vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tariefreglement lokalen jeugddienst, gemeenschapscentrum De Krop, pastorij Buken en lokaal Beethoven (De Cultuurberg)

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de decretale verplichting om drie lokalen voor cultureel gebruik ter beschikking te stellen (als onderdeel van het gemeenschapscentrum DE KROP), waaronder hier verstaan wordt
- Polyvalent zaaltje bibliotheek
- Vergaderruimte in Villa Lucie (2de verdieping)
- Tentoonstellingsruimte in Villa Lucie (gelijkvloers)
Gelet dat ook de lokalen van de jeugddienst (dewelke geen deel uitmaken van het GC) eveneens verhuurd kunnen worden aan verenigingen;
Gelet op de pastorij van Buken, dewelke lokalen het gemeentebestuur wenst te verhuren (sinds 1 juni 2014);
Gelet op de pastorij van Berg, dewelke lokalen het gemeentebestuur niet langer wenst te verhuren aangezien deze pastorij gedesaffecteerd en verkocht zal worden conform het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente Kampenhout (GR 17 december 2013);
Gelet dat de verenigingen die voor hun werking gebruik maakten van de pastorij van Berg een andere locatie ter beschikking hebben gekregen, dit na overleg en goedkeuring door deze verenigingen (26 november 2014), zijnde lokaal Beethoven (zie onder);
Gelet op de verhuis van de muziekschool van het oud gemeentehuis van Berg (Gemeentewegel 2) naar de oude kleuterschool van Berg (Bergstraat 15) waarin lokaal 'Beethoven' gebruikt kan worden zowel door verenigingen als voor muziekonderwijs;
Gelet dat deze oude kleuterschool voortaan gekend zal staan als 'De Cultuurberg' naar analogie met de gemeentelijke school 'De Toverberg' (CBS 5 mei 2015);
Gelet op de financiële situatie van de gemeente;
Gelet op het 'Tariefreglement lokalen jeugddienst, gemeenschapscentrum De Krop, pastorij Berg en pastorij Buken' (GR 8 mei 2014);
Gelet op het positief advies van de cultuurraad ( 23 maart 2015)
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen (12 mei 2015);
Na bespreking;
BESLIST: met 14 stemmen akkoord en 5 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, J. Vandermosten, H. Kunert - Open VLD)

Artikel 1: Lokalen

Volgende lokalen worden verhuurd:

 • Lokalen jeugddienst, Hutstraat 24 (paars lokaal en blauw lokaal) - 1ste verdieping.
 • Lokalen gemeenschapscentrum, Tritsstraat 5 (Bibliotheek) en Kerkstraat 32 (Villa Lucie):
  1. Polyvalente ruimte (bibliotheek) - gelijkvloers
  2. Tentoonstellingsruimte/receptieruimte (Villa Lucie) - gelijkvloers
  3. Vergaderruimte (Villa Lucie) - 2de verdieping
 • Lokaal 'ontmoetingsruimte' (pastorij Buken), Bukenstraat 22 (TREF.PUNT) - gelijkvloers
 • Lokaal 'Beethoven' (De Cultuurberg), Bergstraat 15 - gelijkvloers

Bij deze organisatie wordt uitsluitend het Nederlands gehanteerd.

Artikel 2: Tijdstippen

Bovenvermelde lokalen zijn beschikbaar op :

 • Dagdeel: Voormiddag (09.00 tot 13.00 uur, ook tijdens weekends)
 • Dagdeel: Namiddag (14.00 tot 17.00 uur, ook tijdens weekends)
 • Dagdeel: Avond (van 18.00 tot 24.00 uur, ook tijdens weekends)
 • Dag (van 09.00 tot 24.00 uur, ook tijdens weekends)

Artikel 3: Tarieven

De tarieven voor de bovenvermelde lokalen worden als volgt vastgesteld:

 • 10 euro per dagdeel (dagdeel = voormiddag, namiddag, avond)
  7 euro per dagdeel indien er minstens 30 keren per jaar wordt gehuurd
 • 25 euro per dag (dag = drie dagdelen)
  17 euro per dag indien er minstens 30 keren per jaar wordt gehuurd
 • poetsvergoeding indien het lokaal niet proper wordt achtergelaten:
  25 euro/per uur/per persoon
 • boete bij laattijdige ontruiming: 100 euro

Parochiale verenigingen (zoals kerkkoren, parochieploegen, kerkraden en cathechismegroepen) dienen geen vergoeding te betalen.
Betreffende de pastorij van Buken (nr. 6) waar wel privéaangelegenheden kunnen doorgaan zoals koffietafels, babyborrels, ... worden bovenstaande tarieven dubbel aangerekend.

Artikel 4: Reductie

Indien de aanvrager/huurder twee lokalen gelegen in hetzelfde gebouw tijdens dezelfde dagdelen/dag wenst te huren, wordt het tweede lokaal aan de helft van het tarief verhuurd.

Artikel 5: Aanmaningskosten

Bij het niet tijdig betalen van de factuur wordt bij het versturen van een aangetekende aanmaning 20 euro aangerekend voor port- en administratiekosten.

Artikel 6: Delegatiebevoegdheid

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 40 euro uitgezonderd het tarief voor de boete bij laattijdige ontruiming.

Artikel 7: Opheffing besluiten

De voorgaande besluiten van de gemeenteraad met hetzelfde onderwerp, namelijk 'Vaststelling wijziging tariefreglement lokalen jeugddienst, gemeenschapscentrum De Krop, pastorij Berg en pastorij Buken' d.d. 8 mei 2014 wordt opgeheven op 31 augustus 2015.

Artikel 8: Geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 september 2015 en blijft geldig tot 31 december 2019.

Artikel 9: Toezichthoudende overheid

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 18 juni 2015)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-07-2015