van 200 EUR per opvanginitiatief, per vestiging, per schooljaar ter verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang in de basisscholen (2,5 jaar-12 jaar) is in regel mogelijk voor volgende opvanginitiatief:

 • de door de school georganiseerde voor- en naschoolse kinderopvang minimum 's morgens tot 15 minuten voor aanvang van de lessen en 's avonds vanaf 15 minuten na het einde van de lessen en dit voor een duur van minimum 3 uur per dag (middagtoezicht niet inbegrepen)

Een bijkomende toelage van 50 EUR per opvanginitiatief, per vestiging, per schooljaar ter verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang in de basisscholen (2,5 jaar-12 jaar) is in regel mogelijk voor volgende opvanginitiatief:

 • de door de school georganiseerde opvang op woensdagnamiddag met een minimumduur van 4 uren (wettelijke 15 minuten niet inbegrepen)

Een bijkomende toelage van 50 EUR per opvanginitiatief, per vestiging, per schooljaar ter verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang in de basisscholen (2,5 jaar-12 jaar) is in regel mogelijk voor volgende opvanginitiatief:

 • de door de school georganiseerde opvang, met een minimumduur van 8 uren, tijdens schoolvrije werkdagen m.u.v. de korte vakanties en zomervakanties, de zogenaamde lokale verlofdagen of facultatieve vrije dagen.

Artikel 4

De in artikel 3 vermelde opvanginitiatieven dienen aan alle hierna volgende voorwaarden te voldoen, teneinde in aanmerking te kunnen komen voor de gemeentelijke toelage:

 • de basisschool of deellocatie is gelegen op het grondgebied van Kampenhout en is erkend door de gewestelijke onderwijsinstantie
 • de begeleiders kunnen per werkingsjaar minimum 2 dagdelen (één dagdeel = 2 uur) relevante vorming aantonen
 • in de locatie zelf is een telefoon aanwezig en een EHBO-koffer
 • de onderwijsinstelling beschikt over een huishoudelijk reglement
 • er werd door de onderwijsinstelling een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor zowel begeleiders als kinderen

Artikel 5

Op vlak van de vorming organiseert het gemeentebestuur eventueel in samenwerking met externe organisaties en de onderwijsinstelling per jaar 3 relevante vormingsinitiatieven. Men dient deel te nemen aan minimum twee dagdelen relevante vorming. De kosten ervan vallen ten laste van het gemeentebestuur.

Artikel 6

De gemeentelijke financiële tegemoetkoming wordt éénmalig per schooljaar aan de onderwijsinstellingen uitbetaald op basis van:

 • de bewijsstukken inzake relevante vorming van de begeleiders
 • een ondertekende verklaring dat de toelage zal aangewend worden voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang.

Artikel 7

De nodige stavingstukken van gemaakte kosten moeten samen met de stukken vermeld onder artikel 6 vóór 30 september, volgend op het schooljaar waarvoor de financiële tussenkomst wordt gevraagd, ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 16 te 1910 Kampenhout. De postdatum geldt als bewijs. Te laat ingediende en onvolledige dossiers komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 8

Ingevolge artikel 6, 2º lid van de wet van 14 november 1983 inzake "Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen" wordt de bovengenoemde begunstigde van toelagen niet onderworpen aan de door deze wet opgelegde verplichtingen, met dien verstande dat volgende bepalingen van toepassing blijven :

 • ieder trekker van toelagen moet de toelage gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend (art. 3 wet d.d. 14 november 1983)
 • de toelagetrekker is gehouden de toelagen terug te betalen als hij de toelagen niet aanwendt voor het doel waarvoor zij hem werden toegekend (art. 7, 1º wet d.d. 14 november 1983)

Artikel 9

De inrichters en de directie die een toelage aanvragen gaan akkoord met een eventuele controle ter plaatse. Het college van burgemeester en schepenen zal de toelage inhouden of terugvorderen indien blijkt dat men bewust verkeerde inlichtingen verstrekte. Bovendien zal aan de school of vestiging gedurende 3 werkjaren geen toelage meer worden toegekend. In geval van betwisting vraagt het college van burgemeester en schepenen het Scholenoverleg om advies.

Artikel 10

Voor de toelage begint een werkjaar op 1 september en eindigt op 30 juni van het volgende kalenderjaar.

Artikel 11

Dit reglement treedt in werking vanaf schooljaar 2013-2014 en blijft geldig tot schooljaar 2018-2019.

Artikel 12

Deze beslissing wordt vermeld op de overzichtslijst die aan het provinciebestuur wordt overgemaakt.


(gemeenteraad 10 oktober 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 02-01-2014